Oba

Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı.

OBA (türkçe) anlamı

1. Ev biçimi
2. birkaç direkli
3. uzun bölüntülü keçeden yapılmış göçebe çadırı.
4. Çadırlardan müteşekkil küçük topluluk.
5. Göçebe ailesi. Çadır halkı.

OBA (türkçe) anlamı

6. göçebelerin konak yeri.
7. bu konak yerinde konaklayan göçebe halk ya da aile.
genellikle bölmeli göçebe çadırı.

OBA (türkçe) anlamı

8. 1 . Göçebelerin konak yeri:
9. Yarın daha gün ışımadan kovduracağım onları obadan.- Y. Kemal.
10. 2 . Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile:
11. Dayısı
12. amcası dâhil
13. obadan
14. oymaktan kimse dünür gitmeye gönüllü değildir.- T. Buğra.
15. 3 . Genellikle bölmeli göçebe çadırı.

OBA (türkçe) anlamı

16. (Türkçe) Erkek ismi 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse
17. dahi. 5. Ova.

OBA (türkçe) ingilizcesi

1. [Book of Obadiah] interj. wow
2. cry of surprise
3. n. nomad tent,

OBA (türkçe) almancası

1. das Nomandenzelt
Oba, çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk, çadır halkı. Oba, Oğuzca bir kelime olan oba'nın Divân-ı Lügati't-Türk'te kabile anlamına geldiği belirtilir. İslamiyet'ten sonra Oğuzlar, oba kelimesini boydan daha küçük şube anlamında kullandılar. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde oba, cemaat adını aldı. Genellikle boylara bağlı olan cemaatlerin (oba) oturdukları yere yurd denir. Bugün, Anadolu'da oba kelimesi göçebelerin aileleri, göçebe çadırları, çadırların bulunduğu yer anlamında kullanılır ve beş-altı çadırdan ibaret bir göçebe ailesine de oba denir. Kırım, Anadolu ve Uygur Türkçesinde göçebe çadırı, çadırda yaşayan aile; Azeri Türkçesinde taştan yapılan çoban kulübesi; Kırgızca'da tepe, toprak yığını, Türkmencede köy, Sagay Türkçesinde nezir adamak için yol kenarında yığılı taş yığınından ibaret tepecik, müfreze, karakol mevkii anlamlarına gelir. Etnografik araştırmalara göre, bugün eski Türk dininin basit bir şeklini sürdüren Altay, Yenisey ve Urenha-Tuba Türklerinde "oba" veya "obo"lar kutsal sayılır. Bunların inanışlarına göre bu obolarda kabileyi koruyan ruhlar veya "yer-su" tanrıları bulunur. Genellikle bu obalar, dağ tepelerinde, ırmak boylarında, yol üzerinde bulunur. Urenha-Tuba Türkleri bugün oba-tagir (oba ayini) yaparlar; ayinin yapıldığı yer suni bir tepeden ibarettir ve "oba" adını alır. Bugün Türk kültürünün etkisi altında kalan Mançular'da bu kelimesi "tepe" anlamına gelir. Eski Türk dininin kalıntılarından olan obo (oba) kültü, İslamiyeti kabul eden Türkler arasında da bir süre devam etti. }

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Oba maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar