Etiket: Demirkıynak

Şeşe

Şeşe (Farsça:ششه, Azerice: Şəşə) – Türk ve Tatar mitolojisinde Haydut Kuş. Azerbaycan Türklerinin inanışına göre, geceleri bilinmezlik aleminden gelip erkek çocukları vurarak öldürür veya kaçırır.

İtbarak

İtbarak (ya da İt Barak); eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, o zamanki Türklerin kuzeybatısında yaşayan "köpek başlı insana benzer yaratıklar". Efsanelere ilk defa "Çok tüylü köpek" manasında ge...

Çay hırtığı

Hırtık; üst kısmının insan, alt kısmının hayvan şeklinde olduğuna inanılan, bedeni tüylerle kaplı, ayakları ters kötücül cin, yaratık. Akarsularda (Elazığ yöresinde özellikle Fırat Nehri'nde) yaşadığı kabul edilir.

Çarşamba karısı

Türkçe`de `saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın` anlamında kullanılır, zaman zaman Alkarısı`na tekabül eder.

Yutpa

Altay tasarımlarında, Yeraltı Denizi`nde (Tengiz) yaşadığına inanılan, çatal kuyruklu ve dört ayaklı olarak algılanan yılan, yeraltı canavarı. Bazı metinlere göreyse Doymadım ırmağının kıyılarında yeşil baldırlı, beyaz göğüslü, büyük kayığa benzer çeneli...

Yelbegen

Yelbegen - Türk ve Altay mitolojisinde dev. Yelbeğen, Yilbeğen, Celbeğen de denir.

Tekboynuz

Tekboynuz (Unicorn), mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar.

Stymphalian Kuşları

Stymphalian Kuşları, Savaş Tanrısı Ares`in evcil hayvanları olarak anlatılan Stymhalian Kuşları, insan yiyen efsanevi mitolojik canavarlardı. Herkül`ün 12 görevinden altıncısı, bu kuşları yerleşip etrafa önemli zararlar verdikleri, Stymphalia Gölü bölgesi...

Nemea Aslanı

Argolis Bölgesinde Nema adındaki vadide yaşayan ve etrafa dehşet saçan bir aslanın adıdır. Bu aslan Herkül ``(Yunan Mitolojisindeki karşılığı Heracles)`` tarafından öldürülmüştür.Nemea Aslanının Typhon ve Echidna`nın çiftleşmesinden bir araya geldiği söyl...

Merküt

Merküt (ya da Markut); Altay efsanelerinde, gök yolculuğuna çıkan kamın ruhuna, ilk üç gökkatı boyunca kılavuzluk eden dev dişi gök kuşudur.

Kyreneia Geyiği

Kyreneia Geyiği ya da Kyrenitis adlı büyük geyik, Ay ve Avcılık Tanriçası Artemis`in kutsal hayvanıdır. Altından boynuzları ve bronz`dan toynakları ile eşsiz olan ve yaydan çıkmış bir ok`tan daha hızlı koştuğu söylenen geyik dilden dile dolaşan efsanevi b...

Kiklop

Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devler. Poseidon ile Amphitrite`nin oğulları. Onlar tanrılardan korkmayan, zalim, insan etiyle beslenen yaratıklardır. Homeros`a göre kikloplar, mağaralarda yaşayan korsan çobanlardır. Odysseus...

Kayberen

Kırgızların iyiliksever ruhlar arasına dahil ettikleri ve "kayıp eren" adıyla andıkları ruhlar, dağlarda yaşarlar ve -geviş getiren- hayvanları korurlar. Kırgızların inancına göre bu ruhlar, hayvanların artıp çoğalmasını sağlarlar. Ancak kızdıkl...

Kara korşak

Kara korşak; Türkmen kültüründe eşek, köpek, domuz, keçi kılığına girdiğine inandıkları kötücül ruh ya da cindir. Gece kapıları çalıp, ev sahibinin tanıdığı bir ses ve kılıkla onu kandırarak çağırıp kaçırırmış. Bu cinden korunmak için pantolonun düğmeleri...