Otorite

Toplumsal bir sistem çıkan kurumsallaşmış ve meşru güç; bu türden bir güce sahip olan birey. Sosyologlarla sosyal psikologların sınıfla­masına göre, farklı otorite türlerinden söz edilebilir. Bu otorite türlerinden biri olan ka­rizmatik otorite, bir bireyin olağanüstü ya da dışı özelliklerinin sonucu olan ve yasal ku­rumlardan bağımsız olarak kazanılan bir otorite şeklinde tanımlanabilir.

OTORITE (türkçe) anlamı

1. Fr. Kumanda etme hakkı
2. itaat ettirme iktidarı.
3. İdari veya siyasi iktidar.
4. Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser.

OTORITE (türkçe) anlamı

5. yetke
6. sulta
7. velayet

OTORITE (türkçe) ingilizcesi

1. n. authority
2. discipline
3. domination
4. control
5. power
6. arm

OTORITE (türkçe) fransızcası

1. autorité [la]
2. puissance [la]

OTORITE (türkçe) almancası

1. n. Autorität
Toplumsal bir sistem çıkan kurumsallaşmış ve meşru güç; bu türden bir güce sahip olan birey.

Sosyologlarla sosyal psikologların sınıfla­masına göre, farklı otorite türlerinden söz edilebilir. Bu otorite türlerinden biri olan ka­rizmatik otorite, bir bireyin olağanüstü ya da dışı özelliklerinin sonucu olan ve yasal ku­rumlardan bağımsız olarak kazanılan bir otorite şeklinde tanımlanabilir. Geleneksel otorite ise, meşruluğu ve gücünü toplumsal ve kültürel geleneklerden alan bir otorite tü­rüdür. Meşru otoriteye gelince, bu, toplum­sal fonksiyonları düzenlemek ve denetlemek amacıyla yasa ya da hukuk tarafından kurul­muş olan otoritedir.

Buna karşın, meşru olmayan, yasal bir temeli bulunmayan otorite, güç ve cebir yoluyla kazanılan ve ödül ve ceza sistemiyle sürdürülen bir otoritedir. Nihayet, belli bir alandan, bir bireyin uzmanlık bilgisine, sahip olduğu özel yeteneklerine, olağandışı kavrayışına bağlı olan bir otorite türü olarak rasyonel otoriteden söz edilebilir. Rasyonel otorite, olumlu bir anlam içinde, başka bir yer ya da kaynaktan sağlanamayacak bilgi, yarar ve çıkarları elde etmek için kendisine başvurulan kaynak, olumsuz bir anlam için­de ise, gücü ve ağırlığıyla insan üzerinde etki yapan, insanların bağımsız araştırmadan vazgeçmelerine neden olan temel olarak or­taya çıkar.

Önceki Paylaşımlar