Sigmund Freud

Sigmund Freud, (6 Mayıs, 1856 - 23 Eylül, 1939) Avusturya'lı nörolog ve Psikolojinin psikanaliz dalının kurucusu. Temel eserleri: Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens Gündelik Yaşa­mın Psikopatolojisi], Die Traumdeutung Rüyalar ve Yorumları, Uber Psychoanaly­se Psikanaliz Üzerine Beş Ders, Totem und Tabu Totem ve Tabu, Zur Einführung des Narzissmus Narsisizmin İncelenmesine Giriş, Unbehagen in der Kültür Uygarlı­ğın Huzursuzluğ], Jenseits des Lustprin­zips Haz İlkesinin Ötesinde, Der M

Sigmund Freud
<p>Psikanalizin kurucusu
Sigmund Freud

Psikanalizin kurucusu

Sigmund Freud, ( 6 Mayıs,
6 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 126. günüdür. Sonraki sene için 239 (Artık yıllarda 240) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1856 -
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 1 Şubat – Paris Antlaşması ile Kırım Savaşı sona erdi
 • ABD’de James Buchanan 15. başkan oldu.
 • Gözleve Savaşı'nın bitişi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 23 Eylül,
  23 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 266. günüdür. Sonraki sene için 99 (Artık yıllarda 100) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1939)
  1939 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Avusturya'lı
  Avusturya Cumhuriyeti ya da kısaca Avusturya, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  nörolog ve

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Psikolojinin
  Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  psikanaliz dalının kurucusu.

  Temel eserleri

  Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens Gündelik Yaşa­mın Psikopatolojisi, Die Traumdeutung Rüyalar ve Yorumları, Uber Psychoanaly­se Psikanaliz Üzerine Beş Ders, Totem und Tabu Totem ve Tabu, Zur Einführung des Narzissmus Narsisizmin İncelenmesine Giriş, Unbehagen in der Kültür Uygarlı­ğın Huzursuzluğ, Jenseits des Lustprin­zips Haz İlkesinin Ötesinde, Der Man Moses und die monotheistische Religion Musa ve Tektanrıcılık.

  Öncelikle
  Freud'un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, ruhsal çözümleme.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  hipnoz üzerinde çalışmış olan Freud, daha sonra hastayı uygun yollarla te­davi etmenin yollarını aramış ve böylelikle de, serbest çağrışım yöntemiyle hastanın aklından geçen her şeyi eksiksizce anlatması ilkesine dayanan psikanalizi geliştirmiştir. Başka bir deyişle, psikoloji teorileri daha önce kafasında bulunan düşüncelerden ziya­de, nörolojist ve pskiyatr olarak yaşadığı deneyimlere dayanan Freud'un çığır açıcı katkısı, insan zihnindeki bilinçaltının yapı­sını, süreçlerini ve mekanizmasını keşfet­mesinden meydana gelir. Nitekim, bilinçal­tının gözler önüne serilmesine dayanan bir teknik ve genel bir psikoloji teorisi olarak gelişen psikanaliz, bilincimizden uzaklaş­mış olan, bilinç yüzeyinde olmayan içerik­lerin birtakım yollarla, örneğin
  Hipnoz Psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim S.James Braid'dir (1795-1860). Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  rüyalarla, günlük yaşantıdaki önemsiz eylemlere orta­ya çıkabileceği varsayımına dayanmaktadır.

  Freud, klinik çalışmalarında
  Rüya uyku, istiğrak (mânevî coşma ile kendinden geçme) ve bayılma gibi hâllerde görme veya bu hâllerde görülen şeyler. Rüyâ, Arapça bir kelimedir. Rüyet ile aynı kökten gelmelerine rağmen aralarında fark vardır. Rüyâ, uyku ve benzeri hâllerde mânevî yolla görmek, rüyet ise uyanıklık hâlinde gözle görmek ve müşahade etmektir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  nevrozluların baskı ve çatışmalarını incelerken, bu çatış­maların nevrotiklere özgü olmadığını, bun­ların aynı zamanda normal,
  Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutukluyan ve kişide ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan ruhsal bir hastalıktır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  sağlıklı ve iyi uyumlu kişilerin de bir karakteristiği oldu­ğunu ve nevrozların sözcüğün geleneksel anlamıyla patolojik değil, fakat psikolojik stres ve gerginliklerin etkisiz ve çarpıtılmış alternatif yolları olduğunu keşfetmiştir. O, dil kaymalarının, bildik isim ve olayları unutmanın, günlük yaşamda normal insan­ların başkaca alışılmadık davranışlarının bir hata eseri olmadığını gözler önüne sermiş­tir. Bütün bunlar, Freud'a göre, bireyin on­ları gizleme ve bastırma çabalarına karşın yüzeye çıkan düşüncelerin emareleridir.

