Askeri terimler

 • nöbet

 • Nöbet Askeri birliklerde ve bazı kuruluşlarda, vazifelerin aralıksız devamını sağlamak için, sıra ile görülen hizmet, keşik. Askeriyede, barış ve savaşta aksamadan yürütülen nöbet hizmetlerinin esası talimatlarla belirtilir. Orduda hizmetlerin yapılması devamlılık arzettiğinden, bunların belli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile silahlı kuvvetlerde vazifeli bütün siviller tarafından nöbet esasına göre yapılması gerekir. Normal zamanlarda
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  rütbe

 • Rütbe Sıra, derece, mertebe; devlet memurlarıyla halktan bazılarına verilen paye, ünvan. Askerlikte emir ve komuta zincirini çalıştırmak ve disiplini koruyabilmek için rütbe ihdas edilmiştir. Ayrıca hükümet emirlerinin yerine getirilmesi için amirle, memurluğun derecelerini tayin eden bir silsileye de ihtiyaç duyulduğundan, son asırlarda, sivil teşkilatta da rütbe meselesi ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla hükümet şekilleri değişip amir ve memurun vazifeleri tayin edildiğinden rütbe kullanı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  sancak

 • Her milletin kendine has renk ve işâretlerini taşıyan veya bir askerî birliğin şerefini temsil eden kenarı saçaklı, ölçüleri belirli bayrak. Gemilerin burun doğrultusunda sağ tarafına da sancak adı verilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tüfek

 • Hafif ateşli bir silâh. Omuza dayanarak kullanılır. Kullanıldığı yerlere göre piyâde tüfeği, su altı tüfeği, av tüfeği gibi adlar alır. Mekanizma, kundak, dipçik ve namlu olmak üzere dört ana parçadan meydana gelir. Mekânizma ateşlemeyi ve kovanı dışarı atmayı sağlar. Kundağın muhâfaza ettiği namlu mermiye yön vermeye, dipçik ise tüfeğin tepkisini hafifletmeye yarar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  silah

 • İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tank

 • Ateş gücü, hareket kâbiliyeti, darbe, sürat, baskın gibi askerî nitelikleri üzerinde toplayan, makineli tüfek, uçaksavar makineli tüfeği, top, sis havanı gibi silâhlardan müteşekkil bir zırhlı savaş aracı. Bugünün tankı; motor bölmesi, kule (savaş bölmesi), şoför bölmesi, palet ve askı donanımı gibi ana bölmelerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bölmeler bütün tanklarda vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  top

 • Top, yuvarlak ve yığın halinde olan şeyler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  siper

 • Siper, savaşta birbirleri ile sıcak temas halindeki kuvvetlerin, güçlerini nispeten savunma ağırlıklı olarak birbirlerine yöneltebilmelerine imkân sağlar ve esas olarak toprağın kazılması ve arkasına saklanılacak şekilde biçimlendirilmesi ile oluşturulur. Bu şekilde yapılan savaşa ise siper savaşı adı verilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  füze

 • Füze, roketlerden farklı olarak çeşitli sistemlerle (hedefe odaklanan silarlardır. Genellikle uzun menziller için kullanılır, nedeni ise öncelikle sistemin pahalılığı ve aynı zamanda güdüm sisteminin devreye girebilmesi için biraz zamanın gerekmesidir. Kısa mesafede kullanıldığında namlulu bir silahla yapılan atıştan bir farkı yoktur.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  roket

 • Roket Roket motoruyla çalışan uçucu araç. Roket motoruna da kısaca roket denir. Roketlerin füzelerden farkı, roketlerin sadece roket motorlarıyla, füzelerin ise hem roket motorları hem de herhangi bir jet motoru (ramjet, pulsjet, turbojet) ile tahrik edilebilmesidir.

