Felsefi akımlar

 • Anarşizm
 • Devletin ya bizatihi doğuşu ve mahiyeti itibariyle kötü ve zararlı olduğu, ya da tarihi gelişme ve şartların onu kötü ve zararlı hâle getirdiği gerekçesiyle (inancıyla) hükümetin (devletin) ya bütünüyle ya da kısmen ilga edilmesi gerektiği ve bunun mümkün olduğu inancı.

  Anarşist kişi devletin bulunmadığı bir toplumun mümkün olduğuna inanır ve aynı zamanda bireylerin kendiliğinden doğan eylemlerine ve bireylerin gönüllü birliklerine müdahale eden her çeşit otoriteyi reddetmeye yönelir. Tip
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Aranedencilik Okasyonalizm
 • Alm. Okkasionolismus, Fr. occasionalisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarihsel Okul
 • Alm. Historische Schule, Fr. ecole historique, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çözümleyici Felsefe Analitik Felsefe
 • Çözümleyici(Analitik) Felsefe Alm: Analytische Philosophic, Fr: Philosophie Analytique, İng. Analytical Philosophy20. yy.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Determinizm
 • Determinizm yada gerekircilik ya da, felsefede, dünyanın belirli bir andaki durumunun, önceki halinin sonucu ve gelecekteki durumunun sebebi olduğunu kabul eden görüş. Gerekircilik, illiyet (sebebi, sonuca bağlayan bağ; nedensellik) ilkesine dayanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Olguculuk
 • (Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek betimlemek olduğunu ileri süren öğreti...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Görüngübilim (Fenomenoloji)
 • Görüngübilim Olaybilim yada Fenomenoloji olarakta bilinir. Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemi. Fenomenolojinin kurucusu Alman düşünür Edmund Husserl’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mekanikçilik
 • Alm. Mechanismus, Fr. mecanisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hermeneutik
 • Yorum bilimidir ve yorumlanmakta olan şeyin hem içeriğine, hem biçimine ilgi duymayı kapsar. Yorumbilgisi teriminin doğuşu, kutsal metinleri yorumlama pratiklerine dayanır.Temel ilkesi, bir saptamanın anlamını ancak, kendisinin bir parçasını oluşturduğu tüm bir söylemle ya da dünya görüşüyle ilişkili olarak kavrayabileceğimiz düşüncesidir: Örneğin, monetarist iktisadın açıklamalarını ancak, ilintili olduğu ve onun dışındaki tüm çağdaş kültürel fenomenler bağlamında kavrayabiliriz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeni Platonculuk
 • Alm. Neuplatonismus, Fr. neo-platonizme, İng. Neo -Platonism, Es. t. nev Eflatuniye
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hegelcilik
 • Hegel’in ve öğrencilerinin geliştirdiği öğreti. Hegelci düşünce geleneğinin. fi­lozofun bakış açısı, metafizik görüşü ve diyalektik anlayışının, metafizik, estetik, si­yaset, toplum teorisi, teoloji ve din felsefesi alanında, Hegel’den sonra yaşamış olan çe­şitli düşünürler ve araştırmacılar tarafından benimsenmesi suretiyle sürdürülmesi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Varoluşçuluk
 • İdealardan fiziksel nesnelere, canlı varlıkların kökeninden, Tanrı'nın doğasına kadar felsefenin inceleme alanına giren en önemli temalar, varoluş sorunuyla çok yakından ilgilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çevrecilik
 • İng. environmentalizm; Fr. environementale; Alm. Environmentalismus