  Bilinçaltının ve bu arada cinsel dürtülerin etkisini saptayan Freud, inandığı psikolojik nedensellik ilkesi uyarınca, yetişkinlerdeki nevrotik çatışmaların kaynağını çocukluk deneyimlerinde aramıştır. O bu çalışmaların ışığında, nevrotiklerle çocukların ve bu arada ilkel insanların zihinsel süreçlerinde birtakım benzerlikler saptamış ve buradan hareketle kimi genellemelere ve modern uy­garlıkla ilgili birtakım sonuçlara ulaşmıştır.

  Freud modern uygarlığı insanın içgüdüsel hayatındaki iki temel tipi temele alarak ana­liz eder. İnsan varlığı, ona göre, bir yandan sevmek ve işbirliği yapmak, yardımlaşmak diğer yandan da saldırmak ve yıkmak itkisi­ne sahiptir. O bunlardan birincisine
  Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği. Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tutmasında kişinin sağlığım yitirdiği söylenemez. Aynı durum gün boyu son derece sağlıklı yaşarken sabahlan şiddetli mide bulantısı çeken gebe bir kadın için de geçerlidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Eros adını verirken, bunun dışavurumunun sevgi yoluyla olduğunu söyler.
  Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'in oğlu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Erotik dürtünün amacı bir şeyi bir şeye bağlamak, daha büyük bütünlere ulaşmaktır. Oysa ikinci dürtü, yani ölüm içgüdüsü saldırmak, çöz­mek, yıkmak ister ve ölüm arzusuyla doludur. Freud, işte bu bağlamda, uygarlığın kendi varlığını bir kimsenin ailesi için besle­diği sevgiyi başkaları, toplum ve son çözüm­lemede de devlet için duyduğu daha geniş dostluk ve sadakate yöneltmesine borçlu ol­duğunu gösterir. Demek ki, uygarlığın geli­şimi ve ilerlemesi, insanın içindeki yardım­laşma ve saldırgan dürtülerin sürekli çatışmasının bir sonucudur. İnsanın tatmin­sizlik ve çatışmalarının ise, kendine ve baş­kalarına yönelik saldırgan tavırlara dönüştü­ğünü unutmamak gerekir.

  Freud'a göre, buradan çıkan sonuç açık­tır:
  Erotik terimi, cinsel heyecandan önceki akıl durumuna ilişkin bir sıfattır. Erotik stimuluslar çoğunlukla vizüel (görme), taktil (dokunma) ve olfakter (işitme) olup giysiler, kozmetikler ve davranışlarla, genellikle vücudun erogen bölgeleriyle (örneğin ağız, anüs,genital organlar) ilgili olarak belirirler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Uygarlık özü itibariyle insanın içgüdüle­rini uysallaştırma ve evcilleştirme süreci olup, bu sürecin gelecekteki evresinin nasıl olacağı bilinmemektedir. Çağının akılcılığı­nın ve iyimserliğinin son derece zayıf temel­lere dayandığını gösteren Freud?a göre
  Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkündür.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  , insanın bilinçaltında pusuya yatmış bir irrasyonalizmin mahiyeti yeterin­ce bilinmeyen kudreti tarafından tehdit edil­mektedir. Nitekim, o bir yandan uygar top­lum insanın insana olan düşmanlığından doğan çözülme tarafından sürekli olarak teh­dit edilmektedir derken, bir yandan da kişi­sel ve toplu saldırganlığın, özel mülkiyetin kaldırılmasıyla birlikte, yok olup gideceği şeklindeki komünist teze şiddetle karşı çık­mıştır. O, daha 1930 yılında, 'nde özel mülkiyetin ilgasıyla birlikte bir sevgi ve yardımlaşma çağının açılmayacağını; tam tersine, burjuva sınıfının ortadan kal­dırılmasının ardından zulmün sona ermeye­ceğini, Rusların saldırgan eğilimlerini dış dünyaya yönelteceklerini söylemiştir. Yine, Freud'a göre, insan varlıkları doğa güçlerine öylesine boyun eğdirmişlerdir ki, bütün insan ırkının yok oluşu başlı başına bir ihti­mal haline gelmiştir.

