Öğretmen

Öğretmen, bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli Bilgi|bilgileri Öğretim|öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimse.

Ö ğretmen, bir bilim dalını, bir
Bilim (Os. İlim, Mâlumât,. Vukûf, Mârifet, İlmî müdevven, Fen; Fr., İng. Science, Al. Wissen, Wissenschaft; İt. Scienza) Yöntemli bilgi... Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi, günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz, çünkü idealist bilgi pratikle doğrulanamaz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sanatı, bir tekniği veya belli
1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. 2- Bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama­cına yönelmiş rasyonel faaliyet. 3- Sanat eserlerinin yaratılmasını mümkün kılan doğal yeteneğe dayalı ya da deneyim yoluy­la kazanılmış beceri ya da ustalık. Birtakım fiziki araçları, arzu edilen sonuçlara ulaşmak üzere, sezgi ya da bilgi yoluyla öğrenilen estetik ilke
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bilgileri
Bilgi Osmanlıca: Malumat, İlim, İrfan, Marifet, Vukuf; Fransızca:Connaissance; Almanca; Erkenntnis Kenntnis; İngilizce: Cognition, Knowledge; İtalyanca Cognizione, Conoscimento, Conoscenza) İnsanın, toplumsal emeğiyle meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
öğretmeyi kendisine
Belli bir beceri ve/veya konunun öğrenciye iletilmesi.

Öğretimin içeriği zaman içinde sanatsal bir olgu görünümünden bilimsel bir yapı kişiliğine geçmiştir. İkinci dünya savaşı ile öğretim kavramına pozitivisim ve ondan gelişen yaklaşımlar ağırlık kazanmış ve bu süre içinde öğretimle ilgili birçok değişken belirlenmiş ve ölçülme yolları tanımlanmıştır. Öğretim kavramı bugün eğitim fakülteri altında Öğretim Metodları altında işlenmektedir. Öğretim metodlarının geliştirilmesinde çok fazla yol a
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
meslek edinmiş kimse.

"1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesine göre, öğretmenlik, devletin
Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir."

Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Üniversitelerdeki özel yetişme yollarının belli derecelerini kazanan kişilere
Üniversite (isim Fransızca: université) (Evrenkent) yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. alt bölümlerden meydana gelen ve öğrencilerin belirli ihtisaslar kazandıran öğretim ve araştırma kuruluşu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
doçent,
Doçent, üniversite derecesi, yardımcı doçent ile profesör arasında olan öğretim üyesi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
profesör hepsine birden "
Profesör , 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
öğretim üyesi" denir. Bu derecelere yükselmedikleri halde üniversitelerde öğretim yapan kimseler de genel olarak "
Öğretim üyesi, üniversitelerde görev yapan doçent ve profesörlere verilen isim.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

öğretim görevlisi", özel olarak "uzman okutman" diye anılırlar.

Yetişmeleri

"Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve
Öğretim görevlisi, doçentlik derecesi bulunmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pedagojik formasyonla sağlanır."

Eskiden, öğretmen okullarında (
Pedagojik formasyon, üniversitenin herhangi bir bölümünden alınmış eğitimden sonra o bölümün öğretmenlik yapabilmesi için fakülte eğitimi formatı arasındaki verilmesi gereken fark derslerine verilen genel addır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
köy enstitüleri, köy öğretmen okulları) yetişen ilkokul öğretmenleri; eğitim enstitülerinden çıkan ortaokul öğretmenleri; yükseköğretmen okullarıyla üniversitelerin
Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi, askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı. Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Baka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve fakülteleri belirli dallarında okuyan ve öğretim lisansı almak için meslek bakımından gerekli ek dersleri ( didaktik,
Bilgi vermek için yazılan bütün edebiyat eserleri didaktik türe girer. Her milletin edebiyatında ahlâk, din ve teknikle ilgili bilgiler vermek amacıyla, edebi biçimde yazılmış kitaplar vardır: Çin'in dini yasa kitapları (King) ve Hindistan'daki Sutra'lar ahlâki bir ders çıkarma amacı güden öğütlü hikâyeler ve masallar bu kategoriye konulabilir.

Fenelon'un Telemakhos'un Başından Geçenler (les Aventures de Telemaque) gibi, öğretici nitelikteki eserlerle Fontenelle'in Meskûn Dünyaların Çokluğu (
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pedagoji tarihi, pedagojik formasyon,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
psikoloji) gören üniversite mezunlarından
Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine geçen
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim-öğretimle (talim-terbiye) ilgilenen bakanlıktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lise öğretmenleri,
Lise, İlköğrenimden sonra bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı “idadi”dir. Sultani de dendiği olmuştur. Türkiye'de lise, bu adla 1924 tarihinde kurulmuştur. Liseye eşdeğer okulların kurulmasına ise 1839'da Sultan İkinci Mahmud Han'ın
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Memurluk Kanunu'nun kapsamına girerdi. Günümüzde ise öğretmen yetiştirme görevini, üniversitelerin ilgili Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri üstlenmiştir.

