Biyolojinin genel alanları

Anatomi | Bakteriyoloji | Biyocoğrafya | Biyofizik | Biyokimya | Biyometri | Botanik | Deniz biyolojisi | Ekoloji | Embriyoloji | Entomoloji | Etoloji

* Anatomi
 • Anatomi Alm. Anatomie (f), Fr. Anatomie, İng. Anatomy. Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden olup, aynı zamanda tıb eiğitiminin önemli derslerinden biridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bakteriyoloji
 • Bakteriyoloji Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Biyocoğrafya
 • Biyocoğrafya, canlıların (bitkilerin ve hayvanların) dünya üzerindeki dağılış sebeplerini ve bunların değişmelerini, başka bir deyişle Biyoloji'nin Coğrafi görünümünü araştırır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Biyofizik
 • Alm. Biophysik (f.), Fr.biophysique (f.), İng. biophysics. Fiziki prensipleri, metodları ve aletleri canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda kullanan ilim dalı. Fizikte olduğu gibi biyofizikteki ilerlemeler de bu konuda hassas sistemlerin kullanılmasıyle başlamıştır. Biyofiziğin ilk branşı, gözün optik sisteminin incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Gözün merceğinin karakteristiği, retina tabakasında görüntünün meydana gelmesi ve görüntünün netleştirilmesi olayları bütünüyle biyofizik ile ilgili pr
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Biyokimya
 • Alm. Biochemie (f.), Fr. biochimie (f.), İng. biochemistry. Canlı sistemin fonksiyonlarını ve kimyasal yapısını inceleyen ilim dalı. Biyokimyanın gayesi organizmadaki kimyasal reaksiyonları inceleyerek canlının yapısını aydınlatmaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Biyometri
 • Biyometri, istatistik yöntemlerinin tıp ve biyoloji alanlarına uygulanması.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Botanik
 • Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) kelimelerinden birleşmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Deniz biyolojisi
 • Deniz veya okyanuslarda yaşayan bitki, hayvan ve diğer organizmaları inceleyen bilim dalına deniz biyolojisi denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ekoloji
 • Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Embriyoloji
 • Embriyoloji Alm. Embryologie (f), Fr. Embryologie (f), İng. Embryology. Yumurtadan, organları tam bir canlının gelişmesine kadar olan olayları inceleyen ilim dalı. Çok eski zamanlardan beri insanlar bu konu üzerinde düşünmüşler ve kendi devirlerine göre bazı açıklamalar yapmışlardır. Bu araştırmacılar bir canlının ve özellikle insan gelişmesi üzerinde yüzyılımızda da aydınlatılamamış sorulara cevap aramıştır. Bu çalışmalar sadece sembolik bir değer taşım
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Entomoloji
 • Entomoloji, böcekleri inceleyen bilim dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Etoloji
 • Etoloji canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı. Özellikle doğal ortamındaki davranışın incelenmesidir. Etoloji, davranışcılık ve içgüdü psikolojisi için kullanılan bir terimdir. Etolog kuşların, hayvanların, böceklerin ve balıkların davranışlarıyla ilgilidir ve genellikle bir zoologdur. Davranıştan, bu davranışın anlamı çıkarılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Evrimsel biyoloji
 • Evrimsel biyoloji biyolojinin, canlılığın evrimini inceleyen bilim dalıdır. Özel olarak, canlı türlerinin kökenlerini, türlerin zaman içinde değişimlerini, çoğalmalarını ve çeşitlenmelerini araştırır ve evrimin yasalarını tarif etmeye çalışır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Filojeni
 • Filojeni, biyoloji'de tür'lerin ortaya çıkışını inceleyen bilim dalıdır. Ana hedefi, tüm canlıların evrensel soyağacını ortaya çıkarmaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fizyoloji
 • Fizyoloji Alm. Physiology (f), Fr. Physiologie (f), İng. Physiology. Canlının hayati fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim. Fizyoloji; canlılığın, yaşamanın mekanizmalarını, en ince ayrıntılarıyla insan vücudunda veya canlılarda vuku bulan hadiselerin esasına inerek araştırır. Bu sebeple bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, insan fizyolojisi ve daha birçok fizyoloji dalları vardır.

