Kayyum

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, anlamı, baki ve ebedi olan; her şeyin O`nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; í‚lu İmrân, 3/1).

KAYYUM (türkçe) anlamı

1. Başlangıç
2. nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim
3. dâim ve var olan Allah (C.C.). Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Cenab-ı Hak.(... Sırr-ı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki
4. bütün mevcudatı ademden çıkarıp
5. herbirisini bu nihayetsiz fezada $ sırrıyla durdurup
6. kıyam ve beka verip
7. umumunu böyle sırr-ı kayyumiyetin tecellisine mazhar eyliyor. Eğer bu nokta-i istinad olmazsa
8. hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek.Hem nasıl ki bütün mevcudat
9. vücudları ve kıyamları ve bekaları cihetinde Kayyum-u Zülcelâl'e dayanıyorlar
10. kıyamları onunladır... Öyle de
11. mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin
12. (temsilde hata olmasın) telefon
13. telgraf silsilelerinin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırr-ı kayyumiyette $ sırriyle
14. uçları bağlıdır. Eğer o nurani nokta-i istinada dayanmazlarsa
15. ehl-i akılca muhâl ve bâtıl olan binler devirler ve teselsüller lâzım gelecek
16. belki
17. mevcudat adedince bâtıl olan devirler ve teselsüller lâzım gelir. Meselâ: Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır
18. bu da ötekine
19. o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz
20. bir nihayeti bulunacak.İşte bütün böyle silsilelerin müntehâları
21. elbette sırr-ı kayyumiyettir. Sırr-ı kayyumiyet anlaşıldıktan sonra
22. o mevhum silsilelerde birbirine dayanmak rabıtası ve mânâsı kalmaz
23. kalkar
24. herşey doğrudan doğruya sırr-ı kayyumiyete bakar. L.)

KAYYUM (türkçe) anlamı

25. (Arapça) 1. Gökleri
yeri ve herşeyi tutan. Herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren. Allah'ın isimlerinden.

KAYYUM (türkçe) anlamı

26. 1 . Cami hademesi.
27. 2 . hukukBelli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

KAYYUM (türkçe) anlamı

28. cami hademesi.
29. belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

KAYYUM (türkçe) almancası

1. Küster
2. Pfleger
}

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden, anlamı, baki ve ebedi olan; her şeyin O`nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; í‚lu İmrân, 3/1).

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kayyum maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar