Polis

Polis

Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir

POLIS (fransızca) türkçe anlamı

1. police [la]
2. policier [le]
3. femme-agent [la]

POLIS (türkçe) anlamı

4. 1 . Şehirde kamu düzenini
5. huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş
6. kolluk
7. zabıta
8. 2 . Bu kuruluşta yer alan görevli
9. kollukçu
10. İki gün sonra
11. polisler eve giderek annesini götürdüler.- H. E. Adıvar.

POLIS (türkçe) anlamı

12. kentte kamu düzenini huzur ve güvenliği sağlayan örgüt
13. kolluk
14. zabıta.bu örgütte yer alan görevli
15. kollukçu

Polis (fransızca) ingilizcesi

1. [poli] adj. polite
2. civilized
3. mannerly
4. well bred
5. courteous
6. courtly
7. polished
8. smooth
suave,

POLIS (türkçe) ingilizcesi

9. n. city-state of ancient Greeceadj. polite
10. civilized
11. mannerly
12. well bred
13. courteous
14. courtly
15. polished
16. smooth
17. suavev. polish
18. burnish
19. smooth
20. refine

POLIS (türkçe) fransızcası

1. police [la]
2. policier [le]
3. femme-agent [la]

POLIS (türkçe) almancası

1. n. Bulle
2. Büttel
3. Greifer
4. Polizei
5. Polyp
6. Schupo
İnsanların hak ve özgürlüklerinin güven altında bulundurulması gereklidir. Günümüzde devletler, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini koruma, yasa hakimiyetini sağlamak istemektedirler. Bunun için yasalara ve yasaları uygulayacak bir kuvvete gerek vardır. Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilatı denir. Teşkilatın görevli memurlarına polis adı verilir.

Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kânunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asâyiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhâfaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir. Bu görevler dört bölümde toplanır: Adlî, siyâsî, idârî ve trafik görevleri.

Adlî görevleri: Polisin adlî görevi suçun işlenmesiyle başlar. Adlî görevler arasında: Hazırlık soruşturması, suçüstü işlemlerini yapmak; ihzar (hazırlama), tevkif (tutuklama), yakalama müzekkerelerini (tutanaklarını), hapsen tazyik (hapisle baskı) kararlarını infaz etmek (yerine getirmek); muvakkat zapt (geçici tutuklama) işlemlerini yapmak; arama yapmak, muvakkaten (geçici olarak) yakalamak, şüpheli ölüm ve hüviyeti meçhul ölüleri adlî makamlara bildirmek, kânunların suç saydığı fiillerin işlenmesi hâlinde suç sanıklarını yakalayarak, suç delilleriyle birlikte adâlete tevdi etmek (teslim etmek) görevleri öncelikle sayılabilir.

Siyâsî görevleri: Siyâsî nitelikteki suçların işlenmesini önlemek için yapılan bütün çalışmalardır.

İdârî görevleri: Genel anlamda, kamu düzenine uygun olmayan eylemlerin işlenmesini önlemek polisin idârî görevidir. Polisin idârî görevleri; önleyici-koruyucu-yardım edici görevler olarak üç grupta toplanır.

Trafik görevleri: Trafik düzen ve güvenliğinin istenen seviyede kurularak, toplumdaki trafik kazâlarının ve bu kazâlardaki maddî ve mânevî kayıpların azaltılmasıdır.

Polisin en büyük görevi; suçlunun kârlı çıkamayacağı bir nizâmı sağlamaktır.

İşte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu görevi yürüten teşkilatlardan biri, Polis Teşkilatıdır.

Polis; güvenlik hizmetlerini sunan, kamu düzenini ve yurttaşların can ve malı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyan, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

Linkler

http://www.egm.gov.tr Emniyet Genel Müdürlüğü

Önceki Paylaşımlar
Soru Sor

İlgili Başlıklar

Polis Türkiye