Gaziler, Şenkaya

<sub></sub>Bilgikutusu Türkiye köy

& lt;subgt;lt;/subgt;Bilgikutusu Türkiye köy |isim = Gaziler |harita2 = Erzurum_Turkey_Provinces_locator.jpg |harita2 boyut = 250px |harita2 açıklama = Erzurum |harita1 = |harita1 boyut = |harita1 açıklama = |harita = |harita boyut = |harita açıklama = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_hem = K |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_hem = D |rakım = |yüzölçümü = |nüfus = 431 |nüfus yoğunluğu = |nüfus_ref = http://www.yerelnet.org.tr/iller/koy.php?koyid=245947 |nüfus_itibariyle = 2000 |alan kodu =0442 |posta kodu = 25370 |bölge = Doğu Anadolu |il = Erzurum |ilçe = Şenkaya |Köy Muhtarı =Nihat Gürbüz |websitesi = http://www.yerelnet.org.tr/iller/koy.php?koyid=245947 Gaziler (bucak merkezi),
2000 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Erzurum ilinin
Erzurum Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir serhat şehridir. Kış turizmi ve üniversiteler arası kış oyunlarının adresi olup aynı zamanda 2011 universiad dünya kış olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. Plakası 25 olan Erzurum ili sınırları içerisinde 2007 nüfus sayımına göre 784.941 kişi yaşamaktadır. Erzurum insanına dadaş denmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Şenkaya ilçesine bağlı bir
Erzurum ilinin bir ilçesidir. en:ŞenkayaŞenkaya'nın köyleri:AKŞAR ,AKTAŞ ,ALICIK ,A.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
köydür.

