Hz. İsa

Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs), Süryanice Eashoa, Esa, Issa. (24 Aralık 0 - 21 Mart 33 veya M.Ö. 8-2 - M.S. 29-36). Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. Nasıra'lı İsa (Jesus of Nazareth) olarak da bilinir. Hristiyanlık'taki temel figürdür. Türkçe'de kullanılan adı Arapça kökenlidir (عيسي). Anadolu'da sözcüğün Ese ve Esi biçiminde

Hz. İsaİsa ve annesi Meryem
Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs),
Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Süryanice Eashoa', Esa, Issa. (
Bir Sami dili. Kadim Aramice diline dayanmakta olup eski dillerden Akadca, Asurca ve Babilce'yle, modern dillerden de Arapça ve İbranice'yle akrabadır. Bugün Süryanice ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
24 Aralık
24 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 358. günüdür. Sonraki sene için 7 (Artık yıllarda 8) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

0 -

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
21 Mart
21 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 80. günüdür. Sonraki sene için 285 gün var (Artık yıllarda 286).


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
33 veya M.Ö. 8-2 - M.S. 29-36). Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtirler. "
33 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nasıra'lı İsa" (Jesus of Nazareth) olarak da bilinir.
Aşağı Galile bölgesindeki tarihi bir kasaba. Modern İsrail'in kuzeyindedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hristiyanlık'taki temel figürdür. Türkçe'de kullanılan adı
Hristiyanlık, (İsa'nın adından İsevilik, İsa'nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı din. Hıristiyanlık dinine inananlara Hıristiyan denir. Hıristiyanlar Kutsal Kitap'a (Eski ve Yeni Anlaşma) inanırlar. Hıristiyanlık, Yahudiliğin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Kutsal Kitap'ın ilk kısmı (Eski Anlaşma), Yahudilerin Kutsal Kitap'ı ile aynıdır. Hıristiyanlar, İsa'nın Mesih olduğunu kabul ederler. İslam dinine göre, Hıristiyanlık, Semavi Dinler'den biridi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arapça kökenlidir (عيسي). Anadolu'da sözcüğün "Ese" ve "Esi" biçiminde kullanıldığı da görülür. Hristiyanlara ve Müslümanlara göre Hz. İsa,
Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mesih'tir.
Daha çok Yahudiler arasında yaygın bir inanca göre, Mesih gününde gökten inecek, yıkılan Yahudi devletini, kutsal birliği yeniden kuracak, ezilen Yahudi milletini kurtaracaktır.

Mesih, tanrı gücü taşıyan, Tanrı'nın yeryüzünde, bütün âlemlerde temsilcisi olan yüce bir varlıktır. Ölmemiştir, göklerde, Yahudi milletine vaat edilen kurtuluş gününü beklemektedir. Hıristiyanlar tarafından biraz değiştirilerek benimsenen bu inanç, zamanla birçok din savaşına, mezhep ayrılıklarına yol açtı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Teolojide kullanılan, İsa'nın yaşamına dair ana kaynaklar
Teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (Yunanca θεος, theos, "Tanrı", + λογος, logos, "bilim"), ilahiyat. Dine ilişkin olgu ve fenomenleri konu alan ve dinle ilgili olarak geniş kapsamlı bir senteze ulaşmayı amaçlayan disiplin. Tanrı’yı ve insan yaşamının anlamını, vahyin verilerine dayanarak inceleyen disiplin.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yeni Ahit'teki dört
Yeni Ahit, Kitab-ı Mukaddes'in İkinci bölümünde yer alan ve Hristiyanlarca kutsal olan 27 Kitaba verilen isim.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kanonik
Kanonik kelimesi, Yunanca kanon "yasa, kanun, kural" kökünden türemiş bir sıfattır. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır. Teolojiden matematik|matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İncil'dir (
Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Matta,
 • Matta (havari): İsa'nın havarilerinden biri.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Markos,
  Markos aşağıdaki anlamlara gelebilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Luka ve
  Luka Antakyalı bir papaz. isa aleyhisselamın havarisi olarak tanıtılmış ise de hazret-i isa'yı görmemiş ve havarilerden olamamıştır. Hazret-i isa göğe çıkarıldıktan sonra, Yahudi dönmesi olan Bolüs tarafından isevi dinine alınmıştır. Bolüs'ün sapık fikirleri ile aşılanarak onun batıl inançlarını yazmıştır. Şimdi elde bulunan, değiştirilmiş dört İncil'den en bozuğu Luka'dır (Bkz. İncil). Luka İncilinin Romalılar arasında yahudi imtiyazını elde etmek için yazıldığı rivayet edilir.

