Türk hükümdarları

Tarihteki önemli Türk hükümdar, padişah ve devlet adamları. Abdülaziz Han I. Abdülhamid II.

T arihteki önemli Türk hükümdar, padişah ve devlet adamları.
 • Abdülaziz Han
 • Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksanyedincisidir. Sultan İkinci Mahmud'un ikinci oğludur. 1876 yılında Dolmabahçe Sarayından alınıp, Topkapı Sarayına haps edildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  I. Abdülhamid
 • Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultandır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli, dindar, nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince bir çok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  II. Abdülhamid
 • Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Abdülkerim Satuk Buğra Han
 • Abdülkerim Satuk Buğra Han İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğra on iki yaşlarında iken Maveraünnehr ve Horasan bölgesine hakim olan Müslüman Samanlı Devleti şehzadeleri arasında anlaşmazlık çıktı. Bunlardan Nasır bin Ahmed, Oğulcak Kadır Hanın ülkesine sığındı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan Birinci Abdülmecid

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan Birinci Ahmed
 • Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan İkinci Ahmed
 • Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan Üçüncü Ahmed
 • Sultan Üçüncü Ahmed 30 Aralık 1673 günü doğdu. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Annesi Giritlidir. Sultan İkinci Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan Üçüncü Ahmed, uzun boylu, kara gözlü, doğan burunlu ve buğday tenli idi. Son derece zeki, hassas ve zarif bir insandı. İyi bir tahsil ve terbiye görmüş olan Sultan Üçüncü Ahmed ünlü hocalardan dersler almıştı.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alaeddin Keykubad I
 • Alâeddin Keykubad I Anadolu Selçuklu sultanı, Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Çok iyi bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alp Tigin
 • Gazneli Devletinin kurucusu. Sâmânoğulları Devletinin hizmetindeyken orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’in hükümdarlığı esnasında fiilen idareyi eline aldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alparslan
 • Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi Çağrı Bey'in oğludur. 20 Ocak 1029’da doğdu. İyi bir tahsil gördü, sayısız zafer kazanarak mertliği ve iyi kumandanlığı ile ün saldı. Babasının ölümünden sonra Horasan valisi oldu. Amcası Tuğrul Bey, 4 Eylül 1063’te öldüğü zaman vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına Alparslan’ın ağabeyi Süleyman getirildi, fakat Türk beyleri buna itirazda bulundular ve Alparslan’ı hü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Attila
 • Hun imparatoru (400-453). Amcası Küba'nın ölümünden sonra, Doğu Hun İmparatorluğu'nun yönetimini ele aldı (434). Batıda hüküm süren ağabeyi Bleda'yı 445'te öldürerek imparatorluğun tek hâkimi oldu. Sahip olduğu geniş topraklarla yetinmedi. Hükümdarlığı süresince Bizans'ı ve Batı Roma İmparatorluğu'nu ele geçirmeye çalıştı. Bunun için de sürekli bir anlaşmazlığı körükledi. Bizans'ı vergi ödemek zorunda bıraktı; Batı Roma'da hak iddia ederek toprak istedi, istekleri yerin
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Babür Şah
 • Babür Şah Hindistan’daki en büyük Müslüman Türk Devleti olan Gürgâniyye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası, Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mirza’dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bahadır Şah I
 • Bahadır Şah I Babürlü hükümdarı. Asıl ismi Kutbüddin Şah-ı Âlem olup, 1707-1712 yılları arasında saltanat sürdü.1643 yılında Hindistan’ın Dekken bölgesindeki Burhanpur şehrinde doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bahadır Şah II
 • Bahadır Şah II Hindistan’da Babürlü Türk Devletinin son hükümdarı. Asıl ismi Ebü’l-Muzaffer Siraceddin Muhammed’dir. İkinci Ekber Şah’ın oğludur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sultan İkinci Bayezid
 • Sultan İkinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih, 3 Mayıs 1481 tarihinde sefere giderken Gebze’de vefat edince, 20 Mayıs 1481’de tahta çıktı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Belek Bey
 • BELEK BEY Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu emiri. İsmi, Belek bin Behram bin Artuk olup, lakabı Nuruddevle’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Amcası İlgazi, Artukluların Mardin; diğer amcası Sökmen ise Hısn-Keyfa kolunun beyiydi.

  Sökmen Bey, Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Selçuklu Sultanı Tutuş tarafından kendilerine verilen Surve şehrini yeğeni Belek’e verdi. Ancak 1098 senesinde, Kudüs ve havalisinin Fatimilerin elin
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berkyaruk
 • Berkyaruk Büyük Selçuklu İmparatorluğunun beşinci sultanı. Melikşah’ın büyük oğludur. Babasının ölümü üzerine henüz çok küçük olan oğlu Mahmud, sultan ilan edildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bilge Kağan
 • Bilge Kağan, 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun'dur. 8 yaşında babasını yitiren Bilge, 24 yıl boyunca Göktürk Devleti kağanlığı yapan amcası Kapağan Kağan'ın elinde büyüdü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Celaleddin Harezmşah
 • Celaleddin Harezmşah Harezmşahlar Devletinin son hükümdârı. Asıl ismi Mengüberti olup lakabı Celâleddîn’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası, Harezmşâh Devleti Sultânı Alâüddîn Muhammed, annesi Ay-Çiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibâren çok iyi bir eğitim ve öğretim gördü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cihangir Şah
 • Cihangir Şah Babür İmparatorluğunun dördüncü hükümdârı. Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selim’dir. 1569’da doğan Selim, babasının ölümü üzerine 1605’te “Nûreddîn Cihangir” unvânı ile tahta çıktı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cihanşah
 • Cihanşah (Mirza Muzafferüddin) Karakoyunlu Devletinin üçüncü hükümdârı. Devletin kurucusu olan Kara Yusuf’un oğludur. 1405 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çaka Bey
 • Çaka Bey, 1071 Malazgirt Savaşı'nın hemen sonrasında Türklerin çok kısa sürede bütün Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde, Batı Anadolu'da hakimiyet kurmuş ve ilk Türk deniz savaşı filosunu oluşturarak askeri başarılar kazanmış bir Türk komutanı ve denizcisidir. Selçuklu ordusundan bağımsız hareket ederek, İzmir'i ilk defa olarak Türk idaresine katmış, daha sonra İznik'te payitaht kurmuş bulunan Selçuklular ile güçlerini birleştirmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çelebi Mehmed
 • Sultan Birinci Mehmed, 1389 yılında doğdu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid annesi Devlet Hatun'dur. Osmanlı Devleti'ne 1413 - 1421 yılları arasında hükmetmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Devlet Giray Han I
 • Devlet Giray Han I Kırım hanlarının altıncısı. 1530’da doğan Devlet Giray, Mübârek Giray’ın oğlu olup, İstanbul’da sarayda yetişmiştir. Babası Mübârek Giray, Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır Seferi sırasında şehid olmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Devlet Giray Han II
 • Devlet Giray Han II Kırım hanlarının yirmi dördüncüsü. Babası Hacı Selim Giray Han olup 1654’te doğdu. Veliahtlığı zamânında 1694’te Engürüs, 1695’te Sadrâzam Ali Paşanın Varadin Seferine katıldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Devlet Giray Han IV
 • Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ebülgazi Bahadır Han
 • Ebülgazi Bahadır Han Harezm Özbek hanlarından bir hükümdar ve târihçi. Babası Arab Muhammed Han, Harezm Özbek hanlarının ceddi olan Yâd-gâr Hanın dördüncü batından torunudur. 1603’te Rus Kazaklarının Urgenç’e hücum ve babasının tarafından imhaları hadisesinden 40 gün sonra doğmuş ve bu gazâ dolayısıyla “Ebü’l-Gâzi” ismi verilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ekber Şah
