Lise

Lise, İlköğrenimden sonra bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı “idadi”dir. Sultani de dendiği olmuştur. Türkiye'de lise, bu adla 1924 tarihinde kurulmuştur. Liseye eşdeğer okulların kurulmasına ise 1839'da Sultan İkinci Mahmud Han'ın

Lise İlköğrenimden sonra bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık öğretim yapan ve üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumu. Eski adı “idadi”dir. Sultani de dendiği olmuştur. Türkiye'de lise, bu adla
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1924 tarihinde kurulmuştur. Liseye eşdeğer okulların kurulmasına ise
1924 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1839'da Sultan İkinci Mahmud Han'ın fermanıyla başlanıp, askeri ve idari merkezlerden biri olan Bosna'da üç yılı mahallinde olmak üzere, dördüncü yılı
Dünya'da Meydana GElen Olaylar
 • Çin ile Büyük Britanya arasında Afyon Savaşı.
 • 3 Kasım - Gülhane Hattı Hümayunu ilan edildi; Tanzimat Devri başladı. Doğumlar9 Ocak - Paul Cézanne, Fransız ressam (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • İstanbul'da öğretim yapacak idadiler (lise) açılmıştır (
  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1845). Bundan sonra
  Dünya'da Meydana Gelen Gelişmeler
 • 3 Mart – Florida ABD birliğine 27. eyalet olarak katıldı
 • 29 Aralık – Teksas ABD birliğine 28. eyalet olarak katıdı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1867'de
  1867 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fransızlar,
  Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Devleti'ne müracaat ile, İstanbul'da Fransızca öğretim yapmak üzere, Fransa'nın yardımda bulunacağı bir okul açılmasını teklif etmişlerdir. Bu teklif kabul edilince,
  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Galatasaray Sultanisi (bugünkü

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Galatasaray Lisesi) açılmıştır.

  Yeni çıkarılan ve eğitim alanında yenileşmeyi öngören “Maarif-i umumiye” nizamnamesinde, orta öğretim kuruluşları, ortaokul karşılığı “rüşdiye” ve lise karşılığı “idadi” ile “sultani” adı altında sınıflandırılarak, önce askeri tıbbiye ve harp okullarına öğrenci hazırlayacak idadiler (liseler) açılmıştır(1869). Aynı yıl, liselerin bütün vilayet merkezlerinde açılması kararlaştırılmıştır. Rüşdiyeden sonra, üç yıllık öğretim yapan idadileri (liseleri) dil ve ırk ayrımı yapmaksızın, bütün Osmanlı tebaasının faydalanabilmesi için “Mülki idadi” adıyla vilayetlerde faaliyete geçirilmesi ve öğretimin iki dil üzerinden yapılması uygun görülmüştür (1873). Ayrıca Münif Paşanın maarif vekilliği zamanında İstanbul'da kız öğrencilerin okuyacağı idadi (lise) açılmış ve burada öğretim, Türkçe genel kültür dersleri dışında Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak yapılmıştır. Bu okul, iki yıl tedrisat yaptıktan sonra kapatılmıştır. Bu arada bütün vilayet merkezlerinde, rüştiye ile birlikte yedi yıl, sancaklarda ise rüştiye ile birlikte beş yıl öğretim yapacak idadilerin (lise) açılmasına karar verilmiştir. İkinci Meşrutiyet döneminde rüştiyelerin (ortaokul) kaldırılması, idadilerde de altı yıl öğrenim yapılması ve öğrenimin de mesleğe yöneltici şekilde olması cihetine gidilmiştir.

  Bunlardan başka, Cumhuriyet döneminde de eğitim konusu üzerindeki çalışmalara, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti zamanında başlanarak 1923 yılında toplanan Birinci Heyet-i İlmiyede bugünkü ortaöğretim sistemi üzerinde durulmuştur. Netice olarak bugün uygulanan temel ilkeler benimsenmiş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra, yeni bir programla, ortaokula dayalı bu kurumlarda, genel kültüre ve akademik bilgiye ağırlık verilmiştir. Bu arada öğrencilerin haftada otuz iki saat ders görmesi kabul edilmiş, okuldan mezun olmak ise, imtihan kaydına bağlanmıştır.

  1923-1924 yıllarında Türkiye'de yirmi üç lise vardı. Aynı yıllarda mezun olanların sayısı 189 kişiydi. Sonradan liseler il, ilçe ve bucaklara kadar yayılıp sayıları artmıştır.

  1949 - 1950 ders yılından itibaren programların ağırlığı ve bu sebepten öğrencilerin iyi yetişemedikleri dikkate alınarak lise öğrenimi dört yıla çıkarılmıştır. Fakat bunun daha sonra mahsurları görülerek, dört yıl sonra tekrar üç yıllık öğrenim sistemine dönülmüştür. 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun önerisi ve Bakanlığın onaylaması ile Liselerdeki orta öğrenim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere toplam dört yıla yükseltilmiştir.

