Cennet

Cennet

Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler.

CENNET (türkçe) anlamı

1. (Arapça) Kadın ismi 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. - Allah'ın insanlara müjdelediği
2. ölümden sonraki alemde bulunan
3. Allah'a inanan
günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğ

CENNET (türkçe) anlamı

4. Alm. Paradies (n)
5. Fr. Paradis (m)
6. İng. Paradise. Ahirette
7. Allahü tealanın razı olduğu kimselerin gidecekleri ve sonsuz olarak zevk ve saadet içinde yaşayacakları yer. Cennet kelimesi
8. lügatta C ve N harflerinden meydana gelmekte olup
9. aynı kökten meydana gelen cin
10. cinnet
11. cinan
12. cenin kelimeleri gibi “örtülü” demektir. Cennet meyveler
13. çiçekler
14. güzel kokular ve daha pekçok güzellikler ile örtülü olduğundan bu isim verilmiştir. Dünyada bağ
15. bostan
16. bahçe manasına da kullanılır. Kelimenin bu kullanılış şekli
17. daha çok teşbih
benzetme içindir.

CENNET (türkçe) anlamı

18. din inanışına göre
19. iyilik yapanla-rın
20. günahsızların
21. öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer
22. uçmak (ii).
23. çok güzel yer.

CENNET (türkçe) ingilizcesi

1. n. Elysium
2. City of God
3. Eden
4. the new Jerusalem
5. n. glory
6. the happy hunting grounds
7. pie
8. Pearly Gates
9. paradise
10. heaven

CENNET (türkçe) fransızcası

1. paradis [le]
2. parvis célestes
3. tabernacle éternel
4. éden [le]

CENNET (türkçe) almancası

1. n. Eden
2. Feste
3. Himmel
4. Paradies
Cennet, çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.

Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir ahiret mekanıyken, cennetin zıttı olan kötü insanların ulaştığı cehennem diye anılan bir ahiret mekanı bulunur. Cennet genellikle farklı tanım ve niteliklerle harika, çok iyi ve mükemmel bir mekan olarak düşünülmüştür. Cennet kavramının bulunduğu her inanç, felsefi akım, kült ve gelenekte cennet kavramı farklı yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Bu maddede belli başlı inanç, akım ve geleneklerin cennet kavramına kısaca değinilmiştir.

Etimoloji

Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir. Her dininin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Cennet sözcüğü aslında İslam dinindeki cennet kavramı için kullanılır, fakat Türkçe'de genel olarak cennet kavramı için kullanılmaktadır. TDK tanımına göre cennet; "Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt."tir. Ayrıca cennet kelimesi Türkçe'de mecazi şekilde sıfat olarak, çok güzel, huzur veren gibi anlamlarda kullanılır.1 Cennet sözcüğünün dışında yine "cennet" anlamında olan Farsça kökenli behişt ve Soğdca kökenli uçmak da Türkçe'de kullanılmaktadır. Yine de en yaygın olan cennet sözcüğüdür.

İslam'da Cennet

Bu konuda daha fazla bilgi için İslam'da cennet maddesine bakabilirsiniz.


Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedi olarak kalacakları bir ahiret mekanıdır. Cehennemin zıddıdır. İslam'a göre cennetteki hayat sonsuz olacaktır. Ayrıca cennette olacaklara birçok mükafat verilecektir. İslam inancına göre kafir (inanç esaslarından bir veya daha fazlasını inkar eden), müşrik (Tanrı'nın birliğine inanmayan) ve münafık (Müslüman gibi görünüp İslam'a inanmayan) kişiler cennete giremez, ebedi olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerinse, Allah günahlarını affetmezse, bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekecek daha sonra da cennete gireceklerine inanılır.Hristiyanlık'ta CennetMusevilik'te CennetBahailik'te CennetHinduizm'de Cennet

Göz AtKaynakça

  • 1: TDK Güncel Türkçe Sözlük cennet maddesi
Önceki Paylaşımlar