Bilimsel bilgi

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştriye açık bilgidir.

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem
Bilgi Osmanlıca: Malumat, İlim, İrfan, Marifet, Vukuf; Fransızca:Connaissance; Almanca; Erkenntnis Kenntnis; İngilizce: Cognition, Knowledge; İtalyanca Cognizione, Conoscimento, Conoscenza) İnsanın, toplumsal emeğiyle meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
akıl,
Alm. Verstand (m.), Vernunft (f.), Fr. Raison (f.), Sagesse (f.), İng. Wisdom, Reason, Mind. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmaya yarayan kuvvet, ölçü aleti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi
Alm. Versuch (m)- Experiment (n), Fr. Experience epreuve (f), essai (m), İng. Experiment. 1) Herhangi bir maddenin özellikle ticâret malının birleşiminin anlaşılması, saflık derecesinin tesbit edilmesi, bozulma veya hile durumlarının meydana çıkarılması için yapılan analiz. Meselâ yemek yağının serbest asit muhteviyâtının ne mertebede olduğunun bulunması için yapılan iyot indisi deneyi gibi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
objektif, sistemli, tutarlı ve eleştriye açık bilgidir.

Bilimsel bilgi,
Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
teknik bilgiden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgidir. Bilim adamı
Teknik bilgi, alet yapmak ve kullanmak için gerekli bilgidir. Adını "beceri" anlamına gelen Yunanca "techne-tekne" sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, gündelik ve bilimsel bilginin pratiğe dönüştürülmesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
nesneye "bilmek için bilmek" amacı ile yönelir.

Özellikleri

 • Yönteme dayalı bilgidir.

 • Sınırlı bir konuyu ele alan bilgidir.

 • Objektifir.

 • Sistemli ve tutarlıdır

  Bilimler

  Bilimler konu ve yöntemleri bakımından üç gruba ayrılır.

  Doğa Bilimleri

  Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal gerçekliktir (
  Nesne veya cisim, görülen, hissedilen, duyulan, koklanan ve tadılan her şeydir. Dinsel olarak ise inanılan herşey nesnedir. Felsefede, pekçok farklı tanımı vardır. Programlamada da, sanal da olsa nesneler kullanılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  realite). İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal gerçekliktir.
  Realite terimi dilimize Fransızca'dan girmiştir; sözcük anlamıyla "gerçeklik" anlamına gelmekte olup farklı ekollerde farklı anlamlarda kullanılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fizik başta olmak üzere, maddeyi inceleyen
  Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik, doğanın makroskopik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kimya, canlıyı inceleyen
  Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Kimya bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  biyoloji, gök cisimlerini inceleyen
  Biyoloji, yaşayan ya da fosil canlıları, canlıların yaşam süreçlerini ve bütün fiziko-kimyasal yönleriyle yaşamı inceleyen temel bilim dalı. Biyoloji, konusunun enginliği nedeniyle başlangıçtan bu yana, incelediği canlı gruplarına, konuya yaklaşma biçimine ve yaşam süreçlerini organ, doku, hücre ya da hücre bileşenleri düzeyinde ele alışına göre çeşitli dallara ve alt dallara ayrılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  astronomi doğa bilimlerine örnektirler.

  Doğa bilimleri olgusaldır. Doğada her an varolabilen olaylar zincirlerini,
  Astronomi (Yunanca: astron "yıldız" ve nomos "yasa"), Gökbilim olarak da bilinir, bütün gökcisimlerinin ve evrende dağılmış olan yıldızlararası maddenin kökenini, evrimini, bileşimini, uzaklığını ve hareketini inceleyen bilim. Gökcisimlerinin ve evreni oluşturan maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini konu edinen astrofizik bu bilimin bir dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  olguları inceler. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleyerek doğanın yasalarına ulaşır. Olgusallık, deney ve gözlem yolu ile ulaşılan yasaları yine deney ve gözlem ile doğrulatmaktır. Ayrıca
  Aktüel olarak ortaya çıkan, gerçekleşen olay, nitelik, bağıntı ya da durum, tartışılmaz, yadsınmaz olarak, tartışılmazca­ inkar edilemezcesine kabul edilemez şey.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  determinist olmalıdır.

  Doğa bilimleri

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tüme varım yöntemini kullanır. Tek tek olaylardan ve olgulardan hareket edilerek genel doğa yasalarına ulaşılır.

