First-Class

FIRST-CLASS (inglizce) türkçe anlamı

1. s. birinci sınıf
2. mükemmel

FIRST-CLASS (türkçe) anlamı

3. birinci sınıf
4. en iyi.
1.

First-class İngilizce anlamı ve tanımı

First-class anlamları
    (a.) Of the best class
2. of the highest rank
3. in the first division
4. of the best quality
5. first-rate
6. as
7. a first-class telescope.
First-class tanım:
Kelime: first-class
8. Söyleniş: 'f&
9. rs(t)-'klas
10. İşlev: adjective
11. 1 : of or relating to first class
12. 2 : of the highest quality first-class meal>
13. - first-class adverb
14.
First-class ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Excellent
15.

First-Class (ingilizce) fransızcası

1. adj. rang: de premier rang
2. adv. classe: en première classe

First-Class (ingilizce) almancası

1. adj. erstklassig
2. prima
3. tadellos
4. tipptopp

First-Class (ingilizce) italyancası

1. agg. qualità: di prima qualità

First-Class (ingilizce) ispanyolcası

1. adj. clase: de clase mejor
2. clase: de clase primera

First-Class (ingilizce) portekizcesi

1. adj. classe: de primeira classe
2. ordem: de primeira ordem
3. excelente
4. óptimo [PT]
5. ótimo

First-Class (ingilizce) flemenkcesi

1. bn. prima
Önceki Paylaşımlar