  Bazı Görüşleri • Freud, cinselliğin bebeklikten başladığını söyler. Ona göre meme emme ile elde edilen cinsel tatmin, annenin sütü kesildikten sonra parmak emme ile elde edilir. Daha sonra anüs bölgesini ellemek ve dışkıyı olabilecek en uzun süre bağırsakta tutmanın cinsel tatmin amaçlı yapıldığını, böylece bağırsak mukozasına uygulanan basınçtan cinsel tatmin elde edildiğini söyler. Zamanla gelişen çocuk, ana zevk kaynağı olan genital bölgenin, rastgele bir yere sürtünmesi veyâ yanlışlıkla elleme sonucu, o bölgenin verdiği cinsel tatmini keşfeder. Eğer kişide sorun yoksa ömür boyunca cinsel tatmin, genital bölgeden sağlanır. Eğer kişide bazı sorunlar varsa (bkz:
  Cinsellik, eşeyli üremeyle ilgili bedensel, ruhsal ve toplumsal deneyim, yaşantı ve ilişkiler bütünü. Mitolojiden doğabilimlerine kadar çok geniş bir alanda değişik anlamlarda kullanılan cinsellik teriminin kapsamı, eşey hücrelerinden düşlemlere ve mistik deneyimlere uzanacak kadar yaygındır.Eşey ve üreme, canlı yaşamın sürekliliğini sağlama yolunda cinselliğin maddesel temelini oluşturur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  psikanaliz), o takdirde, cinsel tatmin anal ve oral birleşmelerden sağlanmaya çalışılır.

 • "Hiçbir erkek,cinsel ilişki kurmak istemeyeceği bir kadınla yakın arkadaş olmaz" önermesi Freud'a aittir.

 • her erkek ve her kız ergenlik çağında bulunduğu ortam ve çevresinde birisine karşı cinsel istek duyar
 • freud bu sözüyle çok beğeni toplamıştır

  Temel Eserleri • Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens (
  Freud'un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, ruhsal çözümleme.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Günlük Yaşa­mın Psikopatolojisi)

 • Die Traumdeutung (


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Düşlerin Yorumu)

 • Uber Psychoanaly­se (
  Kitap


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  )

 • Totem und Tabu ( )

 • Zur Einführung des Narzissmus ( )

 • Unbehagen in der Kultur ( )

 • Jenseits des Lustprinzips Das Ich und das Es ( )

 • Der Mann Moses und die monotheistische Religion ( )

  Hayat Kronolojisi • 1856
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 1 Şubat – Paris Antlaşması ile Kırım Savaşı sona erdi
 • ABD’de James Buchanan 15. başkan oldu.
 • Gözleve Savaşı'nın bitişi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 6 Mayıs. Musevi bir ailenin çocuğu olarak
  6 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 126. günüdür. Sonraki sene için 239 (Artık yıllarda 240) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'da Freiberg'de doğar.

 • Freiberg, Almanya'da Saksonya eyaletinde yer alan bir şehirdir. Nüfusu 31 Aralık 2010 sayımlarına göre 41,342 kişidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1860 Aile
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Türkiye'nin ilk Gazetesi olan Tercüman-ı Ahval basıldı
 • Sezyum elementi keşfedildi
 • Çalışan bir İçten yanmalı motor Jean Joseph Etienne Lenoir tarafından yapıldı
 • Fransa’da Ren Nehri üzerindeki Karlsruhe’de ilk uluslar arası bilimsel konferans kimyagerler tarafından düzenlendi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Viyana'ya yerleşir.

 • Viyana Avusturya'nın başkenti ve ülkeyi meydana getiren dokuz federal eyaletten biri. Avusturya’nın kuzeydoğusunda, Tuna Nehri kıyısında yer alır. Nüfûsu bir buçuk milyon (metropoliten alanınki ise iki milyon) civarındadır. Yüzölçümü 415 km2, metropoliten alanınki ise 3862 km2dir. Viyana’da tipik bir kara iklimi hüküm sürer. Ortalama sıcaklık ocakta 0°C, temmuzda ise 20°C’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1865
  1865 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gymnasium'a (ortaokul) girer.