  Doğa bilimleri açıklayıcıdır. Amacı sadece anlamak değil, ayrıca açıklamaktır. Açıklama; bir olgu veya varlığı meydana getiren temel öğeleri, anlaşılır bir biçimde ortaya koymaktır. Doğa bilimleri anladığı her realiteyi

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tanım,
  taşı| Wikisöz
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yasa veya
  1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. 2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  formül ile açıklamalıdır.

  Formel Bilimler

  Doğada olmayan, sadece insan düşüncesinde varolan varlıkları konu alan bilimdir. İdeal bilimler de denir. En temel bilimleri
  Formül, genellikle matematiksel bir dizinin veya yapılan fen deneylerinin matematiksel ilişklilerinin standart bir şekilde yazılarak gösterimidir. Matematikte çoğu bilgi formülasyonlar ile korunmaktadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  matematik ve
  Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  mantıktır.

  Formel bilimlerin konusu, zaman ve mekandan bağımsız varlıklardır. Yöntemi
  Mantık doğru düşünmenin bilimidir. Doğru düşünmenin kurallarını koyan normatif bir bilimdir.

  Mantık, düşüncenin doğru ve yanlış olduğunu ortaya koymakta yardımcı bir bilimdir. İnsanın doğru düşünmesini düzenlemeye çalışır. Bunun için birçok prensipler ve çeşitli araştırma usulleri tesbit edip kanun şekline koyar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  tümden gelimdir. Bilgisi deneyden gelmeyen, doğrudan akıl yoluyla ulaşılan bilgilerdir.

  İnsan Bilimleri

  İnsanın kültürel yönünü konu edinen bilimdir. İnsanın kültürel yönü tüm yaşantısından ve etkinliklerinden doğar.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarih,
  Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve yöntemleri belli, özerk bir disiplindir. Doğa bilimleri gibi dolaysız gözleme dayanmak yerine, eksik ve kusurlu belgesel kayıtlardan ya da anlatılanlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla geçmişte olanların çıkarsanmasını ve
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dil bilim,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  sosyoloji insan bilimlerine örnektirler.

  İnsan bilimlerinin amacı açıklama değil, anlamadır. Tarihsel varlıklar anlamlı varlıklardır. Anlama, olay ve varlıkları tarihsel tekliği içinde kavramaktır. İnsan bilimlerini, anlamlı varlığı konu alan bilimler olarak tanımlayabiliriz.

  Bu bilimlerin ulaştığı sonuçlar; olaylara,
  Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgilenir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  belgelere ve anlama yöntemine dayanır.

  Kaynakça

 • Felsefe - Atilla ÇELİK, Aysel GÖÇER - Milli Eğitim Basımevi - (Telif hakkı nedeniyle tam veya kısmen alıntı yapılmamış, sadece konu işleyişi kitaptan izlenilmiştir.)

 • http://www.felsefe.info/bilgi_ve_cesitleri.php - felsefe.info - Bilimsel Bilgi

  Göz At

 • Belge.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Bilgi

 • Bilgi Osmanlıca: Malumat, İlim, İrfan, Marifet, Vukuf; Fransızca:Connaissance; Almanca; Erkenntnis Kenntnis; İngilizce: Cognition, Knowledge; İtalyanca Cognizione, Conoscimento, Conoscenza) İnsanın, toplumsal emeğiyle meydana çıkardığı nesnel dünyanın yasalı ilişkilerinin, düşüncesinde yeniden üretimi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bilimsel yöntem

 • Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gündelik bilgi

 • Gündelik bilgi, yaşantılardan elde edilen pratik bilgilerdir. Bu bilgi belli bir yönteme dayanarak, neden-sonuç ilişkisi sonunda elde edilen genel geçer bilgi değildir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dinsel bilgi

 • Dinsel bilgi, bilenle bilinen arasındaki bağın, bu iki unsurun dışında aşkın bir varlığa olan itikatla, inançla kurulan bilgi türüdür. Bu bilgi, tanrı ile inanan arasında bir inanç bağı olması bakımından özneldir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Teknik bilgi

 • Teknik bilgi, alet yapmak ve kullanmak için gerekli bilgidir. Adını "beceri" anlamına gelen Yunanca "techne-tekne" sözcüğünden almaktadır. Teknik bilgi, gündelik ve bilimsel bilginin pratiğe dönüştürülmesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sanat bilgisi
  Sanat; güzeli arama, bulma veya yaratma anlamına gelen bir etkinliktir. Sanat bilgisinde özneyi nesneye yönelten "güzellik" kaygısıdır. Sanatçı nesnesine yönelerek onu algılar ve kendine özgü bir biçimde ifade eder.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Bilimsel bilgi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.