Fasces

Fasces, (Latince "demet" anlamına gelen ''fascis'' kelimesinden türetilmiştir), basitçe güç ve yargı yetkisi ve/ya da "birlikten kuvvet doğar" sözünü sembolize eder.

FASCES (inglizce) türkçe anlamı

1. i. değnekler demeti
2. hakimiyet simgesi
1. n. bundle of elm or birch rods with an axe used to symbolise authority in ancient Rome
2. symbol of Fascism in Italy,

Fasces İngilizce anlamı ve tanımı

Fasces anlamları
    (pl.) A bundle of rods
3. having among them an ax with the blade projecting
4. borne before the Roman magistrates as a badge of their authority.
Fasces tanım:
Kelime: fas·ces
5. Söyleniş: 'fas-Ez
6. İşlev: noun plural but singular or plural in construction
7. Kökeni: Latin
8. from plural of fascis bundle
9. akin to Latin fascia
10. : a bundle of rods and among them an ax with projecting blade borne before ancient Roman magistrates as a badge of authority
11. [fasces illustration]
12.

Fasces (ingilizce) italyancası

1. s. fasci
2. fascio littorio
3. mazzo di verghe con una scure simbolo dell'autorità dello stato nell'antica Roma
4. simbolo del fascismo

Fasces (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. bijlbundel die gezag uitbeeldde in het Oude Rome
2. symbool van fascisme in Italië
Fasces, (Latince "demet" anlamına gelen fascis kelimesinden türetilmiştir), basitçe güç ve yargı yetkisi ve/ya da "birlikten kuvvet doğar" sözünü sembolize eder. Geleneksel bir Roma fasces'i, bir demet tüylü huş ağacından yapılmış değneğin silindir şeklinde ve genellikle bronz bir baltanın keskin tarafı dışarıda kalacak şekilde bu demetin içerisine yerleştirilip kırmızı bir deri şerit ile sıkıca bağlanmasıyla elde edilirdi. Roma Cumhuriyetinde aralarında tören geçitlerinin de bulunduğu pek çok durumda bugünkü bayraklara benzer bir sembol olarak kullanılmıştır. == Sembolizm == Pek çok hükümet ve otorite, Roma İmparatorluğunun dağılmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde "gücü" sembolize etmek için fasces kullanmaya devam etmiştir. Hatta kendilerinini Roma Cumhuriyeti ile özdeşleştiren ve onun ideallerini takip edenler tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. Adını fasces'den türeten İtalyan faşizmi 20. yüzyılın uzunca bir döneminde bu sembolü kullanmaya devam etmiştir. == İlkçağ == "Lictorların Demeti" olarak bilinen fasces lictoriae Antik Roma'da güç ve otoriteyi (imperium) sembolize ederdi. Lictor olarak bilinen alt sınıftan görevliler magistraların önünde yürür ve taşıdıkları Fasces sayısı ile onun Roma Devlet yapısı içerisindeki statüsünü belli ederlerdi. Fasces taşıyan Lictorlar tarafından eşlik edilme hakkı bulunan üst düzey görevliler arasında Praetorlar, Propraetorlar, Konsüller, Prokonsüller, Magister Equitum, Diktatörler ve Sezarlar sayılabilir. Bazı durumlarda sskeri zaferlerden sonra düzenlenen geçit törenlerinde yaralanmış, kahraman askerlerin fasces taşımasına izin verildiği de olurdu. Romalı tarihçiler uzak geçmişte Romanın Etrüsk kökenli krallarına törenler sırasından oniki lictorun eşilik ettiğinden bahsetmişler ve bu geleneğin Romalılar tarafından da kullanılmaya devam edildiğini belirtmişlerdir. İnanışa göre Etrüsk Uygarlığı zamanından beri "birlikten doğan kuvveti" sembolize etmektedir. Bir demet halinde sıkıca bağlanmış değnekler birliktelikten sağlanan kuvveti, balta devletin gücünü ve otoritesini, değnekleri bir arada tutan kırmızı deri şeritler ise devletin bu gücü kullanırken bir sınırı olduğunu sembolize eder. En üst düzey magistraların Lictorları, yasaklamaların sınırına çok yaklaştıklarını göstermek için, kırmızı şeritlerle bağlanmamış Fascesler taşırlardı. Fasces-sembolizmi bir ihtimale göre -Etrüskler aracılığı ile- Doğu Akdeniz üzerinden Anadolu ve Minos Uygarlığında sıkça kullanılan "çift başlı balta" olarak bilinen Labrys'den alınmadır. Geleneksel olarak Pomerium içerinde Fasceslerin baltaları çıkartılırdı. Bu normal politik koşulların var olduğu durumlarda magistraların ölüm cezası verme yetkisi olmadığını ve bu yetkinin yurttaşların bağlı bulundukları meclisler tarafından kullanılmakta olduğuna işaret ederdi. Ancak Roma Cumhuriyetinin bulunduğu durumu tehlikeli bulup bir diktatör atadığı durumlarda Lictorlar Pomerium içerisinde fasceslere balta ilave ederler ve böylece diktatörün elinde olağanüstü bir güç bulunduğunu ifade ederledi. == Notlar == * == Dış bağlantılar == * Livius.org: Fasces, , 17-12-2008 tarihinde ziyaret edildi. * Antik Roma ikonu olarak Fasces, , 17-12-2008 tarihinde ziyaret edildi.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Fasces maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar