Salavat

Allah`umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed..

SALAVAT (türkçe) anlamı

1. (Salât. C.) Namazlar.
2. Bütün dualar. İhtiyaçtan gelen ricalar.
3. Nimetten çıkan şükürler. İbadetler.
4. Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) memnuniyet ve bağlılık için yapılan dualar.
5. Nasârâ kilisesi.

SALAVAT (türkçe) anlamı

6. namazlar
7. hz. muhammet'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua.
8. yağlı güreşte
9. yarışmalardan önce cazgırın okuduğu dua.
'Salavat', Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (SAV) anmak, O'na selam göndermektir. Aşağıda 'salavat' örnekleri bulunmaktadır.

Allah`umme salli ala seyidina Muhammed in ve ala ali seyidina Muhammed.

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber`e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin (Diyanet meali)

” En cimri adam yanında anıldığım zaman halde bana salât-u selam getirmeyendir. “

“ Her kim, benim üzerime salâvat getirirse, Allâh-u Teâlâ bu yüzden o kimseye on misli mağfiret eder. ”

Salavatlar

Aleyhisselam Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti. Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.), Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati. Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.

Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.

Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali ibrahim,. İnneke hamidun mecid. Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O'nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)'a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

Salâten Tuncîna

Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'ilhayrâti fil'hayati ve bâdel'memât. Hasbunallâhu ve nî'mel vekîl, nî'mel mevlâ ve nî'men'nasîr.

Manası: Ey Allah'ım! Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

Salât-ı Tefriciye

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil'ukadu, ve tenfericu bihil'kurabu, vetukdâ bihil'havâicu, ve tunâlu bihir'regâibu, ve husnul'havâtimi, ve yusteskal'ğamâmu bivechihil'kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek. Manası: Allah' ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma'lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) 'in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir."

Salavât-ı Semâniye

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

Salavat-ı Fetih

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Önceki Paylaşımlar