  Roket motorları: Roket motorları hem yakıtı hem de yakıtın yanmasını sağlayan oksitleyici maddeyi bünyesinde bulundurur. Dış atmosfer havasına ihtiyaç duymaz. Bu sebeple dış çevreye bağlı olmadığı için boşlukta dahi çalışa
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • radar

 • Radar, uzaktaki hedefleri mikrodalga yansıtma metodu ile tespit eden cihazdır. Radarın çalışma prensibi ses dalgası yansıma prensibine çok benzer. Sesi yansıtan bir nesneye doğru bağırmanız halinde (örneğin bir kayalık vadide veya mağarada) bir yankı işitirsiniz.Eğer sesin havada yayılma hızını biliyorsanız nesnenin mesafesini ve genel yönünü hesaplayabilirsiniz. Dönüş yankısı için geçecek süre, ses hızı biliniyorsa kabaca hesaplanabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.


  Sınıflar

 • sınıf

 • Bir toplumda aynı görevi yapan statüleri aynı olan, çıkarları tam bir aynılık sergileyen ve aynı durumda bulunan insan öbeklerinden her birini ifade eder. Buna göre aralarında belli bir kültür ve iktisadi çıkar ortaklığı ve bu ortaklığın yarattığı özel ilişkiler bulunan insanların tümü bir sınıf meydana getirir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kara kuvvetleri

 • Kara Kuvvetleri târihin bilinen ilk devirlerinden îtibâren Türkler, bilhassa orduya ve eğitime önem vermişler, bu ordular sâyesinde târihte devletler, imparatorluklar ve hattâ cihan imparatorlukları kurmuşlar, hak ve adâletin savunucusu olmuşlardır. Bu orduların en önemlisi Kara Kuvvetleri dediğimiz kara ordusudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  hava kuvvetleri

 • havadan savaşan silahlı kuvvet. Barış zamanında savaş kâbiliyetini en yüksek seviyede muhâfaza ederek düşmanı caydırmak gâyesini güder. Muhârebede, düşmanın hava kuvvetlerini tahrip edip tesirsiz hâle getirmek, kara ve deniz gibi diğer kuvvetlere havadan destek sağlamak gayesiyle kurulmuş askerî teşkilattır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • donanma

 • Donanma Alm. Flotte, festbeleuchtung, Fr. Fele İmperial, Forces navales, İng. Naval forces. Fleet. Osmanlı tarihi tabirlerinden. Başlıca iki ayrı konuda değişik manalara gelmektedir. Bunlardan birincisi, günümüzde de kullanılan, deniz kuvvetleri ve teşkilatıdır. Osmanlı Devletinin donanmasına “Donanma-yı Hümayun” denilirdi.

  Genel olarak bu manada donanma, bir devletin dış güçlere karşı denizde kendisini savunabilmesi ve kendi bölgesindeki denizlerine
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  komando

 • Komando Üstün muharebe gücü olan, her türlü şartlarda verilen vazifeyi yapabilecek fiziki güce sahip asker. Düşmana ani baskınlar yaparak, vur-kaç usulüyle düşman kuvvetlerini taktik, lojistik ve moral yönünden zayıflatmak suretiyle, dost kuvvetlere hareket kabiliyeti sağlayan iyi eğitilmiş askeri birlik.

  Komando kuvvetleri, değişik isimler altında ilk defa Türkler tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devletinde muharebelerin kazanılmasında önemli hizmetleri görülen komando birliklerine akı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ordudonatım

 • Ordudonatım Ordunun muharip birliklerine harekat kabiliyeti ve ateş kudreti sağlamakla görevli teknik hizmet sınıfı. Günün askeri birliklerinin ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojiye göre büyük gelişmeler gösteren bu sınıf, tarihte değişik isimler altında kullanıldı. Orta Asya'dan Çin'e ve diğer devletlere seferler yapan Türk ordu birliklerinin o zamanki şartlara uygun ikmal sistemleri vardı. Osmanlı Devletinde Orhan Bey tarafından temeli atılan ve Birinci Murad Han tarafından geliştirilen
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  levazım

