Deccal

Deccal

Kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağına inanılan yalancı, fesatçı. İslâm inanışında Deccâl, kıyamet alâmetlerinden biri sayılır. Kıyamet günlerine yakın günlerde, Mehdi ortaya çıkmadan, Deccâl zuhur edecektir. Nerede meydana çıkacağı tartışmalıdır, bazı söylentilere göre Yahudi anneden, tek gözlü, kızıl ve kıvırcık saçlı, iri yapılı olarak doğacaktır. Gözü alnının ortasında olacak ve alnında Kâfir diye yazacaktır. Çıkısında büyük bir kıtlık olacağı, Mesih gibi, bir eşek üzerinde dolaşa

DECCAL (türkçe) anlamı

1. Hakkı bâtıl
2. bâtılı hak olarak gösteren. (Deccal'ın Cennet dediği Cehennem gibi
3. Cehennem dediği de Cennet gibi olacağı rivâyet edilir. Sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile
4. âhirzamanda gelecek ve Risâlet-i Ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir hadis rivâyetinde üç deccal
5. diğerinde yirmiyedi deccal geleceği Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm tarafından bildirilmiştir. Âlem-i İslâmda muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivâvetleri tasdik etmektedir. Bu din yıkıcılığının âhirzamanda daha dehşetli olacağı bildirilmektedir. Şu son asırda görülen ve dünyayı tehdit eden ve Cenab-ı Hakk'ı inkâra kadar cür'et edip medeniyet-i beşeriyeyi tahribe çalışan dehşetli cereyanlar bu gaybi ihbârın doğruluğunu tasdik etmektedir.) (Bak: Mehdi
6. Mesih
7. Mesih-üd-Deccal
8. Süfyan)(Deccal'ın şahs-ı surîsi insan gibidir. Mağrur
9. fir'avunlaşmış
10. Allah'ı unutmuş olduğundan
11. surî
12. cebbârâne olan hâkimiyetine
13. uluhiyet namını vermiş bir şeytan-ı ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı mânevisi olan dinsizlik cereyan-ı azîmi
14. pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi
15. bir ayağı Bahr-i Muhit'te
16. diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Artür Kal'asında tasvir edilmiş. O küçük Japon Kumandanının bu surette tasviriyle
17. ordusunun şahs-ı mânevîsi gösterilmiş. M.)

DECCAL (türkçe) anlamı

18. dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı peygamber.
19. (küçük d ile) s. mec. yalancı
20. fesat

DECCAL (türkçe) ingilizcesi

1. n. Antichrist,

DECCAL (türkçe) almancası

1. n. Antichrist
2. Widerchrist
Kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağına inanılan yalancı, fesatçı.

İslâm inanışında Deccâl, kıyamet alâmetlerinden biri sayılır. Kıyamet günlerine yakın günlerde, Mehdi ortaya çıkmadan, Deccâl zuhur edecektir. Nerede meydana çıkacağı tartışmalıdır, bazı söylentilere göre Yahudi anneden, tek gözlü, kızıl ve kıvırcık saçlı, iri yapılı olarak doğacaktır. Gözü alnının ortasında olacak ve alnında Kâfir diye yazacaktır.

Çıkısında büyük bir kıtlık olacağı, Mesih gibi, bir eşek üzerinde dolaşacağı, aç kalanlara, bol ekmek ve su dağıtarak onları yoldan çıkaracağı; imansızların, Yahudilerin ve fesatçıların Deccal'ın ardından gideceği söylenir. Deccâl, Mekke, Medine dışında bütün dünyayı ele geçirecek ve 40 gün (veya 400 gün veya 40 yıl) hüküm sürecektir.

Hıristiyan inancında Deccal'dan Yalancı Mesih olarak bahsedilir (Matta incili, XXIV. bab, 24).

Gerek Hz. Muhammed'in hadisleri, gerek İncil, insanları bu yalancıya karşı ısrarla uyarmıştır. Daha önceki dinlerde de (Zerdüşt dini Ehrimen ve Ahuramazda efsanesi gibi) Deccâl kavramı vardır. İslâm inanışına göre Mehdi, Hıristiyanlığa göre ise bizzat İsa, Deccal'ı Suriye veya Filistin'de öldürecektir.
Önceki Paylaşımlar