Müslim

Müslim hadis alimlerinin en üstünlerinden ve Kütüb-i Sitte adıyla bilinen Ünlü altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim'in müellifi. İsmi, Müslim bin Haccac bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebü'l-Hüseyin'dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur'da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur'un bir mahallesi olan Nasrabad'da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.İmam-ı Müslim rahmetullahi aleyh, zamanının büyü

Müslim hakkında ansiklopedik bilgi

Müslim hadis alimlerinin en üstünlerinden ve Kütüb-i Sitte adıyla bilinen Ünlü altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim'in müellifi. İsmi, Müslim bin Haccac bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebü'l-Hüseyin'dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur'da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur'un bir mahallesi olan Nasrabad'da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.

İmam-ı Müslim rahmetullahi aleyh, zamanının büyük hadis alimlerinden hadis-i şerif dinlemek ve öğrenmek için, Hicaz, Irak, Şam ve Mısır'ı dolaştı. Yahya bin Yahya en-Nişaburi, Ahmed bin Hanbel, Kuteybe bin Sa'id, Ebu Bekr bin Ebi Şeybe, Osman bin Ebi Şeybe, İmam-ı Şafii hazretlerinin talebelerinden Harmele bin Yahya gibi büyük alimlerden hadis-i şerif dinleyip, rivayette bulundu. Ondan da; Ebu isa et-Tirmizi, Yahya bin Sa'id, Muhammed bin Mahled, Mekki bin Abdan ve daha başka alimler, hadis-i şerif bildirmişlerdir. Bağdat'a birkaç defa gelen İmam-ı Müslim hazretlerinden Bağdatalimleri de hadis-i şerif dinleyip rivayette bulunmuşlardır. En son 872 senesinde Bağdat'a gelmiştir.

İmam-ı Buharirahmetullahi aleyh ile Nişabur'da görüşmüş, onun ilim meclisine devam etmiştir. İmam-ı Müslim, İmam-ı Buhari ile bir hadis-i şerifin müzakeresini yaparken; İmam-ı Buhari, hadis-i şerifin senedinde, onun bilmediği bir illeti gösterince, İmam-ı Müslim ayağa kalkarak Buhari'nin alnından öpmüş ve medihte bulunmuştur. İmam-ı Buhari hazretleri için; “Sana buğzedenler, ancak hasedinden buğzeder. Dünyada bir benzerin olmadığına şehadet ederim” demiştir.

Hadis-i şerif öğrenmek ve öğretmek için pekçok seyahat yapan İmam-ı Müslim hazretleri, ömrünün son yıllarını Nişabur'da geçirmiş, orada hadis-i şerif dersi vermiş ve ticaretle meşgul olmuştur.

Eserleri:

1) Sahih-i Müslim: Kütüb-i Sitte'nin ikincisi olup, içinde 7.275 hadis-i şerif vardır. Bunları, bizzat kendisinin topladığı, 300.000 hadis-i şerif arasından seçmiştir. Kitap 52 kitaba ayrılmış fakat bablara bölünmemiştir. Buhari ise, kitapları ayrıca bablara ayırmıştır. Her bab için de lüzumlu açıklamalarda bulunmuştur. Müslim'in diğer bir hususiyeti de, isnad üzerinde önemle durmuş olmasıdır. Çünkü o, Sahih'inde biraz farklı metinler için, değişik isnadlar vermiştir. Bunlar, metinde (ha) harfiyle gösterilmiştir. Bu (ha) tahvil veya havale (ha)'sıdır. Sahih'inin baş kısmında, hadis ilmiyle alakalı mühim bir açıklama vardır. Bütün bu özelliklerine rağmen, Sahih-i Müslim, Buhari'nin Sahih'inden sonra gelir.

İmam-ı Müslim; “İşbu Müsned-i Sahih'i, dinlediğim üç yüz bin hadis-i şerif arasından seçerek tasnif ettim” buyurmuştur. Hadis ilminde Müslim (M) harfi ile gösterilir.

İmam-ı Müslim'in bu eseri üzerine çok şerhler yazılmıştır. Abdül Gafur ibni İsmail el-Farisi'nin yaptığı El-Mefhum fi Şerhi Garibi Müslim adlı şerhi, Ebü'l-Kasım İsmail bin Muhammed'in Şerhu Müslim adıyla yaptığı şerh ve Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevi'nin El-Minhac fi Şerhi Sahih-i Müslim adıyla yaptığı şerh gibi daha birçok şerhi vardır.

2) El-Müsned-ül-Kebir, 3) El-Cami' Ale'l-Ebvab, 4) El-Esma ve'l-Kuna, 5) El-Efrad vel-Vuhdan, 6) Tesmiyetü Şuyuhu Malik ve Süfyan ve Şu'be, 7) Kitab ül-Muhadramin, 8) Kitabu Evlad-is-Sahabe, 9) Evham-ül-Muhaddirin, 10) Et-Tabakat, 11) Efrad-üş-Şamiyin, 12) Et-Temyiz, 13) El-İlel.

Kaynak: Rehber AnsiklopedisiYorumlar - Lütfen konu (Müslim) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.