 • 1873 Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girer.

 • 1876-82 Viyana'da Fizyoloji Enstitüsünde 'nin yanında çalışır.

 • 1877 İlk yayınlar: anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler

 • 1881 Tıp doktoru olarak mezun olur

 • 1882 Martha Bernays ile nişanlanma

 • 1882-5 Viyana Genel Hastanesinde çalışma, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaşma: pek çok yayın

 • 1884-7 Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar

 • 1885 Privatdozent'i (üniversite hocası) olarak atanma

 • 1886 Martha Bernays'la evlenme. Viyana'da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açış.

 • 1886-93 Viyana'da nde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma ve pek çok yayın

 • 1887 En büyük kızının doğumu (Mathilde)

 • 1887- 1902 Berlin'deki 'le arkadaşlık ve yazışma. Freud'dun, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950'de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.

 • 1887 Uygulamalarında i kullanmaya başlar

 • 1888 (yak) Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer'i izlemeye başlar. Giderek hipnozu bırakır ve onun yerine ı geçirir.

 • 1889 Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy'de Bernheim'ı ziyaret eder. En büyük oğlunun doğumu (Martin)

 • 1891 Afazi üzerine monografi.

 • 1892 En küçük oğlunun doğumu (Ernst).

 • 1893-8 Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler.

 • 1895 Breuer ile birlikte, Histeri Üzerine Çalışmalar; olgu öyküleri ve Freud'un kendi tekniği betimlemesi.

 • 1893-6 Freud'la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirir.

 • 1895 Bilimsel bir ruh bilim projesi: Freud'un Fliess'e mektupları arasında bulunur ve ilk kez 1950'de basılmıştır. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişim, ama Freud'un daha sonraki çoğu kuramının habercisidir.

 • 1896 teriminin ortaya çıkışı. Babasının ölümü (80 yaşında).

 • 1897 Freud'un si; nın terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açmıştır.

 • 1900 Düşlerin Yorumu. Son bölümünde, Freud'un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlenir.

 • 1901 . Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud'un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koyar.

 • 1902 Professor Extraordinarius atanır.

 • 1905 : İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişi.

 • 1906 (yak) C.G. Jung ye katılır.

 • 1908 Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı (Salzburg'da).

 • 1909 Freud ve Jung konferans vermek üzere ABD'ye çağırılırlar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi.

 • 1910 (yak) Narsisizm kuramının ilk ortaya çıkışı.

 • 1911-15 Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler.

 • 1911 Alfred Adler'in ayrılışı. Ruh çözümleme kuramlarının psikolojik bir olguya, Dr. 'in öz yaşam öyküsüne uyarlanması.

 • 1912-13 : Ruh çözümlemenin, antropolojik malzemeye uyarlanması.

 • 1914 Jung'un ayrılışı. . Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerir. Son büyük olgu öyküsünü, Kurt Adamı yazar. ( 1918'e dek yayınlanmamıştır).

 • 1915 Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki k makaleden oluşan dizi.

 • 1915-17 : Freud'un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı'na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesi.

 • 1919 Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması. İkinci kızının ölümü.

 • 1920 : ve kuramının ilk kez açık olarak tanıtılması.

 • 1921 . Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı.

 • 1923 . Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımı. Kanser hastalığının ortaya çıkışı.

 • 1925 Kadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler.

 • 1926 . Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler.

 • 1927 . Bir din tartışması: Freud'un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi sel çalışmanın birincisi.

 • 1930 . Bu, Freud'un yıkıcı ler (ki ölüm iç güdüsünün bir ü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Freud, Frankfurt kenti tarafından ile ödüllendirilir.

 • 1933 Hitler Almanya'da güç kazanır. Freud'un kitapları Berlin'de halk önünde Naziler tarafından yakılır.

 • 1934-8 . Freud'un yaşarken yayımlanan son kitabı.

 • 1936 Hitler'in Avusturya'yı işgali. Freud, Londra'ya gitmek üzere, Viyana'yı terk eder. . Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı.

 • 1939 23 Eylül, Londra'da ölümü.  Yorumlar - Lütfen konu (Sigmund Freud) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.