Celal

CELAL (türkçe) anlamı

1. (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik
2. hışım
3. İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi
4. Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak
5. vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idrâk edilmekten celil olduğundan Celâl denir.(Arkadaş! Cenâb-ı Hakk'ın sıfât-ı ezeliyye âleminde biri celâlî
6. diğeri cemâlî iki türlü tecellisi vardır. Celâl ile Cemâlin sıfât-ı ef'âl âleminde tecellisinden
7. lütuf ve kahr
8. hüsün ve heybet tezâhür eder. Ef'âl âlemine tecelli edince
9. tahliye $ ile tahliye $ (tezyin ile tenzih) doğar. Asar ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba' edince
10. lütuf
11. cennet ve nur olarak
12. kahr da
13. cehennem ve nâr olarak tecelli eder. Sonra âlem-i zikre inikâs edince
14. biri hamd
15. diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince
16. kelâmın emir ve nehye taksimine sebep olur. Sonra âlem-i irşada intikal edince
17. irşadı tergib ve terhib
18. tebşir ve inzâra taksim eder. Sonra vicdana tecelli edince
19. recâ ve havf husule gelir. Sonra irşâdın iktizâsındandır ki
20. havf ile recâ arasındaki muvâzene devamla muhafaza edilsin ki
21. recâ ile doğru yollara sülûk edilsin
22. havf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın (C.C.) rahmetinden me'yus
23. ne de azabından emin olunsun. İ.İ.)

CELAL (türkçe) anlamı

24. büyüklük
25. ululuk
26. öfke
kızgınlık.

CELAL (türkçe) anlamı

27. (Arapça) Erkek ismi 1. Büyüklük
28. ululuk azamet. 2. Hiddet
29. öfke. 3. Allah'ın Kahhar
30. cebbar
31. mütekebbir gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları. Kur'an'da Rahman suresi 27
32. 78. ayetlerde geçmektedir. Zül Celali
33. Celal sahibi Allah.

CELAL (türkçe) ingilizcesi

1. robber
2. bandit

CELAL (türkçe) almancası

1. n. Größe
2. Erhabenheit
3. Macht
4. Zorn
5. Wut
Önceki Paylaşımlar