Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Divan Edebiyatı

    Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...

    Türk Edebiyat Tarihi

    Türk edebiyatı tarihi, Türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:• İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı• İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı• Batı Etkisindeki Türk EdebiyatıElbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü ...