Türk Devlet ve Siyaset Adamları

A

 • Atatürk
 • Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abaza Hasan Paşa
 • Abaza Hasan Paşa ('-1659) Osmanlı tarihinde Abaza isyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, Kastamonu dolaylarında başkaldırdı; kendisi gibi, padişaha başkaldırını; olan İpşir Mustafa Paşa ile birleşti. Bir süre sonra, İpşir Paşa sadrazam olunca, Abaza Hasan Paşa'yı gene eski görevine, Türkmen Ağalığı'na getirdi. Ancak, İpşir Paşa istanbul'
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abbas Hilmi Paşa
 • Abbas Hilmi Paşa (14 Temmuz 1874, İskenderiye - 20 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır (ülke)|Mısır Hıdividir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdi Paşa
 • Abdi Paşa Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi üzerine vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan sonra sırasıyla; Bağdad, Mısır, Bosna ve Budin valiliklerinde bulundu. 1684 yılında Halep valiliğine, aynı yıl tekrar Budin valiliğine tayin edildi. Bud
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdullah Cevdet
 • Abdullah Cevdet Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi olup, 9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. 1932'de İstanbul'da öldü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdurrahman Gazi
 • Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında gösterdiği yararlılıklarla ün kazanmış bir komutandır. Abdurrahman Alp diye de tanınan Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi döneminde şöhret buldu. Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde çeşitli savaşlara katıldı ve Aydos kalesini fethetti. Yakın arkadaşı Akçakoca ile birlikte Kocaeli ve Yalova'nın alınması sırasında büyük başarılar gösterdiler. Abdurrahman Gazi 1329 yılında vefat etti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdurrahman Şeref
 • Abdurrahman Şeref devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devletinin son vak�anüvisti. 1853'te İstanbul'da doğdu. 1925'te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873'te Mekteb-i Sultaniyi yani Galatasaray Lisesini bitirdi. Mahrec-i Aklam adlı mektebe umumi tarih hocası oldu. Bu vazifesinden sonra da Mekteb-i Sultanide daha sonra da, Muallim Mektebinde umumi tarih hocalığı yaptı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdülezel Paşa
 • Abdülezel Paşa Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve Yunan Harbinde (1897) şehit düşen kıymetli bir komutan. 1827 (H.1243) senesinde Konya’nın Hadim kazasında doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdülkerim Nadir Paşa
 • Abdülkerim Nadir Paşa Osmanlı serdar-ı ekremlerinden. 1807’de Rumeli’nin Zağra’ya bağlı Çırpan kasabasında doğdu. Babası kale yamaklarından Ahmed Ağadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdülmecid Efendi
 • Son Halife Abdülmecid Efendi 1868 yılında İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülaziz'in ve Hayrandil Kadının oğlu Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülhamid döneminde sarayda kapalı ve kontrol altında yaşadığı için güçlü bir öğrenim göremedi. Ancak resime meraklıydı ve oldukça başarılı tabloları vardı. Meşrutiyet döneminde bunlar sergilenirdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abidin Paşa
 • Abidin Paşa Osmanlı devlet adamı ve şairlerinden. Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli Ahmed Dino Beyin oğludur. 24 Mart 1843 tarihinde bir Salı günü Preveze’de doğan Abidin Paşa, tahsilini tamamladıktan sonra, silahşörlük hizmetiyle saraya girdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Afşin
 • Afşin Bey (Bekçioğlu)
 • Afşin Bey (Bekçioğlu) Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ağaoğlu Ahmed
 • Ağaoğlu Ahmed Türk siyaset adamı, gazeteci ve yazar. 1869 senesinde Karabağ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Şusa, liseyi Tiflis’de bitirdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahi Evren
 • Ahi Evren Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında doğdu. 1262 (H. 660)de Kırşehir’de şehid edildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Cevdet Paşa
 • Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devletinde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve ilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)'de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağadır. İlk tahsilini Lofça'da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli olduğu gibi, pek de çalışkandı. Dedesinin yardımı ile 1839 yılında İstanbul�a geldi. Medrese tahsiline başladı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Hamdi Paşa
 • Ahmed Hamdi Paşa Osmanlı sadrazamı. Eski sadrazamlardan Melek Ahmed Paşanın soyundan gelen ve sadrazam Hüsrev Paşanın kethüdası olan Yahya Beyin oğludur. 1826 senesinde İstanbul’da doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed ibni Kemal Paşa
 • Ahmed ibni Kemal Paşa Osmanlı devlet adamlarından. 1808 (H. 1223) tarihinde İstanbul’da doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Ahmed Muhtar Paşa
 • Yazar, tarihçi, tümgeneral ve ilk Askeri Müze Müdürüdür.1861 yılında İstanbul'da doğdu. Kolağası Hasan Bey'in oğlu ve yazar Sermet Muhtar Alus'un babasıdır. 1880 yılında Harp Okulundan topçu subayı, 1883 yılında Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Harp Okulunda ve Topçu Okulunda görev aldı. 1908 yılında Tümgeneralliğe yükselerek Askeri Müzeye ilk müdür olarak atandı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Paşa (Ankebut)
 • Ahmed Paşa (Ankebut) Osmanlı veziri. Enderunda yetişti. Mirahurluk ve Sancakbeyliğinde bulundu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Paşa (Kara)
 • Ahmed Paşa (Kara) Osmanlı veziriazamı. Arnavutluk’tan devşirilerek Enderun-ı hümayuna alındı. Burada yetişip Kapıcıbaşı ve Mir-i alem olduktan sonra 1521 yılında Yeniçeriağalığı ile vazifelendirildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Paşa (Şehla, Hacı)
 • Ahmed Paşa (Şehla, Hacı) Osmanlı sadrazamı, hattat. Alanyalı Cafer Ağanın oğlu. Cidde valisi Alaiyeli Hacı Bekir Paşanın yeğenidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Paşa (Şeker)
 • Ahmed Paşa (Şeker) Ressam. 1841’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Ahmed Ali’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Rasim
 • Gazeteci, tarihçi, yazar Ahmet Rasim 21 Eylül 1932’de Heybeliada' daki evinde öldü. 1865'te İstanbul' da doğan Ahmet Rasim Ahmed Mithat'ın yönlendirmesiyle basın hayatına atıldı; makale, sohbet, şiir ve çevrilerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladı. Cumhuriyet döneminde İleri, Vakit, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Ratib Paşa
 • Ahmed Ratib Paşa Osmanlı kaptan-ı deryalarından. 1711’de Mora Yenişehiri’nde doğdu. Topal Osman Paşanın oğludur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Resmi Efendi
 • Ahmed Resmi Efendi Osmanlı devlet adamlarından ve tarihçi. 1700 senesinde Girit�te doğdu. Tahsilini tamamlamak üzere İstanbul�a geldi. Reisülküttablardan Mustafa Efendinin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu. Öğretimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Sırasıyla Selanik, İstanbul ve Gelibolu baruthaneleri nezaret görevleri ile kethüdalıklarda ve dış işleriyle alakalı vazifelerde bulundu. Sultan Üçüncü Mustafa�nın tahta çıkışını bildirmek
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Reşid Rey
 • Ahmed Reşid Rey Osmanlı devri şairlerinden, devlet adamı, yazar. 1870 senesi başında İstanbul’da doğdu. Babası Çankırı mutasarrıfı Abdulah Şefik Efendidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Rıza
 • var|right|200px|Ahmed Rıza Jön Türk hareketinde etkili bir rol oynadıİttihad ve Terakki Cemiyeti'nin ve Jön Türkler hareketinin ileri gelenlerinden. I.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Vefik Paşa
 • Ahmet Vefik Paşa (1823, İstanbul- 1891, İstanbul) çok ilginç bir Osmanlı devlet adamı, diplomatı ve aynı zamanda da oyun yazarıdır. Türkçülük hareketinin öncülerindendir. 2 defa Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanı) yapmış, 4 Şubat 1878 - 18 Nisan 1878 ve 1 Aralık 1882 - 3 Aralık 1882 tarihleri arasında iki defa Başvekillik (sadrazamlık) görevlerine gelmiştir. Bursa valiliği sırasında bu kentte bir tiyatro yaptırmakla ün kazanmış ve ismi Bursa ile özdeşleşmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmed Yesevi
 • Ahmet Yesevi (1093 - 1156) Osmanlı topraklarında doğmasa da, Osmanlı döneminde yaşamasa da Ahmet Yesevi'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde önemli etkileri olmuştur. Etkileri günümüze kadar ulaşan Ahmet Yesevi, 11. Yüzyılın ikinci yarısında bugünkü Kazakistan'ın Çimkent şehrinin doğusundaki Sayram kasabasında doğmuştur. Sayram, o dönemde önemli bir kültür ve ticaret merkezidir.