Tarihi

Bardız ermenice bahçe anlamına gelmektedir. Bardız ve Barduz şekillerinde yazılıp söylenen bu kale önceleri Sarıkamış'A bağlı iken şimdi Erzurum'un Şenkaya Örtülü kazasına bağlı eski bir nahiye merkezi olan aynı isimli yerdedir. Çok eskiden beri Erzurum-Kars arasında tabii bir yol olan “Bardız Deresi”nde stratejik öneme haiz bir konumda olan Kale, buraya vurulmuş bir kilit gibidir. Bardız Kalesi'ni başlangıç kabul edip, doğuya doğru gidilirse Soğanlı ve Allahuekber Dağları'na çıkılır. Buralardan “Paldın Gediği” ve “Hızar Boğazı” ile aşılıp Kars Düzü'ne inilir. Kale'yi yine başlangıç kabul edip batıya doğru gidersek Şenkaya ve Oltu'ya; güneye gidilirse Akmezar-Çakırbaba'dan Yeniköy'e; buradan da tabii yollarla sağa doğru Zivin Kalesi'ne, sola doğru ise Micingert Kalesi'ne varılır. 1942 idari teşkilatında Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir nahiye merkezi olan Bardız şimdi Gaziler 1946'da Şenkaya'ya bağlı olarak Kars idari teşkilatından ayrılıp Erzurum'a bağlandı. Evliya Çelebi, H.1057, Miladi 1647 yılında Erzurum'dan Revan'a giderken Yedikilise'den batıya meyledip Bardız Kalesi'ne geldiğini yazarken, buradaki malûm kaleyi şöyle anlatıyor: Bardız Kal'ası, Kars'a bağlı olup Akkoyunlu Melik İzz ed-Din yapısıdır. Kalenin yukarı tarafında celi yazı ile bu suretle yazılıdır. Kalesi bir dere kenarında dört köşe bir yapıdır. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, kalenin kitabesini aynen nakletmediği gibi, tarihini de yazmamıştır. Sadece Saltuklulardan Melik İzz ed-Din adını taşıyan kitabeyi Bartuz/Bardız Kalesi üzerinde görüldüğünü yazmıştır. Bu ise Bardız Kalesi ile ilgili ilk bilgiler olması bakımından önemlidir. Evliya Çelebi, bu havalideki kale, eski binaların çoğunu Akkoyunlu Uzun Hasan'a nispet etmektedir. Gerçi bunların hepsi Türk asârıdır. Bir çok adlarla çıkan Türk devletlerinin yaptıkları bu asârı ayırmayıp hep “Akkoyunlu binasıdır” demekle yanılmıştır. Fakat, Bardız Kalesi'ndeki Melik İzz ed-Din adını okuması büyük bir tarihi hakikati ortaya atmıştır ki bu yüzden, ünlü gezginimizin görüş ve duyuşuna hayran kalmamak mümkün değildir. Micingert, Zivin, Avnik, Bardız kaleleri birbirinden uzak olmadığından Erzurum'un Gürcü hududu üzerinde bulunmasından, “Saltuk'un bu kaleleri bina ettiğine şüphe yoktur. Nitekim Micingert Kalesi'nde Saltuk'un adını bildiren kitabe kanaatimizi kuvvetlendirmiştir. Bu durumda diyebiliriz ki: Kale Saltuklular zamanında yapılmış ve Selçuklular zamanında tamir görmüştür” İ. Hakkı Konyalı da şöyle diyor: Biz de Bardız Kalesi'nin Saltukoğullarından İzz ed-Din tarafından yapıldığını kabul ediyoruz. Bu kaleyi ya bizzat İzz ed-Din Saltuk veyahut O'nun büyük veziri Firûz Akay yaptırmıştır. Çünkü Evliya Çelebi, Kars Kalesi'nde okuduğu bir kitabeyi nakletmiştir. Bu nakile göre Kars Kalesi, H.548, M.1153 yılında İzz ed-Din Saltuk zamanında baş veziri Firûz Akay tarafından yaptırılmıştır. Gerçekten de her iki kale kitabesinde görülen Melik İzz ed-Din ismi bu savı doğrulamaktadır. Kestirdiği bakır paralarından, bu sırada Irak Selçuklulardan Sultan Gıyâs ed-Din Mes'ud 1135-1152'a tabi olduğunu anladığımız Erzurum Emiri İzz ed-Din Saltuk, 1153'de Kars'ı zapt ile yakıp yıkan Gürcüler'e karşı gitmiş ise de “Anı altında yapılan savaşta İberler'e tutsak düşmüş” tü. Kız kardeşinin verdiği fidye ile kurtulan İzz ed-Din Saltuk, aynı yılda Gürcü-Kıpçakların yıktığı Kars Kalesi gibi Bardız Kalesi'ni de yeniden imar ettirmiştir. Bu hususu, 1579 yazında Kars'ın 100 bin kişilik ordu ile devlet eliyle iki ayda şekillendirip İçkale ve Dışkale'sinin yapıldığı sırada çıkan Arapça Kitabelerin suretlerinden öğreniyoruz. Padişah Üçüncü Murat'ın fermanıyla Serdar Lala Mustafa Paşa, Anadolu ve Şam Suriye beylerbeğleri ve askerlerinin eliyle Kars'ı Hicri 987 1579 yazında onarırken orduda bulunan iki tarihçimiz çok dikkate değer buldukları bu kitabelerden bahsederken birisi anlamını, birisi de suretlerini eserlerine almışlardır. Hicri548/ Miladi 1153 tarihli bu kitabelerde Melik İzz ed-Din ismi de vardır. Bu kitabelerin içeriği hakkında “Kars Kalesi” bahsinde geniş bilgi verildiği için burada yeniden ele almıyoruz. Bu durumda diyebiliriz ki: Saltuk İzz ed-Din ismi hem Bardız Kalesi kitabesi, hem de Kars Kalesi tamir kitabesinde görülüp, anıldığına