 • Ekber Şah (Ebü’l-Feth Celâleddîn)Bâbürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdârı. Bâbür Şahın torunu ve Hümâyûn ile Hâmide Banu’nun oğludur. Hümâyûn’un, Sir Han ile mücâdelesi esnâsında uğradığı ağır bir mağlûbiyet üzerine, âilesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de dünyâya geldi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ertuğrul Gazi
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi hakkında bilinenler, kesin olmamakla birlikte, Oğuzların Kayı boyuna mensup olduğu bilinmektedir. Oğuz boyundan biri olan Kayılar'a mensup Ertuğrul Gazi'nin ataları, Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emirlerinin maiyetinde, önce Ahlat bölgesine gelmişler, Anadolu'ya yapılan seferlere katılmışlardı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Evrengzib
 • Evrengzib Babürlü hükümdarı, Şah Cihan’ın Mümtaz Mahal’den doğan üçüncü oğlu. 1618’de Malva Duhad’da doğdu. Muhyiddin Muhammed Birinci alemgir Şah olarak da bilinir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Faruki’nin terbiyesinde yetişti. İyi bir tahsil gördü. Din ve fen ilimlerinde ilerledi. Askerlik ve idarecilikte ustalaştı. Dekken valiliği esnasında (1634-1644) idaresinin ve ahlakının güzelliği ile kendisini halka ve çevresine sevdirdi. Safevilere karşı yapılan seferlere komu
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fatih Sultan Mehmed
 • II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: محمد الثانى Mehmed-i sānī, Lakabı el-Fatih (الفاتح) ) (d. 30 Mart 14321 – ö. 3 Mayıs 14812) 7. Osmanlı padişahıdır. Sultan Mehmed, Sultan II. Murad ve Hüma Hatun'un oğludur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Giray Han I
 • Gazi Giray Han I Kırım hanı. 1503 yılında Kırım’da doğdu. Kırım hanlarından Birinci Mehmed Giray’ın oğludur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gazi Giray Han II
 • Gazneli Mahmud
 • Gıyaseddin Keyhüsrev I
 • Gıyaseddin Keyhüsrev II
 • Hümayun Şah
 • Hüseyin Baykara
 • İlteriş Kutlug Kağan
 • İltutmuş
 • İstemi Kağan
 • Kalavun
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Karamanoğlu Mehmed Bey
 • Kara Yusuf Bey
 • Kılıç Arslan I
 • Kılıç Arslan II
 • Kılıç Arslan III
 • Kılıç Arslan IV
 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah
 • Kök Böri
 • Sultan İkinci Mahmud
 • Sultan Üçüncü Mehmed
 • Sultan Dördüncü Mehmed (Avcı)
 • Melikşah
 • Gazneli Mesud
 • Mete
 • Muhammed Tapar
 • Sultan Birinci Murad (Hüdavendigâr)
 • Sultan İkinci Murad
 • Sultan Üçüncü Murad
 • Sultan Dördüncü Murad
 • Sultan Beşinci Murad
 • Sultan Birinci Mustafa
 • Sultan İkinci Mustafa
 • Sultan Üçüncü Mustafa
 • Sultan Dördüncü Mustafa
 • Nadir Şah
 • Orhan Gazi
 • Osman Gazi
 • Sultan İkinci Osman (Genç Osman)
 • Sultan Üçüncü Osman
 • Raziye Begüm Sultan
 • Selahaddin Eyyubi
 • Sultan İkinci Selim
 • Sultan Üçüncü Selim
 • Selçuk Bey
 • Sencer
 • Sökmen Bey II
 • Şah Cihan
 • Şah İsmail I
 • Şah İsmail II
 • Şahruh Mirza
 • Timur Han
 • Toktamış Han
 • Tuğrul Bey
 • Uluğ Bey
 • Umur Bey
 • Uzun Hasan
 • Yakup Han Badevlet
 • Yavuz Sultan Selim
 • Yıldırım Bayezid (Beyazıt I)

Ayrıca Bakınız

 • Türk Boyları
 • Türk Boyları  Yorumlar - Lütfen konu (Türk hükümdarları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.