Sarmatlar

Sarmatlar, M.Ö 6-4 yüzyıllarda Orta Asya'dan Ural Dağlarına doğru, ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya, daha sonra Balkanlar'a değin yayılmış olan İran kökenli bir halk. M.Ö 4.yüzyılda Don Nehri ötesine geçip İskit topraklarını istila ettiler. Neron (M.S 54-68) döneminde Roma topraklarına sızmaya başladılar. MS 1.yüzyıl başlarına değin, Cermen kabileleriyle kurdukları ittifaktan güç alarak Roma'yı tehdit etmeye devam ettiler. 3.yüzyılda Sarmat toprakları büyük ölçüde Got istilasına uğradı.

Sarmatlar, eski deyişle “Sauromatlar”dan ilk defa Herodot tarafından Sauromat Efsaneleri’nde, İskit gençlerinin Amazonlardan olan soyları olarak bahsedilir. Eski yazarlar, kadınının toplum hayatı ve savaşlardaki rolü sebebiyle sahip olduğu onurlu konum karşısında hayrete düşmüşlerdir. İran’ın kutsal kitabı Avesta’da Sauromatlar-Sarmatlar için “Sairima” kelimesi kullanılır.

MÖ. 4. yüzyılda Sarmat kabile birlikleri Don, Güney Urallar ve Aral denizi mevkileri arasında oluşturulmuş, Saka-Massaget kabilelerini de kapsamaktaydı. MÖ 4. ve 3. yy’lar arasında Sarmat göçebeleri Kuzey Pontik bölgesi, Kuzey Kafkasya ve Orta Asya’ya doğru ilerlemeye başladılar. Bu sırada, İskitlerin Asya seferleri çağındaki gibi, Sarmatlar da askeri demokrasiyle yönetilmekteydi. Sosyal eşitsizlik hızla artmaktaydı. Askeri soylulukları kavimsel birliklere önderlik ediyor, gücünü verimli tarım topraklarını kontrol ederek ve otlak araziler fethederek artırmaya çabalıyordu.

MÖ 2. ve 3. yy’larda Sarmatlar, yalnız

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kırım ve
Karadeniz'ın kuzeyinde yarımada. Kırım Tatarlarının anavatanı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dobruca’da (günümüz
Karadeniz ile Tuna nehri arasında kalan, Romanya (Köstence ve Tulça illeri) ve Bulgaristan (Hacıoğlu Pazarcık ve Silistre illeri) sınırları içinde bulunan bölge.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Romanyasında pontik bir bölge) etkisini koruyabilmiş Avrupa İskitlerinin topraklarını fethetti. MÖ 3. yy’ın sonlarında Cersones şehrini düşman İskitlere karşı savunan Sarmat kraliçesi Amaga, güçsüzleşen
Romanya Türkiye’nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadasının kuzeydoğusunda 20°15’ - 29°42’ doğu boylamları ile 43° 37’ 48°16’ kuzey enlemleri arasında bir Doğu Avrupa ülkesi. Doğuda Karadeniz, Ukrayna ve Moldovya, kuzeyde Ukrayna, batısında Macaristan ve Yugoslavya, güneyinde Bulgaristan ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İskitya’daki kontrolü ele aldı. MÖ 179’da Küçük Asya ve Kuzey Pontus’un uluslar arası hayatına iştirak eden Sarmat kralı Gatal’dan bahsedilmektedir. MÖ 1. ve 2. yy’larda İskitya artık Sarmatya olarak anılmaya başlanmıştı. Don nehri Avrupa Sarmatyasıyla Kafkasya’da dahil olmak üzere Asya Sarmatya
sı arasında sınır olarak kabul ediliyordu. İskit kabileleri de Sarmat birliklerine katıldılar.

Üstün silahçılık ve savaş sanatı olmadan Sarmat fetihlerinin başarısı imkansız olurdu. Savaşım tarihindeki Sarmat dönemi, ağır silahlı süvari ve yakın savaş tekniklerinin öneminin arttığı süreç olmuştur. Erken dönem Sarmat ordusunun temeli halen deri tozluk ve miğfer giyen hafif silahlı okçu süvarilerilerden oluşuyordu. Fakat Sarmatların askeri üstünlüğü ağır silahlı atlı tümenlerinden kaynaklanıyordu. Sarmat ordusundaki bu tümenlerin büyüklükleri ve rolleri düzenli olarak artıyordu. Metal ya da boynuz kaplamalı zırhıyla korunan Soylu Sarmat savaşçısı mızrakla düşmanını deviriyor ve uzun süvari kılıcıyla işini bitiriyordu. Uzun Sarmat atlarına da özel bir zırh giydiriliyordu.

Yaziges, Roxolani, Siraces, Aorsi; en büyük Sarmat kabile birliklerinin isimleriydi. Daha çok batılı olan Yazigan Sarmatları, ilk olarak

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma İmparatorluğu’nun Tuna illerine baskın düzenleyenlerdi. Roxolaniler Dinyepelerle Don bölgeleri arasını merak ederek kış aylarındaki askeri kışlalarını Azov Denizi kıyılarına kurdular. Sicaresler aralarında en gelişmiş ekonomi ve sosyal yapıya sahip olanlardı ki; Kuzey Batı Kafkasya''nın Meot tarımcılarını konu edinmiş ve Sarmatlar içinde ilk olarak kendi eyaletlerini oluşturmuşlardır. Fakat en güçlüleri ve kalabalıkları Aorsilerdi. Yunan coğrafyacı ve tarihçisi Strapon’a göre, MÖ. 1. yy savaşlarından birinde Siraces kralı Abeac 20 bin kişilik atlı ordu oluşturmuştu ve bu sayı Aorsi kralı Spadin için 200 bin ve üst Aorsiler için daha da fazlaydı.