  İnsan fizyolojisi, insan vücudunda yer alan f
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gelişim biyolojisi
 • Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Genetik
 • Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan, genin yapı ve görevlerini araştıran bilim dalı. Genetik, (Yunanca'dan genno γεννώ= doğum vermek) canlının bütün özelliklerinin eski kuşaktan yenisine nasıl geçtiğini inceler. Kalıtım bilimi olarak da bilinir. Biyolojinin bir dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Histoloji
 • Histoloji Alm. Histologie, Gewebelehre (f), Fr. Histologie (f), İng. Histology. Canlıların dokularını inceleyen, biyolojinin bir dalı. Doku bilimi. Histoloji, normal hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak, bunların görevleri hakkında açıklamalarda bulunur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve çeşitli dokuların birbiri ile ilişikleri de histolojinin konusu içine girer.

  Hücre, yaşayan organizmanın en küçük birimi olup c
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İhtiyoloji
 • İhtiyoloji, zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır. Kemiklibalıklar (Osteichthyes), köpekbalığı gibi kıkırdaklıbalıklar (Chondrichthyes) ve çenesizbalıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İmmünoloji
 • İmmünoloji bağışıklığı inceleyen bilim. Tıbbın bağışıklık ile ilgilenen alt dalı. Fransızca "immunologie" kelimesinden gelmektedir. Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kriyobiyoloji
 • Kriyobiyoloji, sıcaklığın canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenen biyoloji dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Limnoloji
 • Limnoloji, gölbilim olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mikrobiyoloji
 • Mikrobiyoloji bilim dalı, biyolojinin sayısız alt kollarından yanlızca birisi olmasına karşın biyolojinin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. “Mikrop” diye de isimlendirilen, gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ilim dalı. Mikroorganizma denilince bakteriler, virüsler, protozoonlar, mantarlar ve ilkel algler anlaşılır. Mikrobiyoloji ilim dalının faydalı olduğu branşlar, tıp, tarım ve endüstridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Moleküler biyoloji
 • Moleküler Biyoloji, canlılardaki olayları moleküler seviyede tetkik eden biyoloji dalı. Moleküler biyoloji son yıllarda ehemmiyet kazanan genetik, biyokimya ve biyofizik gibi dalların gelişmesiyle ortaya çıktı. Canlı organizmada hayati ehemmiyetleri fevkalade çok olan nükleik asitler, proteinler ve enzimlerin yapılarının tamamen aydınlatılması
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Morfoloji
 • Bir biyoloji altdalı olarak morfoloji yani biçimbilim, bir organizmanın veya bir organizmanın herhangi bir bölümünün biçimini inceleyen bilim dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nörobiyoloji
 • Nörobiyoloji, sinir sistemi biyolojisidir. Sinir sisteminin yapısı, fonksiyonları, gelişimi, genetiği, fizyolojisi, biyokimyası, farmakolojisi ve patolojisi ile ilgilenir. Nöroanatomi, nörofizyoloji ve nörofarmakoloji gibi dallarla yakından ilgilidir ve bu tür dalları içinde barındırır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ontojeni
 • Ontojeni (ontogenez veya morfogenez) bir organizmanın döllenmiş yumurtadan olgun formuna kadar geçirdiği değisim ve gelişimini tanımlar. Gelişim biyolojisinin içinde yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ornitoloji
 • Ornitoloji, kuşları inceleyen zooloji alt dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Paleontoloji
 • Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Parazitoloji
 • Parazitoloji, parazitleri, parazitlerin konukçuları ve aralarındaki ilişkileri konu alan bilim dalıdır. Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Patoloji
 • Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki 'pathos' teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sitoloji
 • Sitoloji Hücre bilimidir.Hücrenin yapısı, bölünmesi, enerji üretimi ve tüketimi, protein sentezi, kanser gibi konular sitolojinin sahasına girer.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sosyobiyoloji |
  Sosyobiyoloji, davranışların sahip olmuş olabileceği evrimsel avantajları göz önüne alarak türlerin sosyal davranışlarını açıklamaya çalışan bilimsel disiplinlerin neo-Darwinci bir sentezidir. Başka bir ifadeyle, sosyal davranışın biyoloji, daha spesifik olarak evrimsel biyoloji temelli olarak ele alındığı disiplinlerarası bir çalışmadır. Sosyobiyolojinin konuları etoloji, antropoloji, evrim, zooloji, arkeoloji, popülasyon genetiği, davranışsal ekoloji, evrimsel psikoloji, felsefe gibi birçok di
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Taksonomi
 • Taksonomi, canlıların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tıp
 • Uzay Biyolojisi
 • Viroloji
 • Zooloji  Yorumlar - Lütfen konu (Biyolojinin genel alanları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.