 • Levazım Lazım olan şeyler. Askeri birliklerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silah, mühimmat, muhabere ve ordu donatım araç ve gereçleri dışında kalan diğer malzemeleri, ifade eden terim. Levazım sınıfı, barışta ve seferde, askeri birlik ve kurumların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak vb. maddelerin ikmalini, depolanmasını, bakım, tamir ve dağıtımını sağlar. Savaş sırasında düşmandan alınan ganimetin toplanması, sınıflandırılması ve cephe gerisine gönderilmesi de bu sınıfın vazifeleri ar
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • topçu

 • Topçu Ocağı - Osmanlı ordusuna bağlı ocak


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • istihdam

 • İstihdam Alm. Anstellung (f), Fr. Emploi (m), İng. Employment. İşverenler ve işçiler dahil olmak üzere iş gücü seviyesinin iktisadi faktörlerle birlikte üretimde bulunulması hali.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  muhabere

 • Muharip sınıflar içinde yer alan Muhabere sınıfı; barış, kriz ve savaş hallerinde haberleşmeyi sağlamaktan sorumludur. Haberleşmenin doğru, güvenlikli ve hızlı şekilde gerçekleşmesi için telsiz, uydu ve canlılardan (insan ve hayvan) yararlanılır. Bu haberleşmenin sağlanması ve idamesinden sorumlu olan askeri sınıfa "muhabere sınıfı" denir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  piyade  Orduyu Oluşturan Parçalar

 • Piyade Kara Kuvvetlerinin muharip bir sınıfı olup, piyade tümeninin çekirdeğini teşkil eder ve muharebe için aynı tarzda silahlanmış ve teçhiz edilmiş bir sınıftır. Mekanize piyade, zırhlı piyade, tanksavar, dağ ve hava indirme birlikleri bu sınıf içerisinde mütalaa edilir. Deniz kuvvetlerinde amfibi harekatta kullanılan “deniz piyade” ve Hava Kuvvetlerinde de “hava piyade” sınıfları mevcuttur. Piyade, muharebede düşmana en yakın olan birliktir. Her türlü arazi ve hava şartlarında muhareb
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ordu

 • Ordu ili, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile komşu bir şehirdir.Bu sınırlar içinde Karadeniz Bölgesi'nin 3. büyük şehri olan Ordu ilinin yüzölçümü yaklaşık 5.963 kilometre kare, merkez nüfusu ise (2008) 134.005'dir.İlçelerler birlikte toplam nüfusu ise 715.409'dur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kolordu

 • 3-4 tümen veya 3 tümen ve bir kolordudan oluşan askeri birim.Kolordular birleşerek orduyu oluşturular ve korgeneral tarafından yönetilirler.</br>


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  tümen

 • Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm sihaları ve hizmetlerini bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tugay

 • Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birimlerdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  alay

 • ALAY Alm. Festzug, Umzug, Regiment, Fr. Foule, Cortège, parade, bande, regiment, moguerie, İng. Procession, parade, crowd, regiment, mockery. Türkçede tören veya gösteri gayesiyle bir araya gelen topluluğa; başında bir albayın bulunduğu tabur ile tugay arasındaki askeri birliğe; Osmanlılarda askeri ve mülki merasimin tertip ve düzenine verilen ad. Bir kişiyi mizaha almak, küçümsemek manalarına da gelir.

  Başında bir albayın bulunduğu, taktik ve kont
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  birlik

 • Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  takım

 • Biyolojide takım (biyoloji)|Takım : Sınıf ve familya arasında yer alan bir başka ana basamağı ya da o basamakta yer alan taksonomik grup.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • manga


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tim

  Rütbeler

 • subay

 • astsubay

 • er

 • general

 • orgeneral

 • korgeneral

 • tümgeneral

 • tuğgeneral

 • albay

 • yarbay

 • binbaşı

 • yüzbaşı

 • üsteğmen

 • teğmen

 • asteğmen

 • kıdem • başçavuş

 • üstçavuş

 • çavuş

 • uzman çavuş

 • onbaşı
  Yorumlar - Lütfen konu (Askeri terimler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.