Aorsiler,
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hint ve
sezindirme, ima; belirti, isaret; yararli ögüt,ima etmek, dokundurmak, sezindirmek, çitlatmak
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Babil masallarını
Bugün Irak sınırları içinde, Bağdat'ın 100 km kadar guneyinde kalan, şehirde yaşanıldığı donemlerde ortasindan Fırat nehrinin gectigi, bulunan yazi tabletlerinden sehrin milatdan once 275 yilinda terkedildiginin sanildigi, halen firat'in dogusunda kalan bolumlerde kalintilarin oldugu, eski sehir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kafkasya yoluyla Volga ve Don steplerine ulaştıran deve kervanlarının geçtiği en iyi ticaret yollarını kontrol etmekteydi. Yakın Doğuya giden yollardan biri de Kafkasya’nın Hazar kıyıları boyunca izlenen rota, bir diğeri Terek ve Aragva vadileri arasından giden, “Sarmat Yolu” olarak adlandırılan rotaydı. Önemli bir ticari rotası da Batı Avrupa’dan Sarmat toprakları boyunca Pontic ve Hazar stepleri üzerinden Urallar, Orta Asya ve Çin’e giden yoldu. Sarmatlar, Bosfor Krallığı ve Kuzey Pontus şehirleri ile yakın politik, ticari ve kültürel ilişkilere sahip oldular. Kafkasya ve Aşağı Don bölgesindeki bazı Sarmatlar ise yaşam şekillerini değiştirerek tarımsal manevi yapıyı tercih etmişlerdir.

Askeri işbirlik, kültürel ve ekonomik değiş-tokuş, bazı göçebelerin yerleşik hayata geçmeleri, Sarmatlar’ın yerel halkla karışmasını sağlamıştır. Kafkasya, eski zamanlardan beri İskit dünyası için büyük önem teşkil etmiştir. Sarmat fetihleri yalnızca politik davranışları değiştirmiş ve Kafkasya’daki İskit geleneğini güçlendirmiştir. Milattan önceki son yüzyıllar, Sarmatların sadece ova değil, dağ yerleşimlerinin de gerçekleştiği zaman dilimi olmuştur. Eski yazarlara ve Gürcü raporlarına göre, Orta Kafkasya İskit-Sarmatlar tarafından iskan edilmişti.

Sarmat Çağı’nın madde kültürü dikkat çekici özgün özelliklere sahip, bunların arasında; Sarmatlara mahsus hayvan biçimleri ve çok renklilik, metal aletlerin renkli taşlarla kaplanarak süslenmesi sayılabilir. Sarmat toplumunun karakteristikleri, simge kullanımı, özel “tamga” denilen işaretlerin işlevselliği ve armalarıdır. MÖ 2. yy’dan itibaren Batı’ya göç eden Sarmat grupları, günümüz Romanya,
Kafkasya Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye verilen ad. Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya Sirkafkasiyen (Kafkasönü), güneyde kalan kısma ise Transkafkasya (Kafkasardı) adı verilmektedir. Kuzey kafkasya bölgesinde çoğu tahıl ekimi yapılan geniş düzlükler vardır. Transkafkasya ise benzer düzlükler ve Küçük Kafka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Macaristan,
Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bulgaristan, Fransa,
Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya Cumhuriyeti, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve Türkiye ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İtalya ve
İtalya Cumhuriyeti ya da kısaca İtalya (İtalyanca:Repubblica Italiana) Avrupa'nın güneyinde, çizme biçimli bir yarımadanın ve Akdeniz'de Sicilya ve Sardinya adalarının üzerine kurulmuş bir ülkedir. Kuzeyinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile komşudur. San Marino ve Vatikan şehir-devletleri de bütünüyle İtalyan topraklarıyla çevrilidir. İtalya devleti vatandaşı olanlar ya da soyu İtalya ile bağlantılı olan kişilere İtalyan denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngiltere’sine yerleşmişlerdir.

Kültür

Sarmatlar, adına atlarını kurban ettikleri bir ateş tanrısına tapıyorlardı. Sarmat kızları erkeklerle birlikte savaşlara katılırlardı. Ama anaerkil yaşam zamanla biçim değiştirdi ve bir erkek monarşisi oluştu; zengin ölüler için yapılan mezarlara (kurgan) değerli eşyalar konulmaya başlandı. Günümüzde

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İngiltere Avrupa’nın kuzeybatı kıyısında yer alan Britanya Adalar Topluluğu üzerinde, dört ülkeden müteşekkil bir devlet. Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmiştir. Batısında İrlanda Denizi, doğusunda Kuzey Denizi, kuzeyi, güneybatısı ve kuzeybatısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Adigeydeki ve Kuban Irmağı havzasındaki höyüklerden Sarmatlara ait arkeolojik buluntular çıkarılmıştır. At takımları ve silahlar Sarmat becerisini kanıtlamaktadır. Yüzük, bilezik, taç, broş, altın tabak ve benzeri ziynet eşyaları Adigeydeki ve Rusya''daki bazı müzelerde sergilenmektedir.

Kaynak

Vikipedi

http://www.aors.narod.ru

Çeviri: Haluk Özcan

Kendi dillerinde: Adige; Rusça'da Adigeytsi. Adigeler Adige özerk Vilayeti'nde yaşarlar; çoğunluğu Laba ve Kuban nehirlerinin aşağı düzlüklerinde zengin topraklarin bulunduğu bölgede toplanmıştır, fakat bazıları da Kafkas dağlarının eteklerine yerleşmiştir (Adige özerk vilayeti sovyetlerin dağılmasından sonra cumhuriyet statüsü kazanmış ve rusya federasyonu içerisinde yapılanmıştır.)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Sarmatlar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.