  Babasının ölümünden sonra, ablası ile birlikte Sayram yakınlarındaki Yesi'ye yerleşen Yesevi,
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul�da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması sebebiyle Müftüoğlu adını almıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akçakoca
 • Akçakoca ( .... - 1328) Osmanlı akıncı beyi. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir.

  Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından olan Akçakoca'nın, babası Abdülmelik bin Abdülfettah'dır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akçakoca'nın da Aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akif Mehmed Paşa
 • Akif Mehmed Paşa On dokuzuncu asır Osmanlı Devlet adamı ve şairi. 1787 senesinde Yozgat’ta doğdu. Devrin kadılarından Ayıntabizade Mehmed Efendinin oğludur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akşemseddin
 • Aktimur Bey
 • Alaeddin Bey
 • Alemdar Mustafa Paşa
 • Ali Bey
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Ali Fuad Cebesoy
 • Ali Fuad Türkgeldi
 • Ali Haydar Efendi
 • Ali Paşa
 • Ali Paşa (Moldovancı)
 • Ali Paşa (Seydi)
 • Ali Rıza Paşa
 • Ali Seydi Bey
 • Ali Suavi
 • Ali Şefkati
 • Ali Şir Nevai
 • Asaf Mehmed Paşa
 • Aydın Reis
 • Aydoğdu Bey

  B

 • Bağdatlı İsmail Paşa
 • Malkoçoğlu Bali Bey
 • Baltacı Mehmed Paşa
 • Barbaros Hayreddin Paşa
 • Bayezid Paşa
 • Bayram Paşa
 • Bekir Paşa (Koca)
 • Beşir Ağa
 • Bıyıklı Mehmed Paşa
 • Bilge Tonyukuk
 • Burak Reis
 • Bursalı Mehmed Tahir

  C

 • Celalzade Mustafa Çelebi
 • Cem Sultan
 • Cemal Paşa
 • Cemaleddin Efendi
 • Cevat Paşa
 • Cezayirli Hasan Paşa
 • Cezzar Ahmed Paşa

  Ç

 • Çağrı Bey
 • Çaka Bey
 • Çandarlı Ailesi
 • Çerkes Hasan
 • Çorlulu Ali Paşa
 • Çubuk Bey

  D

 • Damat Ferid Paşa
 • Damat İbrahim Paşa
 • Davud Paşa (Derviş, Koca)
 • Derviş Mehmed Paşa
 • Derviş Paşa

  E

 • Ebüssuud Efendi
 • Edhem Paşa (İbrahim)
 • Elmas Mehmed Paşa
 • Emir Sultan
 • Enver Paşa
 • Esad Paşa (Toptani)
 • Evliya Çelebi
 • Evrenos Bey
 • Eyüp Sabri Paşa

  F

 • Fahreddin Paşa
 • Fazıl Ahmed Paşa
 • Fazıl Mehmed Paşa
 • Fazıl Mustafa Paşa (Köprülüzade)
 • Ferhad Paşa
 • Feridun Ahmed Bey
 • Fethi Bey (Süleyman)
 • Fevzi Çakmak

  G

 • Gazi Hüsrev Bey
 • Gazi Osman Paşa
 • Gedik Ahmed Paşa

  H

 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Hacı İlbeyi
 • Hacı İvaz Paşa
 • Hadım Ali Paşa
 • Hadım Sinan Paşa
 • Hafız Ahmed Paşa
 • Halet Efendi
 • Hasan Beyzade Ahmed Paşa
 • Hasan Can
 • Hasan Paşa (Barbaroszade)
 • Hasan Paşa (Moralı)
 • Hasan Paşa (Seyyid)
 • Hasan Rıza Paşa
 • Haydar Paşa (Koca)
 • Hekimoğlu Ali Paşa
 • Hüseyin Avni Paşa
 • Hüseyin Kazım Kadri
 • Hüseyin Paşa (Deli)
 • Hüseyin Paşa (Amcazade)
 • Hüseyin Paşa (Küçük)
 • Hüsrev Paşa (Boşnak)

  İ

 • İbn-i Kemal Paşa
 • İbrahim Hakkı Paşa
 • İbrahim Müteferrika
 • İbrahim Paşa (Kavalalı)
 • İbrahim Paşa (Pargalı)
 • İdris-i Bitlisi
 • İshak Paşa
 • İsmail Paşa (Kavalalızade)
 • İsmail Paşa (Nişancı)
 • İzzet Ali Paşa (Kaymakam)

  K

 • Kamil Paşa (Yusuf)
 • Kara (Emir) Ali
 • Kara Mustafa Paşa (Merzifonlu)
 • Karamani Mehmed Paşa
 • Karamürsel Alp
 • Kaşgarlı Mahmud
 • Katip Çelebi
 • Kavalalı Mehmed Ali Paşa
 • Kazım Karabekir Paşa
 • Keçecizade Fuad Paşa
 • Keçecizade İzzet Molla
 • Kemal Reis
 • Kılıç Ali Paşa
 • Koca Mustafa Paşa
 • Koca Ragıp Mehmed Paşa
 • Koca Sinan Paşa
 • Koca Yusuf Paşa
 • Koçi Bey
 • Konur Alp
 • Köprülü Mehmed Paşa
 • Köse Mihal
 • Kurtoğlu Muslihiddin Reis
 • Kuyucu Murad Paşa
 • L

 • Lala Mehmed Paşa
 • Lala Mehmed Paşa (Tekeli)
 • Lala Mustafa Paşa
 • Lala Şahin Paşa
 • Lütfi Paşa (Damat)

  M

 • Mahmud Nedim Paşa
 • Mahmud Paşa (Veli)
 • Mahmud Şevket Paşa
 • Mansur Bey
 • Mehmed Namık Paşa
 • Mehmed Paşa (Muhsinzade)
 • Mehmed Paşa (Tabanıyassı)
 • Mehmed Said Paşa
 • Mezomorto Hüseyin Paşa
 • Midhat Paşa
 • Mimar Sinan
 • Molla Gürani
 • Murad Paşa (Kara)
 • Murad Reis
 • Musa Safveti Paşa
 • Mustafa Nuri Paşa
 • Münif Paşa

  N

 • Naili Mustafa Paşa
 • Namık Kemal
 • Nizamülmülk
 • Numan Paşa (Köprülüzade)

  O,Ö

 • Oruç Reis
 • Ömer Naci
 • Özdemiroğlu Osman Paşa

  P

 • Peçevi İbrahim Paşa
 • Pertev Paşa
 • Piri Mehmed Paşa
 • Piri Reis
 • Piyale Paşa
 • Prens Sabahaddin

  R

 • Rami Mehmed Paşa
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
 • Refik Saydam
 • Rıza Nur
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Rüstem Paşa (Damat)
 • Rüştü Paşa (Mütercim)

  S

 • Sadullah Paşa
 • Said Halim Paşa
 • Said Paşa (Küçük)
 • Salih Reis (Paşa)
 • Sami Paşa (Abdurrahman)
 • Samsa Çavuş
 • Selman Reis
 • Seydi Ali Reis
 • Sinan Paşa (Cağalazade)
 • Sinan Paşa (Hadım)
 • Sinan Paşa (Hoca Paşa)
 • Sokullu Mehmed Paşa
 • Süleyman Hüsnü Paşa
 • Süleyman Paşa
 • Süleyman Şah
 • Sütçü İmam

  Ş

 • Şahin Bey
 • Şehit Kamil Bey
 • Şehzade Korkut
 • Şeyh Bedreddin
 • Şükrü Paşa (Mehmed)

  T

 • Tahsin Paşa
 • Talat Paşa
 • Tarhuncu Ahmed Paşa
 • Tayyar Mehmed Paşa
 • Tepedelenli Ali Paşa
 • Tiryaki Hasan Paşa
 • Tunuslu Hayreddin Paşa
 • Turgut Alp
 • Turgut Reis

  V,Y,Z

 • Vani Muhammed Efendi
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yörgüç Paşa (Lala)
 • Yusuf Has Hacib
 • Yusuf İzzeddin Efendi
 • Zağanos Mehmed Paşa
 • Ziya Paşa

  Ayrıca Bakınız

 • Biyografiler
 • Müslüman Türk devletleri
 • Sadrazamlar
 • Başbakanlar
 • Cumhurbaşkanları  Yorumlar - Lütfen konu (Türk Devlet ve Siyaset Adamları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.