Tarih Öncesi Devirler

İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır.

İ nsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır. Buna göre Tarih öncesi devirler şöyle ayrılır:

1. Taş Devri

- Eski Taş Devri (Kaba Taş Devri)

- Orta Taş Devri (Yontma Taş Devri)

- Cilalı Taş Devri (Yeni Taş Devri)

2. Kalkolitik yada Bakır Çağı

3. Tunç Devri (Tunç Çağı)

4. Demir Çağı

1. Taş Devri

a. Eski Taş Devri (Kaba Taş Devri)

Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir. Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla, avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir (Avcı ve toplayıcı).

Türkiye'de Eski Taş Devri (M.Ö. 600.000 - M.Ö. 10.000):

Antalya'da Karain, Beldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdir.

b.

Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik|kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönemdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orta Taş Devri (Yontma Taş Devri)

İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki iklim koşulları günümüz iklimine dönmeye başlamıştır.

Türkiye'de Orta Taş Çağı (Orta Taş Devri) (M.Ö. 10.000 - 8000):

Antalya'da Beldibi mağarası, Göller yöresinde Bardiz, Samsun'da Tekkeköy bu devre ait önemli merkezlerdir.

c.

İklimde ısınmalar olmuş. Buzul çağı sona ermiş. İnsanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. Şehirde ve genişleyen sulak alanlarda balıkçılık gelişmeye devam etmiştir. Geçim kaybaklarının bol olduğu sulak alanlarda, sabit kalıcı yerleşim alanları kurulmaya başlanmış. Yerleşik dönem bu çağda ortaya çıkmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cilalı Taş Devri (Yeni Taş Devri)

Tarım hayatı başlamış, köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir. Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sanatı başlar. İlk yerleşim birimleri oluşturulur. Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır. ilk dinsel inançlar ortaya çıkar. İlk ticaret başlar. Ataerkil bir düzen kurulur. Köleci toplum yapısı ortaya çıkar. Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur.

Türkiye'de Yenitaş Devri(M.Ö. 8000- M.Ö. 5500):

Diyarbakır'da Çayönü, Gaziantep'de Sakçagözü, Konya'da Çatalhöyük önemli merkezlerdir.

Önemli: İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak Konya Çatalhöyük kabul edilmektedir. İlk üretim yeri de Çayönü(Diyarbakır) kabul edilir.

Tarih öncesi devirlerin ikincisi. Tarih öncesi devirlerinde insanlar yarı vahşi halde yaşayarak, bir taraftan iklim şartları, bir taraftan da yırtıcı hayvanlarla uğraşmak zorunda kalmışlardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dolmen : Uzunca ve kaba taşların yan yana dizilip üzerine yassıca kaba bir taşın yerleştirilmesiyle oluşan anıtlar.

Tarihten önceki insanların, yere kapı şeklinde diktikleri taştan büyük anıtlar. Bunların ikisi, karşılıklı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tümülüs : Dolmenlerin toprak yığınıyla örtülüp bir tepe şekline getirilmiş hali.

Tümülüsler mezar ya da mezarlıkların üzerinde zamanla toprak yığılmasıyla oluşmuş küçük tepeciklerdir. Bunlara kurgan adı da verilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Höyük : Tümülüslere Anadolu’da verilen ad

Tarih öncesi Anadolu evler kerpiçten yapılırdı.Savaş, hastalık,deprem gibi nedenlerle oturulmaz hale gelen bu alanlar,Kerpiçten yapılan evlerin yıkılması ve düzeltilmesi kolay olduğunda bu alanlar yeniden iskan için seçilirdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kurgan : Tümülüslere Türkistan’da verilen isim

Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir. Örneğin Esik Kurganı M
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Menhir : Bir çizgi veya daire etrafında kabaca dikilmiş yüksek taşlardan oluşan anıtlar.

2.
Menhirler, Fransa'da ve İngiltere'de bulunmaktadır. Bunlar 10-12 metre yüksekliğinde dev taşlardır. Menhirlerin çoğunun mezar taşı olduğu ispatlanmıştır. Büyüklükleri sebebiyle de, sanki canlıymışlar gibi halk masallarına konu olmuşlardır. İlgili efsanelerde menhirler doğarlar, büyürler, dans ederler ve ağlarlar. Bazı menhirler tarihî bir hatırayı sonsuzlaştırırlar. Menhirler, toprak sınırını belirtmek için de kullanılmış olabilirler. Menhirlerin dikilme sebeplerine en uygun açıklama ise, bunlar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kalkolitik yada
Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı'nın bir diğer adı Maden Taş Çağı'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bakır Çağı

Taş devrinin sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İlk kullanılan maden bakırdır.

Türkiye'de Kalkolitik Devir(M.Ö. 5500-M.Ö. 2500):

Çanakkale'de Truva, Burdur'da Hacılar, Yozgat'ta Alişar, Çorum'da Alacahöyük'dür.

3.
Tarihte, madenler devrinin en eskisi. Bakır çağında, büyük ölçüde bakırdan yapılmış süs eşyaları kullanıldığı gibi Bakırdan yapılmış ok uçları, kama, balta, bıçak gibi âletlerin yanında, bilezik, gerdanlık gibi çeşitli süs eşyaları da kullanılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tunç Devri (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tunç Çağı)

Bu dönemde site denilen ilk yönetim örgütleri(devlet) oluşturulmuştur. Bu dönemde toplumlar arası iletişim ve ticaret gelişmiştir.

Türkiye'de Tunç Devri (M.Ö. 2500 - M.Ö. 1200):

Anadolu'da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş, toplumsal ilişkiler hızlanmıştır. Yazı Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye'ye getirildi.

Önemli: Anadolu'da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki KÜLTEPE'de bulundu. Böylece Anadolu'da tarih çağları başladı.(M.Ö. 2000)

4.
Period: (M.Ö. 3000-1200)


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Demir Çağı

Tarım sektörünün yanı sıra sanayi sektörü de gelişmiştir. Uygarlığın gelişmesi hızlanmıştır. Silah yapım tekniği gelişmiştir. Babil Kralı Hammurabi tarafından ilk merkezi krallık kurulmuştur. Dönemin sonuna doğru yazı bulunmuş ve Tarih öncesi Devirler
Demir Çağı pek çok bölgede değişik tarihlerde başlamış ve bitmiş olsa da Anadolu'da genel olarak, M.Ö. 13. yüzyılda başladığı, M.Ö. 4. yüzyılda bittiği kabul edilen ve demirin ergitilerek kullanılmasıyla karakterize olan bir dönemdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Tarih Öncesi Devirler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.