Didim

Didim, Aydın'ın turistik bir ilçe.

DidimDidim'de Apollon tapınağındaki Medusa kabartması.
D idim, Aydın'ın turistik bir


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

ilçesidir. Doğuda
İlçe, idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen birimin adıdır,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Muğla il sınırı ve
Muğla deniz, göl, dağ ve ormanın içiçe bulunduğu; balı, balığı, kumsalları ve târihî zenginliğiyle şöhret yapan; Türkiye'nin en uzun deniz kıyısına sahip ili. 36° 17’ ve 37° 33’ kuzey enlemleri ile 27° 13’ ve 29° 46’ doğu boylamları arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde
Akbük, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı beldedir. Belediyesi 1991 yılında kurulmuştur. Didim ilçe merkezine 23 km, Aydın il merkezine 106 km uzaklıktadır. Tüm belde, Gökova körfezinin Akbük Koyuna hakim bir şekilde 11 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Ekonomisi balıkçılık ve turizme dayalıdır. Önemli sayıda Balık çiftliği'nin olduğu koyda, bu çiftliklerin denetimsizliği ve kıyıya çok yakın olması nedeniyle önemli ölçüde kirlenme gözlenmektedir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ege Denizi, kuzeyde
Ege Denizi, 41'-35' kuzey enlemleriyle 23'-27'/28' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye yaklaşık 660km uzanır; genişliği kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400km kadardır. Balkan yarımadasının doğu bölümü ile Anadolu arasında yer alan deniz. Çanakkale Boğazı aracılığıyla Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e bağlanan Ege Denizi’i yüzölçümü 214000km2’dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bafa Gölü ve
Bafa Gölü, Ege bölgesinde, Büyük Menderes Nehrinin denize döküldüğü yere yakın bir göl. Üç tarafı dağlık, yalnız batı tarafı ova olan Bafa Gölünün yüzölçümü 65 km², çevresi 50 kilometredir. Uzunluğu 16, genişliği 6 km, denizden yüksekliği ise 10 metredir. Üç tarafındaki dağlardan ve bilhassa Beşparmak Dağından inen sularla beslenir. Göle fazla gelen sular yığıntı halindeki seddin güney ucundan Büyük Menderes'e dökülür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir, yüzölçümü 402 km'dir.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2000 Yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 37.395 kişi yaşayan ilçede 3 bağlı belediye ve 5 köy bulunmaktadır.

Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Devre (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. yüzyılda
2000 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Miken,
Miken kültürü, Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akha'ların, İ.Ö. 1.800'lü yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültürdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür.
Girit, Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adasıdır. Ege denizi'nin güneyinde yer alır. Yunanca ismi 'Κρήτηdir (Kriti).
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Persler,
Persler İran’a hakim olan eski bir kavim. Ari ırkına mensup, Hint-Avrupa kavmidir. M.Ö. 2000 yılında, kuzeyden gelip, Orta İran’a yerleştiler. Eski Ortadoğu’ya hakim Elamlılar ve Medlerin hakimiyetinde yaşadılar. M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında, Pers Prensi Keyhüsrev, Medlerle mücâdele etti. Keyhüsrev, M.Ö. 533’te Medlerin İran’daki hâkimiyetine son vererek, Pers İmparatorluğunu kurdu. Büyük Keyhüsrev denilen ilk Pers imparatoru, İran ve Anadolu’ya hâkim olup, hudutlarını Balkanlardan Orta Asy
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Romalılar ve
Romalılar, MÖ 9 yy'de Italyan yarımadasında bulunan Roma adındaki şehir-devlette başlayan medeniyeti ve o medeniyetin mensuplarını belirler. Dilimizde anlamı aynı zamanda günümüzün Roma şehirinde yaşayan insanları da kapsar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bizanslılardan sonra
Bizans kelimesi Byzas'tan gelir. İstanbul şehrinin kurucusu Byzas'dan dolayı şehre uzun süre Byazs denmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1071
1071 yılı olayları ve detayları
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra
Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe, dinî, millî, siyasî, askerî neticeleri ve Türk-İslâm tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anadolu’nun kapılarının
Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türklere açılmasından sonra ilk olarak
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Karia olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1. Haçlı Seferlerinin ardından yeniden Bizans'ın eline geçti.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1261 yılından sonra Karia’da
1261 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içine alınmıştır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlığını "yeronda - yoran" ismi ile sürdürmüstür.
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1955 depreminden sonra önceleri halk arasinda "HiSAR" olarak da adlandırılan YORAN devlet tarafından yaptırılan afet evlerine taşındıktan sonra "YENiHiSAR" adını almıştır. Sonrasında isim benzerliğine meyil vermemek için dünya üzerinde sadece bir yerde blunan ve kök olarak "DIDYMAION"'dan gelen "DIDIM" olarak yenilemiştir.

1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
9 Mayıs
9 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 129. günüdür. Sonraki sene için 236 (Artık yıllarda 237) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1990 tarihine kadar Didim ve çevresi
1990 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Söke ilçesinin bir parçası iken bu tarihte yayınlanan bir kanunla
Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.474 kilometrekare, nüfusu 67.061 dir. Yüzeyi, Büyük Menderes nehrinin meydana getirdiği çok geniş ve verimli geniş ovalarla bu ovaları çevreleyen ormanlarla...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yenihisar kasabası merkez olmak üzere

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Akbük,
Akbük, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı beldedir. Belediyesi 1991 yılında kurulmuştur. Didim ilçe merkezine 23 km, Aydın il merkezine 106 km uzaklıktadır. Tüm belde, Gökova körfezinin Akbük Koyuna hakim bir şekilde 11 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. Ekonomisi balıkçılık ve turizme dayalıdır. Önemli sayıda Balık çiftliği'nin olduğu koyda, bu çiftliklerin denetimsizliği ve kıyıya çok yakın olması nedeniyle önemli ölçüde kirlenme gözlenmektedir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
beldeleri ile Balat,
İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Balat, Haliç'in güney kıyılarında Fener ve Ayvansaray arasında yer alır. Coğrafi konumu, tarihsel özellikleri, demografik yapısı itibariyle Tarihi Yarımada içinde önemli bir yeri olan Balat, Bizans'tan günümüze kozmopolit kültürüyle dikkat çekicidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Batıköy,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Denizköy ve
 • Denizköy, Didim|Denizköy - Aydın ili Didim, Aydın|Didim ilçesinin köyü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Yalıköy köyleri ve Milas ilçesinden alınan
 • Yalıköy, Didim|Yalıköy - Aydın|Aydın ilinin Didim, Aydın|Didim ilçesine bağlı bir köy


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Akköy ile ilçe olmuştur. 1999 yılında Yenihisar ilçesinin ismi Didim olarak değiştirilmiştir.

  İlçe ekonomisi tarıma ve turizme dayalıdır. Tarla ürünlerinden
 • Denizli ilinin bir ilçesi. --Akköy, Denizli
 • Aydın ili Didim ilçesine bağlı bir köy.--Akköy, Didim
 • Bilecik ili İnhisar ilçesine bağlı bir köy.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • buğday ve pamuk birinci sırayı almaktadır. Hayvancılık tüketim ihtiyacını karşılayacak kadar olup, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önde gelmektedir.

  Yaz aylarında önemli sayıda turistin ziyaret ettiği ilçede, ekonomi olumlu yönde etkilenmektedir.

  Nüfus

  İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 37395'dir. Bunun 25699'si ilçe merkezinde, 11696'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

  İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.

  Didim Resimleri


  • Didim'de Apollon tapınağındaki Medusa kabartması.  Yorumlar - Lütfen konu (Didim) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.