göre; 1153'lerde Gürcüler tarafından yıkıldığı anlaşılan Bardız Kalesi'nin de, Erzurum'a tabi ve kudretli Melik İzz ed-Din Saltuk tarafından imar edilmiş olması mümkündür. Bardız Kalesi de, Zivin Kalesi gibi tabii Kars yolu üzerinde bir tepeyi taçlandırmaktadır. Allahuekber Dağları bu mıntıkadan başlamakta ve Kars istikametinde bir sıra dağ zinciri meydana getirmektedir. Bu sıra dağ batıdan kuzeye çizilmiş bir yay düşünülürse, Bardız Kalesi kuzeye yönelmiş çizginin orta batı kesiminin en dibinde ki derededir. Tam doğusunda Allahuekber zincirinin Cambar/Çember 2844 m, Soğanlı, Kumru 2847 m, tepeleri bulunur. Bu tepeler arasında geçen tabii yollar, Paldun Gediği ve Hızar Boğazı gibi çok önemli geçitler Bardız Kalesi'nde birleşir. Orada düğümlenir. Orada da ayrılırlar. Bu tanımla Bardız Kale'nin konumu ve stratejik durumu anlaşılabilir. Bardız Deresi'nin en stratejik ve müstahkem yerinde kurulu kaleyi 1877'den sonra kasabaya yerleştirilen Rumların sökerek taşlarıyla ev yaptıklarını da halk hâlâ söylüyor. Yine halkın dediğine göre kıble tarafındaki kemerli giriş kapısı 1970'li yıllara kadar ayakta imiş. “Bardız Kalesi”nin yapılışında Avnik ve diğer kaleler gibi buralara hâkim olan milletlerin inşa ve imar payları vardır. Kalede hangi mimarinin hâkim olduğunu kestirmek zordur. Hiçbir yerinde kitabesi yoktur. Sadece giriş kapısının olduğu yani güney cephesinin sol köşesinde yukarıdan 3 metre, aşağıdan da 5 metre kadar yukarıda Timur armasını çağrıştıran yanyana dizili üç tane kabartma şeklinde daire vardır. Bardız'a çok yakın Sırbasan köylüleri ise daha geçen yıllara kadar Bardız Kalesi kitabesinin Bardız-Sırbasan arasındaki meşhur “Çakırbaba” mevkiinde bulunduğunu; sonradan kaybolduğunu ve bir daha göremediklerini 1983 yazında bu köyümüzü ziyaretimizde bizzat söylemişlerdi Kalenin dışarıyla irtibatını sağlayan ve bugün de yeri belli olan gizli yolu toprakla dolmuştur. Evliya Çelebi,Orta ve dış surlarının varlığından bahsetmez. izleri bile belli değildir. Özellikle Rus işgali sırasında kale bir taş ocağı niyetiyle kullanılmıştır. Bugün dinlenmeye oturmuş yorgun bir aslanın başı gibi sakin ve sakit duruyor...Lakin bağrındaki sırları deşifre etmeye gelecekleri bekleyen umutla dolu hali var... Bardızlı Büyük Ozanlarımız: Aşık Nihani Kaynak: beyzadex@hotmail.com KARS VE SARIKAMIŞ'IN KURTULUŞ DESTANI Bardız'ın Güreşken köyünden í‚şık Mustafa Gedik (Nİ-HANİ) Kars ve Sarıkamış'ın Ruslar ve Ermeniler'den kurtuluşu üzerine bir destan söylemiştir. 93 savaşları sonunda Berlin anlaşmasına göre Ruslar'a bırakılan ELVİYE-İ SELí‚SE (Kars, Artvin, Ardahan), 3 Mart 1918 Brest Litovsk antlaşması ile tekrar Osmanlı Devleti'ne geri verilmişti. Ancak Ermeniler'in zulüm ve işkenceleri uzun süre devam etmiş, nihayet Kazım Karabekir Paşa, Halit Paşa kumandasında millî ordu 29.9.1920'de Sarıkamış'ı bilahare de Kars'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Nihani'nin destanı bu kurtuluşa aittir. Bir destan söyledim son taarruza İşimiz kerem ü ihsana döndü. Bizden beylik dava eden Ermeni Ekini biçilmiş kozana döndü. Akılsız Ermeni bu işe şaştı Mirmanof, Marzmanot yanbeyi düştü "Antiranık" duyup yel gibi kaçtı Semeri dağılmış hayvana döndü. Şad olur İslâmda olsa bu hulûs Elde selâmettir erhab-ı namus Bize kurşun atan Bedos, Bediros Davarı kurt yemiş çobana döndü. Yaşasın ordumuz merd oğlu merdler Topçu, süvarimiz kurd oğlu kurtlar Piyade fırkası dini pulatlar En küçük neferi arslana döndü. Kemal Paşa teşkilâtı bitirdi Kazım Paşa Pasinler'de oturdu Halit Bey kurd gibi sürdü götürdü Sonra yalın-kılıç Yunan'a döndü. Bakman düşmanların hay u vayına Giden razı geldi kendi payına Şimdilik taş diktik Arpaçay'ına Oradan ordumuz bu yana döndü. Der NİHANİ demü devran bizimdir Yüzondört söz Hak Kur'an bizimdir Düşman hep mahvolur vatan bizimdir Hamd olsun vaziyet sağ yana döndü. Oldu Yine (Elveda Zamanı) - Aşık Nihani Elveda zamanı geldi yanaştı Aşacağım dağlar kar oldu yine Münevver ahbaplar fazla şan açtı Dediğim tekellüm dur oldu yine Hayır olsun o yar bize uc olur Böyle hasret kalsam halim nic'olur Konuşup da ayrılması güç olur Bu dünya başıma dar oldu yine Der Nihani bakın ah figanıma Bir aman bulunmaz bu hicranıma Ayrılık yetişti değdi canıma Sinemin şehrinde pir oldu yine Kaynak: Asik Nihani Yöre: Erzurum