  Kaynak
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yuhanna). Genel kabule göre bunlar I. yüzyılda yazılmışlardır.

  Tarihçilerin ve
  Yuhanna (ing. St. John), Hristiyanlık inancına göre İsa'nın 12 havarisinden biri olup, Onikiler olarak adlandırılan gruba mensuptur. Aslen Yahudi olan Yuhanna, İncil yazarlarındandır. Yuhanna İncili veya Yuhanna'nın Müjdesi olarak anılan kitap dışında, Yuhanna'nın 1., 2. ve 3. mektupları ve Vahiy (Yuhanna'nın Vahyi), Yuhanna'nın kaleme aldığına inanılan Yeni Antlaşma kitaplarındandır. Efes'te öldüğüne inanılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İncil konusunda araştırma yapan din alimlerinin bir çoğu, İsa'nın
  Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilen; Tevrat'ın aslını doğrulayan Kur'an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da "yol gösterici, aydınlatıcı" olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca "Evangelion"; iyi haber, müjde demektir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Galile'li bir öğretmen olduğu, şifa dağıttığı,
  Antik Filistin'in kuzey bölgesi. Ürdün Nehri'nin batısında kalır. Genellikle Hz. İsa dönemi ile bağlantılı konularda bahsi geçer. Modern İsrail'in kuzeyindedir. İsrail topraklarının üçte birine tekabül eder. Yukarı Galile, Aşağı Galile ve Batı Galile olmak üzere üç bölgeye ayrılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yahya tarafından
 • Yahya Peygamber: Vaftizci Yahya


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • vaftiz edildiği, "halkı isyana teşvik etmek" suçuyla, Yahudiye valisi
  Hıristiyanlığa göre, kişinin İsa'nın dinine katılmasının hukuksal ve kutsal simgesi olan vaftiz "vaftiz töreni" adı verilen özel bir törenle gerçekleştirilir. Sözcük Yunanca "Baptisis" sözcüğünden türetilmiştir.

  Hıristiyan doğuş günlerinde, İsa'nın ortaya çıkışından öncede varolduğu, İncil'de adı Vaftizci Yahya olarak geçen Aziz Yahya'nın yüceltilmesinden, "Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında: Vaftizci Yahya'dan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin egemenliğinden daha küçük o
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Roma
  İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idarî ve ruhanî merkezidir. Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfûsu da üç milyon civarındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pontius Pilate'nin emri ile
  Pontius Pilate, Latince Pontius Pilatus. Ölümü yaklaşık olarak M.S. 36. M.S. 26 - 36 yılları arasında Roma'nın Yahudiye eyaletinin valisiydi. Bazı kaynaklarda savcı olduğu belirtilir. İsa'nın yargılandığı mahkemeye başkanlık etti ve çarmıha gerilmesi emrini verdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kudüs'te çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir. Buna rağmen bir kısım tarihçiler, İsa'nın gerçek bir şahsiyet olduğu konusunda şüphecidirler. Buna gerekçe olarak da sadece dini metinlerde ve İncil'de sıkça bahsinin geçmesini, tarihi belgelerde ismine pek rastlanmayışını gösterirler.