  1950'den sonra bazı liselerde yeni öğretim programları uygulanmaya başlandı ve bu liselere Deneme Lisesi adı verildi. 1964'te Ankara'da fen dersleri ağırlıklı program uygulayan bir Fen Lisesi açıldı. Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili dersler dışında yabancı dille öğretim yapan ve imtihanla hazırlık sınıfına öğrenci alan Galatasaray ve İstanbul Erkek Liselerini 1955'ten sonra Kadıköy, Maarif, Adana, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Konya ve Samsun kolejleri takib etti. 9 Eylül 1974'te çıkarılan bir genelge ile lise adını alan yabancı dille öğretim yapan devlet okulları 1 Aralık 1975'te Anadolu Lisesi olarak adlandırıldı. Bu okulların hazırlık sınıflarına merkezi sistemle öğrenci alınmaya başlandı. Bu imtihan sistemi daha sonra özel liseleri de içine alacak şekilde genişletildi.

  Endüstrinin onarım, bakım ve üretim gibi hizmetlerinde görev alacak bilgili ve beceri sahibi teknik elemanlar yetiştiren bir kurum olarak, eğitim süreleri ortaokuldan sonra üç yıl olan endüstri meslek liseleri de açılarak faaliyete geçirilmiştir. Bu okulların çeşitli şubeleri vardır. Ayrıca tek gayeye dönük; yapı, motor, kimya, ağaç, metal işleri, tekstil, matbaa, balıkçılık gibi konularda eğitim yapan liseler de açılmıştır. Bunlardan başka ev ekonomisi ve el sanatlarını öğreten kız meslek liseleri, ticaret, turizm, otelcilik ve sekreterlik meslek liseleri, ülkemizde din hizmetlerini görecek kişileri yetiştiren imam hatip liseleri; sağlık memuru, ebe, hemşire, laborant yetiştiren sağlık kolejleri (bunlar ortaokuldan sonra gidilen dört yıllık lisedir), ziraat meslek liseleri, orman okulları (ormanlar için gerekli teknik elemanları yetiştiren ortaokuldan sonra üç yıllık okul) açılmıştır. Bu okulların hepsi 1974 yılında çıkarılan kanunla Mesleki ve Teknik Liseler adı altında toplanmıştır. Adı geçen liselerin açılması ve eleman yetiştirmeleri sebebiyle son yıllarda ülkemizde teknik açıdan gelişme büyük hız kazanmıştır. 1983'e kadar liseler, ortaokulla beraber ortaöğretimin bütününü meydana getirirken, bu tarihten sonra Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik yapılarak ortaokullar, ilköğretim kurumları arasında sayılmıştır.

  Lise Türleri • Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Sultan İkinci Beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "Galata Sarayı" olarak anılmaya başlar. Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul'un yeniden yapılanmasıyla birlikte, Türkiye'de de gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başlamış olur ve okulda Beden Eğitimi dersi jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından eğitim programına konur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Genel Lise

 • Genel Lise ; Diğer adı ile Düz Liseler, Ortaöğretim Kurumları Sınavı ile Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine yerleşemeyen öğrencilerin yer aldığı Ortaöğretim kurumlarıdır. Üniversiteye giriş sınavı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında en başarısız lise türlerinden biridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Anadolu Lisesi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Akşam Lisesi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Anadolu Lisesi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Polis Koleji

 • Polis koleji, Polis enstitüsüne öğrenci yetiştirmek üzere, 3452 Sayılı kanunla Ankara'da kurulan (1938) kolej. Emniyet Genel müdürlüğüne bağlı, parasız yatılı meslek lisesidir. Ortaokul mezunlarının seçme sınavıyle alındığı kolejde normal lise eğitimi yapılır. Burayı bitirerek meslek hayatına atılanlar 15 yıllık mecburi hizmetle yükümlüdür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Askeri Lise

 • düzenle|Mayıs 2008


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Fen Lisesi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.


  Güzel Sanatlar Liseleri • Öğretmen Liseleri

 • Anadolu Öğretmen Lisesi

 • 29 Şubat 1960 tarih ve 7439 sayılı Kanun'la "Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü" kurularak, çalışmalar yeni ve geniş bir statüye kavuşturulmuştur. 12 Mayıs 1992 tarihinde genel adı Anadolu Öğretmen Liseleri olarak değiştirilmiştir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • İmam Hatip Liseleri

  Anadolu İmam Hatip Lisesi

 • Tarihçe


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  İmam Hatip Lisesi

 • Türkiye’de bir dönem din görevlisi yetiştirmek üzere kurulmuş lise düzeyinde okullar.Bugünkü İmam Hatip Liseleri’nin kökü olarak 1913 yılında İmam Hatip yetiştirmek üzere açılan ve daha sonra Medresetü-l Vaazin ile birleştirilerek Medresetü-l İrşad adını alan Medresetü-l Eimmeti vel Hutaba, kabul edilebilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.


  Ticaret Meslek Liseleri • Teknik Liseler

 • Anadolu Meslek Lisesi

 • Endüstri Meslek Lisesi

 • Tekstil Meslek Lisesi • LİMME Programı Uygulayan Meslek Lisesi

 • Tekstil Meslek Lisesi • LİMME Programı Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi • Diğer Meslek Liseleri

 • Konservatuvar

 • Maliye Meslek Lisesi • İlgili başlıklar

 • Anaokulu

 • İlkokul

 • Ortaokul

 • İlköğretim

 • Üniversite  Yorumlar - Lütfen konu (Lise) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.