  Günümüz felsefesi bağlamında daha çok "Yeşil" siyaset felsefesiyle örtüşen çevrecilik ilkin çevrenin insan üzerindeki etkisini ya da çevrenin insan davranışını belirlemedeki önemini vurgulayan bir öğreti olarak boy göstermiştir. Bu anlamıyla çevrecilik insan dış koşulların ürünü;
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Augustinusçuluk
 • Alm. Augustinismus, Fr. augustinisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Eleacılık
 • Alm. Eleatismus, Fr. eleatisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Duyumculuk
 • Genel olarak tüm bilgilerimizin duyumlardan türediğini; bir başka şeye indirgenemezcesine, gerçek­ten ve en yüksek bir biçimde varolan, başka her şeyin kendisine indirgenebildiği tek şeyin duyum olduğunu savunan görüş.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Marksçılık
 • Alm. Marxismus, Fr. marxisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kuşkuculuk
 • Genel bir tavır olarak, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeme, her şeyi belli bir eleştiri süzgecinden geçir­me tavrı; belli bir doğruya ulaşmadan önce, kuşku duymanın zorunlu ve kaçınılmaz ol­duğunu savunan anlayış. Dogmatizmin tam karşısında yer alan bir tavır olarak kuşkucu­luk, en azından bazı şeylerin bilgisine ancak birtakım güçlüklerle ve kimi tedbirlerin sonucu olarak ulaşılabileceğini savunur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Evrimcilik
 • Çoğu zaman ilerlemeye duyulan inançla birlikte ortaya çıkan ve evrimin, evrendeki en temel değişme tarzı olduğunu savunan görüş. Evrim düşüncesi, yani tüm tezahürleri ve görünüşleri içinde evrenin ve yaşamın, tüm boyutlarıyla doğanın, bir gelişme sürecinin ürünü olduğu düşüncesi üzerine kurulan sis­tem; tanrısal düzen ve yaratılış düşüncesin­den farklı olarak, türlerin çeşitliliğini, ev­rende hüküm süren değişim, dönüşüm, çevre koşullarına uyum sağlama ve gelişme­nin sonucu olarak gören öğreti
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hazcılık Hedonizm
 • Alm. Hedonismus, Fr. hedonisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pitagorasçılık
 • Alm. Pythagoreismus, Fr. pythogorisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Herakleitosçuluk
 • Gerçekliğin asıl özünü öncesiz- sonrasız oluşta gören, bu oluşun kendini karşıtlarda ve karşıtlar içinden geçerek gerçekleştirdiğini savunan, Yunan filozofu Herakleitos'un temellendirdiği görüş.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hiççilik Nihilizm
 • Hiççilik, Nihilizm veya Yokçuluk genel olarak tanrının var oluşunu, ruhun ölümsüzlüğünü, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, değerlerin nesnelliğini, bilginin imkanını, tarihin mutlu sonunu yad­sıma türünden bir reddiye dışında, bir de umutsuzluk, düş kırıklığı duygusu ihtiva eden görüş. Genel bir psikolojik ya da felsefi hal olarak hiççilik, tüm ahlâki, dini, siyasi ve toplumsal değerden yoksun olma, varlık / yokluk, gerçeklik / gerçekdışılık, doğru / yanlış, bilgi / k
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bireycilik
 • Genel olarak, bireylere. bireysel insan varlıklarına ontolo­jik, mantıksal, metodolojik ve aksiyolojik bir öncelik veren, somut olan gerçekliğini vurgulayan görüş ya da anlayış.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeni Olguculuk
 • Alm. Neupositivismus, Fr. neo-positivisme, İng. neo-positivism
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeni İdealizm
 • Alm. Neuideolismus, Fr. neo-idealisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İdealizm
 • En genel ve felsefi olmayan gündelik anlamı içinde, yüksek ahlâki amaçlara bağlanma, zihnin tasarım, ide ve ideallerini maddi, kaba gerçekliğin tam kar­şısına geçirme ve onlara, İnsanın değerler cetvelinde başat bir rol ve konum yükleme tavrı;
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Platonculuk
 • Alm. Platonismus, Fr. platonisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeni Hegelcilik
 • Alm. Neuhegelianismus, Fr. neo-hegelianisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İnsancılık Hümanizm
 • Alm. Humanismus, Fr. humanisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pragmacılık
 • Alm. Pragmatismus, Fr. pragmatisme, Ing.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Deneycilik
 • Eski Yunanca'da "deney", "deneyim", "duyu verisi" gibi anlamlar taşıyan empeiria'dan türetilmiş felsefe terimi. Felsefedeki en genel anlamıyla tüm bilginin kaynağının deneyim olduğunu söyleyen bilgikuramı; insan bilgisinin tek kaynağının deney olduğunu öne süren bilgi öğretisi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sezgicilik
 • Alm. Intuitionismus, Fr. intuitionisme, İng.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kyrene Okulu
 • Marburg Okulu
 • Mutçuluk
 • Materyalizm Özdekçilik
 • Özdeksizcilik
 • Peripatetikler
 • Pironculuk
 • Post-Yapısalcılık
 • Eleştiricilik
 • Aristotelesçilik
 • Tarihselcilik
 • Yapısalcılık
 • Usdışıcılık
 • Usçuluk
 • Yararcılık
 • Tekbencilik
 • Tomasçılık
 • Epikurosçuluk
 • Yeni Kantçılık  Yorumlar - Lütfen konu (Felsefi akımlar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.