Öğretmenler, bakanlığın hazırlattığı yönetmeliklere uygun şekilde, yetişmelerinin kendilerine sağladığı imkânlar çerçevesinde
Memur, devlet kadrolarında çalışan personel. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında masdar isimdir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

okullarda görev alırlar.

Görevleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

 • Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak,

 • Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak,

 • Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek,

 • Ders dışında okulun
  Çeşitli derecelerde toplu bir şekilde, genel veya özel öğrenim yapılan kurum. Felsefî, edebî, iktisadî bir doktrine bağlananların bütünü veya bir doktrinin kendisi. Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak,

 • Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak,

 • Öğrencilerin sorunlarıya ilgilenmek.

  Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitim işlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.

  Öğretim görevi sırasında öğretmenlerin, öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltmeleri, zümre öğretmenleriyle yakın bir işbirliği sağlamaları, öğrenci ödevlerini ilgili yönetmeliğe göre inceledikten sonra geri vermeleri, sınav yönetmeliğine göre görevlendirildikleri sınavlarda bulunmaları, öğrencilerinin başarılarını ölçerek değerlendirmeleri, kanaat dönemleri sonunda verilecek karne notları için gerekli sözlü-yazılı yoklamaları yapmaları beklenir.

  Ders görevi sonunda öğretmenlerin yapmaları gereken işler bitmez.Mesai saati bitiminden sonra öğretmenlerden

  Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yıllık ders dağıtım planlarını yapmaları, dersler için hazırlık yapmaları bunun için materyaller hazırlamaları, yaptıkları yazılı yoklamaları değerlendirmeleri, öğrenci davranışlarıyla ilgili gözlem formlarını değerlendirerek öğrencinin gelişimini izlemeleri, öğrencilerinin daha iyiye ulaşması için ne gibi tedbirler alması gerektiğini inceleyip sorgulaması beklenir.

  Eğitim çalışmaları sırasında öğretmenler, okul yönetiminin belirlediği günlerde okul nöbeti tutmakla, kendisine verilen eğitsel kulüpleri kurarak çalıştırmakla, öğretmenler kurulunun kararlarıyla kendisine verilen sınıfın eğitim işlerini düzenlemekle,
  365 gün altı saaten oluşan zaman birimi. Bir yılda 12 ay vardır, bir yıl dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinde tam bir tur yapmasına karşılık gelir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'ni okumakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğretim, eğitim ve bilim ödevinden başka bir ödev alamazlar. Kendi okullarından başka okullarda ek olarak bilim, öğretim ve eğitimle ilgili bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almaları şarttır.

  Öğretmenler, önce okul müdürlerinin, sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İller Kanunu'na göre mahalli mülkiye amirinin, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimine bağlıdır. İlköğretim öğretmenlerinin nakil ve tayini il idaresince; lise öğretmenlerininki ise bakanlıkça yapılır. Öğretmenler, okullar saymanlığından maaş alırlar ve
  İl, merkezî yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezî yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına gelen "yetki genişliği" ilkesi uyarınca kurulan illerin bağımsız hukuksal varlıkları ve tüzel kişilikleri yoktur, ama tüzel kişiliğe sahip il özel idaresi aracılığıyla, yerinden yönetim birimi özellikleri taşırlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Emekli Sandığı'na bağlıdırlar.

  Ülkemizde her yıl
  Türkiye'de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü kurum
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  24 Kasım günü, "Öğretmenler Günü" ve o hafta "Öğretmenler Haftası" olarak kutlanır. Günümüzde öğretmenlik mesleğine hakettiği değer verilmemekte ve yanlış politikalar yüzünden bu meslek hakettiği değeri bulamamaktadıÖğretmenliğin Tarihi Gelişimi Öğretmenliğin bir meslek olarak icra edilmesinin en bilinen örneği dir. Sofistlerin yerleşim yerlerini dolaşarak buralarda halkı eğittikleri bilinmektedir.


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  24 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 328. günüdür. Sonraki sene için 37 (Artık yıllarda 38) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Öğretmen) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  SİBEL: BEN ŞIRNAKLIYIM ŞU ANDA VAN DA OKUYORUM ÖĞRETMENKERİMİ BORA HOCAM TESLİME HOCAM SİZİ ÇOK ÖZLEDİM BİTANESİNİZ SİZİ ÇOK SEVİYORUM - 3 yıl, 10 ay önce yazıldı.