Mimar Kemaleddin

Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır.

Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Mimar Kemaleddin'in Lâleli-Koska'da Nerdübanlı- Merdivenli Mescidi ismiyle bilinen câmii, en eski kayıt olarak Evliya Çelebi'de Mimar Kemal Câmii ismiyle geçer. Mahalle-i Mescid-i Mimar Kemaloğlu şeklinde mahallesi de teşekkül eden mescidin, Mimar Mehmed b. Kemal namına tescil edilen 867/1462 tarihli vakfiyesindeki isim ihtilâfı henüz halledilememiştir. Bir başka görüşe göre Mehmed b. Kemal'in Üç Şerefeli Câmii'nin yapımında ismi geçen Usta Mehmed olma ihtimali de vâriddir. Hadîkaya göre câmii'nin yanında olan Mimar Kemaleddin'in kabri 18. yy. ortalarında bir yangın neticesi kaybolmuş ve "hâin mütevellî cesaretiyle" yerine dükkânlar yapılmışsa da zamanla tekrar ortaya çıkarılmıştır. Yüzyılımızın başında bazı yazarlarca Mimar Kemaleddin'in kabrinin görüldüğü ve hatta kabir taşında Bâyezid Câmii'nin mimarı olduğunun kaydı bulunduğu ileri sürülmüşse de bu iddialar açıklık kazanmamıştır. Hatta bu sebeble 3.Şubat.1923 tarihinde Bâyezid Câmii hazîresinde Mimar Kemaleddin için bir kabir ve başında bir merasim yapılmıştır.

15. ve 16. yüzyıl vesikalarında ismi görülmeyen Mimar Kemaleddin'e, bilhassa yakın zamanlarda Üç Şerefeli, Çinili Köşk ve Bâyezid Câmii gibi birçok eser maledilmek istenmişse de hem bunların doğruluğu ve hem de Mimar Kemaleddin'in mesleğindeki yeri kesin olarak anlaşılamamaktadır.

( Evliya Çelebi, Seyahatname, İst. 1314, I.c.,s.311; Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadîkatü'l-Cevâmî, matbu 1.c., s.213, Tübingen yazma 61 a, TTK. yazma 107 a; Ahmed Refik, Türk Mimarları, İst. 1937, s.4; L.A.Mayer, Islamic Architects and Their Works, Geneve 1956, s.79; Rıfkı Melül Meriç, Bâyezid Câmii Mimarı, A.Ü.İlâhiyat Fak. Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Ens. Yıllık Araş Der. II. İst.1957, s.5-6; Ö.L.Barkan, E.H.Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri,953/1546, İst.1970,s.144;E.H Ayverdi, Osmanlı Mimârîsinde Fâ>tih Devri,III.,İst.1973, s.457; Zeki Sönmez, Anadolu Türk-İslâm Mimarisinde Sanatçılar, Ank.1995, s.462;

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Mimar Kemaleddin

  Mimar Kemaleddin Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid (?) devri mimarlarındandır. Hayatı hakkında bir bilgi bulunamamıştır.

  Mimarbaşı

  Mimarbaşı Osmanlı Devletinde, umumi olarak inşa işleriyle meşgul olan memur. Mimarbaşıları, diğer şehirlerle birlikte, İstanbul'un imar edilmesine çalışırlardı. Mimarbaşılar, padişah ve saray mensuplarının, saray ve köşklerinin yanında, umumun faydalanması için inşa ...

  Türkiye'de Mimari

  Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığı, öncelikle yeni bir kimlik arayışına sahne olmakla birlikte, ulusalcılık doğrultusunda özellikle Osmanlı mimarlığının klasik dönemlerinden esinlenen seçmeci bir üslubu benimsemiştir. Savaş sonrasının Anadolu kentleri, 1920'lerin sonlarına ...

  Bayezid Camii

  Bayezid Camii, İstanbul'un Beyazıt semtinde, Beyazıt Meydanı`na dağınık bir şekilde yayılmış haldedir. Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1500`de başlanmış ve 1505`de bitirilmiştir. Mimarının kim olduğu konusunda ihtilaf vardır. Mimar Hayrettin, Mimar ...

  İlhan Kemal Mimaroğlu

  (d. 11 Mart 1926, İstanbul ), ABD' de gerçekleştirdiği elektronik ve somut müzik yapıtlarıyla ünlenen besteci. Mimar Kemaleddin Bey'in oğludur.