  Kudüs Kudüs (Arapça:Quds-i Şerif, İbranice:Yeruşalayim, İngilizce:Jerusalem) Filistin’de bulunan, Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. Çeşitli kaynaklarda Yeruşalayim, Jerusalem, Uruşelim, Yerusalim, Makdis, Beyt-ül-Mukaddes, Beytül-Makdis, İlya ve Eyliya isimleriyle de zikr edilen Kudüs dünyanın eski şehirlerindendir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hristiyanlık dışında İsa'nın önemli bir figür olarak kabul edildiği bir diğer din de
  Hristiyanlık, (İsa'nın adından İsevilik, İsa'nın doğum yerine atfen Nasranilik de denir) Ortadoğu kökenli, tektanrılı din. Hıristiyanlık dinine inananlara Hıristiyan denir. Hıristiyanlar Kutsal Kitap'a (Eski ve Yeni Anlaşma) inanırlar. Hıristiyanlık, Yahudiliğin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Kutsal Kitap'ın ilk kısmı (Eski Anlaşma), Yahudilerin Kutsal Kitap'ı ile aynıdır. Hıristiyanlar, İsa'nın Mesih olduğunu kabul ederler. İslam dinine göre, Hıristiyanlık, Semavi Dinler'den biridi
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslam'dır.
  İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslam dinine göre İsa,
  İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  mesih,
  Daha çok Yahudiler arasında yaygın bir inanca göre, Mesih gününde gökten inecek, yıkılan Yahudi devletini, kutsal birliği yeniden kuracak, ezilen Yahudi milletini kurtaracaktır.

  Mesih, tanrı gücü taşıyan, Tanrı'nın yeryüzünde, bütün âlemlerde temsilcisi olan yüce bir varlıktır. Ölmemiştir, göklerde, Yahudi milletine vaat edilen kurtuluş gününü beklemektedir. Hıristiyanlar tarafından biraz değiştirilerek benimsenen bu inanç, zamanla birçok din savaşına, mezhep ayrılıklarına yol açtı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  peygamber ve
  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber, "Haber Getiren" gibi bir anlam taşımaktadır. Tanrı inancına sahip ve dine inanan insanlar, Peygamberlerin Yaratıcı olan Allah'tan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türe
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  resuldür. Peygamberlere gösterilen saygı ifadesi ile Hz. İsa olarak anılır.
  Resul, bir İslam dini terimi. Resûl kelimesi elçi anlamındadır. Arapça'da çoğulu rusüldür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslam'a göre İsa Allah tarafından bildirilmiştir (
  İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Al-i İmran Suresi). Fakat,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Müslümanlar İsa'nın çarmıha gerilmesini ve İsa'nın tanrılığını benimsemez, kabul etmezler.

  İsa,
  Müslüman isim, din bilgisi Arapça muslim + Farsça -¥n (Türkçede teklik olarak kullanılır) kelimlerinden oluşmuştur. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Museviliğe göre " sahte peygamber"dir.

  Soyu ve Doğumu

  İbrahim'in oğlu İshak'ın soyundan geldiğine inanılır.

  Annesi Meryem, soyundan geliyordu. Yeni Ahit, Meryem'in kocası ve İsa'nın kanuni babası olarak andığı marangoz Yusuf'un Davud'a kadar çıkan soyağacını verir. Eski Ahit'te Meryem'den ya da İsa'dan o dönemde henüz dünyaya gelmedikleri için sözedilmez. Kuran'da ise Meryem'den, Meryem'in annesinden, babası İmran'dan ve İsa'dan bahsedilir, Meryem'in annesinin (Yeni Ahit'e göre Elizabeth) doğurması anlatılır. İsa'nın daha beşikte iken konuştuğu ve babasının olmadığı, İsa'nın yaratılmasının Âdem'in yaratılması gibi yoktan olduğu, İsa'nın ölmediği ya da öldürülmediği, hala bir biçimde yaşıyor olduğu, yeniden Mesih olarak geleceği ve sonra öleceği yazılıdır. Kimi araştırmacılara göre, İsa'nın Roma imparatoru Augustus zamanında Bethlehem'de (M.Ö.04) dünyaya geldiği sanılmaktadır. Bazı kaynaklara göre Bethlehem yer adı değil, İsa'nın doğumu sırasında gökyüzünde görülen çok parlak yıldız gibi bir nesnedir. Bu iddiaya göre Bethlehem tabiri İsa'nın nerede değil, ne zaman doğduğunu göstermektedir.

  Hristiyanlık'ta Hz. İsa

  :Hristiyanlıktaki "İsa Mesih" inanışın ayrıntılı bir anlatımı için lütfen Hristiyanlık'ta İsa maddesine bakınız.

  :Bu madde Hristiyanlıktaki "İsa Mesih" inanışını anlattığı için Hristiyanlıktaki terminolojiyi ve bilgileri kullanmaktadır.

  Hristiyanlar için İsa Tanrı'nın Oğlu ve Bizzat Tanrı'nın kendisidir. Baba (Tanrı) ile insanlar arasında aracı, Beklenen Mesih, Kurtarıcı, Rab, Tanrı ile aynı "öz" den olan, Güçlü Tanrı, tek insan, Dünya'nın tek Kral'ı, Kutsal Üçlü Birlikteki kişilerden "Oğul"dur. Hristiyan kaynakları onu "İsa Mesih" olarak anarlar.

  İsa'nın Tanrısal ve İnsani özellikleri farklı mezheplerce farklı yorumlanır. Hristiyanlığın Monofizit görüşüne göre ( Süryaniler, Ermeniler, Kıptiler ve Habeşistan Kilisesi) İnsani tabiatı ile Tanrısal tabiatı Tanrısal özü altında erimiş ve ayrılmaz bölünmez tek bir tabiat meydana gelmiştir. Çarmıhta, İsa'nın insani tabiatı gibi ilahi tabiatı da acı çekmiştir. Meryem Theotokosdur, yani Tanrı anasıdır. Diofizit görüşe göre ise ( Nasturiler, Keldaniler) İnsani ve Tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde ilahi tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. Meryem, insan olan İsa'nın annesidir dolayısıyla da ona Theotokos yani Tanrı anası denemez. Ortodoks, Katolik ve Protestanlar'a göre İnsani ve Tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.

  İslam'da Hz. İsa

  : İslam'daki "İsa" inanışın ayrıntılı bir anlatımı için lütfen İslam'da İsa maddesine bakınız.

  İslam dininde İsa, Allah'ın önemli peygamberlerinden biri olarak inanılır ve sevilir. Hristiyan metinleri gibi Kur'an'da İsa'nın biyolojik bir babası olmadan, Tanrı'nın isteği ile doğduğunu belirtir. Bu nedenle de mütemadiyen "İsa ibn Meryem" (yani Meryem oğlu İsa) olarak anılır. Yine Hristiyan inancına benzer şekilde İslam'da da onun Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğu ve birgün dünyayı şeytandan, kötülükten kurtarmak için Mesih olarak geri döneceğine inanılır. Fakat, Hristiyanların aksine, Müslümanlar İsa'nın Tanrı olduğunu veya Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul etmez, bu tür bir fikre şiddetle karşı çıkarlar. Ayrıca İsa'nın çarmıhta öldüğüne de inanmazlar.

  Bir mezhep olan Ahmediyye'ye göre ise, çarmıhtan kurtulan İsa, Keşmir'e gitmiş ve burada Yuz Asaf ismiyle yaşamış, ölmüştür. Fakat genel İslam mezheplerinin ve ehl-i sünnet'in görüşü bu yönde değildir.

  Milat

  Miladi takvim İsa'ya göre düzenlenmiştir. Milat, İsa'nın doğumudur. M.Ö. Milattan önce, İ.Ö veya B.C. İsa'dan önce (Before Christ) demektir. Aynı şekilde M.S. Milattan sonra, İ.S. İsa'dan sonra demektir. Milattan sonra anlamında kullanılan A.D. (Anno Domini) Latince "Efendimizin yılında" anlamına gelmektedir.

  Kaynakça

 • Yeni Ahit

 • Kur'an : ( Meryem Suresi, Maide suresi, Ali İmran suresi)

 • http://bibelserver.com/index.php Incil

 • Vikipedi

  Hz. İsa Resimleri


  • Bir Osmanlı minyatüründe göğe yükselen İsa

  • Atina'daki Defne Kilisesi'nin kubbesindeki İsa mozaiği (1090-1100)

  • İsa ve annesi Meryem  Yorumlar - Lütfen konu (Hz. İsa) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.