Coğrafya

Erzurum iline 151 km, Şenkaya ilçesine 36 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi,
Köy Genel idare teşkilatının en küçük yerleşim yeri, tüzel kişiliğe sahip bir mahalli idare. İlk insan ve ilk peygamber hazret-i adem’in çocukları çoğalıp yerleşmeye başladıkları zamanlarda yerleşim yerleri meydana gelmiştir. Tarih boyunca çeşitli milletler tarafından köyler kurulmuş, insanlar buralarda hayatlarına devam etmişlerdir. Kuruldukları yerlerin özelliklerine ve geçim şekillerine göre köyleri sınıflandırmak mümkündür. Dağ, ova, kıyı, yayla köyleri veya balıkçı, ekinci, hayvancı,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
etki alanı içerisindedir.

Nüfus

{| class="wikitable" width=200 ! colspan=2 |Yıllara göre köy nüfus verileri |- | align="center" | 2007 | align="right" | |- | align="center" |
2007 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2000 | align="right" | 431 |- | align="center" |
2000 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1997 | align="right" | 473 |}

Ekonomi

Köyün ekonomisi
1997 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tarım ve
Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek amacıyla toprağı işlemeyi ve hayvan yetiştirmeyi içeren etkinliklerin tümü. Tarımla ilgili işler dünyanın bazı bölgelerinde binlerce yıl öncesinden pek farklı olmayan yöntemlerle yürütülürken, bazılarında ileri teknoloji içeren, makineleşmiş tekniklere dayandırılır. Sosyoekonomik koşullardaki çok yönlü gelişmelere karşın dünyada tarım sektöründe çalışanlann sayısı ekonominin öbür dallarındaki toplam işgücünden hâlâ daha yüksektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin
Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için
Köy, Köy|mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeri, muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu|İl İdare Kanunu'na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve kasabalara bağlıdır. Köy kanunu ile merkezi idareyle olan münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından beş senede bir seçilir. Köyün öğretmeni ile imamı köy ihtiyar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları: :

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2004 - :
2004 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1999 - :
1999 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1994 - :
1994 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1989 - :
1989 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde
1984 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ilköğretim okulu vardır. Köyün
Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, ...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
içme suyu şebekesi ve
İçme suyu şebekesi, yerleşim birimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir ana isale hattı üzerinden son kullanıcıya kadar ulaştırılan suyun dağıtıldığı sistemdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kanalizasyon şebekesi vardır.
Kanalizasyon Köy, kasaba ve şehirlerde, yer altına döşenen ve binalardan, sanayi tesislerinden gelen kullanılmış sularla yağmur sularının toplanıp meskun sahadan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem.

Bina tesisatı, bina bağlantıları, kanallar, pompa istasyonları, tasfiye tesisi, tahliye ağzı kanalizasyon sistemlerinin elemanlarıdır.

Kanalizasyon tesisatında malzeme olarak, pişmiş kil, asbestli çimento, beton, sert plastik kullanılmaktadır. Bunların kesitleri daire, yumurta ve elips şe
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ptt şubesi vardı ancak kapatıldı.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan iki yoldan birisi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
asfalt olup diğeri stebilizedir.Köyde
ASFALT Alm. Asphalt, Fr. Ashalte, İng. Asphalt. Viskoz (az akışkan, lizüci) halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah ve kahverengi organik bir madde. Esas olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi oldukça karışık ve değişken olup, petrolün destilasyonundan veya tabii yataklardan elde edilir. Bugün yaygın olarak kullanılan asfalt, petrolün rafinasyonundan elde edilen yan üründür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
elektrik ve sabit
Elektrik elektriksel yükün varlığı ve akışından meydana gelen çeşitli olguları tanımlayan sözcüktür. Mıknatıslık (manyetizma) ile birlikte doğadaki temel etkileşimlerden biri olan elektromıknatıslığı oluşturur. Yıldırım, elektrik akımı ve alanı gibi yaygın olarak bilinen birçok olguyu bünyesinde barındırmanın yanı sıra, en önemli endüstriyel uygulamaları arasında elektronik ve elektrik gücü sayılabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
telefon vardır.

Linkler

  • http://www.yerelnet.org.tr/ Yerelnet bucak-taslak Şenkaya belde ve köyleri

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
    Birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. Telefonun çalışmasında ana prensip ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik dalgalarına çevrilmesi, bu dalgaların muhtelif gönderme metodlarıyla uzağa iletilmesinden sonra, bu defâ elektrik dalgalarının tekrar kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir. Telefon ilk olarak 1876 senesinde Graham Bell tarafından yapılmıştır. Önce şehirlerde kurulan telefon şebek
    ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.    Yorumlar - Lütfen konu (Gaziler, Şenkaya) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.