Gaye

GAYE (türkçe) anlamı

1. Maksad
2. kasdedilen
3. netice
4. sonuç.(Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehl-i dalâletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya
5. nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Tâ
6. abesiyyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayât-ı vücudu ve netaic-i hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi Sani'ine bakar ki
7. o şeye taktığı hârika-i san'at murassaatını
8. Şâhid-i Ezelî'nin nazarına resm-i geçit tarzında arzetmektir ki
9. o nazara bir ân-ı seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki
10. vücuda gelmeden
11. bilkuvve niyyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte
12. seriüz-zeval lâtif masnuât ve vücuda gelmeyen
13. yâni sünbül vermeyen birer hârika-i san'at olan çekirdekler
14. tohumlar şu gayeyi bitemamiha verir. Faidesizlik ve abesiyyet onlara gelmez. Demek her şey
15. hayatiyle
16. vücudiyle Saniinin mu'cizat-ı kudretini ve âsâr-ı san'atını teşhir edip
17. Sultan-ı Zülcelâl'in nazarına arzetmek birinci gayesidir...İkinci kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: Zişuura bakar. Yâni
18. herşey Sâni-i Zülcelâlin birer mektub-u hakaik-nüma
19. birer kaside-i letafetnüma
20. birer kelime-i hikmet-edâ hükmündedir ki
21. melâike ve cin ve hayvanın ve insanın enzârına arzeder.. mütalâaya dâvet eder. Demek
22. ona bakan her zişuura ibretnüma bir mütalâagâhdır.Üçüncü kısım: Gaye-i vücut ve netice-i hayat: O şeyin nefsine bakar ki
23. telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatlıkla yaşamak gibi cüz'î neticelerdir. Meselâ: Azîm bir sefine-i Sultaniyyede bir hizmetkârın dümencilik ettiğinin gayesi: Sefine itibariyle yüzde birisi kendisine
24. ücret-i cüz'iyyesine ait.. doksandokuzu Sultana ait olduğu gibi
25. herşeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise
26. Sâni'ine ait doksandokuzdur. İşte bu teaddüd-ü gayattandır ki
27. birbirine zıt ve münâfi görünen hikmet ve iktisad
28. cud ve sehâ ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr-ı tevfiki şudur ki: Birer gaye nokta-i nazarında cud ve seha hükmeder. İsm-i Cevvad tecelli eder. Meyveler
29. hubublar
30. O tek gaye nokta-i nazarında bigayr-i hisâbdır. Nihayetsiz cûdu gösteriyor. Fakat
31. umum gayeler nokta-i nazarında
32. hikmet hükmeder. İsm-i Hakîm tecelli eder.. Bir ağacın ne kadar meyveleri var
33. belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki
34. beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler
35. nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet
36. nihayetsiz cud ile seha ile içtima ediyor. Meselâ: Asker ordusunun bir gayesi
37. te'min-i âsâyiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladır. Fakat
38. hıfz-ı hudut ve mücahede-i a'dâ gibi sair vazifeler için
39. bu mevcut ancak kâfi gelir. Kemâl-i hikmetle muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti
40. haşmet ile içtima ediyor. O halde
41. o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir... S.)

GAYE (türkçe) anlamı

42. amaç
43. erek
hedef.

GAYE (türkçe) anlamı

44. (Arapça) Kadın ismi 1. Maksat
45. meram. 2. Netice
46. son
47. hedef

GAYE (türkçe) ingilizcesi

1. [Gaye]n. aim
2. object
3. purpose
4. intention
5. intent
6. ideal
7. cause
8. consummation

GAYE (türkçe) fransızcası

1. but [le]
2. fin [la]
3. dessein [le]
4. projet [le]

GAYE (türkçe) almancası

1. Absicht
2. Bestimmung
3. Ziel
4. Zweck
Önceki Paylaşımlar