vücut kaç bölümden oluşur

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 2 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

2 Cevap

Soru: vücut kaç bölümden oluşur

Vucudun Bölümleri ve Bölgeleri • 1-Baş ( Caput )

 • 2-Boyun ( Collum / Cervix )

 • 3-Gövde ( Truncus )

 • 4-Üst extremite ( Extramitas superior )

 • 5-Alt extremite ( Extramitas inferior )

  1- Baş ( Caput )

  Vücudun en üstteki bölümü olan baş, vücudumuzun fonksiyonlarını koordine eden yaşamsal merkezleri içermesi nedeni ile vücudun en önemli bölümüdür.

 • Beyin (cerebrum)

 • Beyincik (cerebellum)

 • Göz (oculus)

 • Kulak (auris)

 • Ağız (oris)

 • Burun (nasi)

 • Dişler (dentes)

 • Dil (linguae)

 • Boğaz (fauces)

 • Yutak (pharynx)

 • Tükrük bezleri (glandula oris)

  22 kemikten oluşan baş iskeletine kafatası (cranium) denir. Kafatası (cranium) 2 bölümden oluşur.

 • A- Neurocranium; saçlı derinin altında kalan beynin yerleştiği cavum craniyi çevreleyen bölüm 6 kemikten oluşur.

 • 1- os frontale (alın kemiği)

 • 2- os parietale (çeper kemiği)

 • 3- os occipitale (ardkafa keiği)

 • 4- os temporale (şakak kemiği)

 • 5- os sphenoidale (temel kemik)

 • 6- os ethmoidale (kalbur kemiği)

 • B- Splanchnocranium; kafatasının yüz (facies) iskeletini oluşturan bölümü 8 kemikten oluşur.

 • 1- os maxilla (üst çene kemiği)

 • 2- mandibula (alt çene kemiği)

 • 3- os zygomaticum ( elmacık kemiği)

 • 4- os lacrimale (gözyaşı kemiği)

 • 5- os nasale (burun kemiği)

 • 6- os palatinum (damak kemiği)

 • 7- vomer

 • 8- concha nasalis inferior

 • Yüz bölgeleri ( regiones faciales) ; yüzde 8 bölge bulunur.

 • 1- regio parotideomasseterica

 • 2- regio zygomatica

 • 3- regio infraorbitales

 • 4- regio buccalis

 • 5- regio mentalis

 • 6- regio orbitalis

 • 7- regio nasalis

 • 8- regio oralis

 • Saçlı deri bölgeleri ( regiones froncis capitis) ; Başın saçlı deri bölümünde iki bölge bulunur.

 • 1- regio fronto parieto occipitalis

 • 2- regio temporalis (şakak bölgesi)

  2-Boyun ( Collum / Cervix)

  Vücudun en kısa ve en ince bölümüdür. Baş ile gövde arsında geçit yeri olarak fonksiyon görür. İnsan vücudunun en yaşamsal bağlantıları buradan geçer.

  Boyun üstte ; Çene ucu (gnathion), mandibula açısı (gonion), processus mastoideus, protuberantia occipitalis externa (inion)'dan geçen sirküler sınır ile baştan ayrılır.

  Boyun aşağıda; sternum'un üst kenarı, clavicula'nın üst kenarı, acromion, 7.servikal vertebranın proc.spinosus'undan geçen oval sınır ile göğüsten ayrılır.

 • Boyun bölgeleri ; Boyun regio sternocleidomastoidea ile regio cervicales anterior ve regio cervicales laterales olarak ikiye ayrılır.

  Regio cervicales anterior ; m.digastricus ve m. omohyoideus'un venter superioru tarafından 3 tane üçgen alana ayrılır.

 • 1- Trigonum submandibulare

 • 2- Trigonum submentale

 • 3- Trigonum caroticum (hayati önemi olan üçgen)

 • Trigonum caroticum;

 • v.jugularis interna

 • a.carotis communis

 • n.vagus

 • a.carotis externa

 • n.hypoglossus

 • a.caratus interna

 • n.laryngeus superior

 • lenf düğümleri

 • Regio cervicales lateralis ; m.omohyoidus'un venter inferior ile 2 üçgene ayrılır.

 • 1- Trigonum supraclaviculare

 • 2- Trigonum occipitale (en geniş üçgen)

  Boyunda bulunan organlar;

  Yutak (pharynx)

  Yemek bırusu (oesophagus)

  Gırtlak (larynx)

  Nefes borusu (trachea)

  Omirilik (medulla spinalis)

  Glandula thyroidea ve paratiroidea

  3- Gövde (Truncus)

 • 3a- Göğüs (Thorax)

 • Boyun ile karın arasında yer alan gövdenin bölümüdür. Solunum ve dolaşım sistemlerinin organlarını bulundurur.

 • Göğüs kafesi;

 • 12 adet göğüs omuru (vertebra thoracicae)

 • 12 çift kaburga (costae)

 • Kıkırdak kaburgalar (cartilago costales)

 • Göğüs kemiği (sternum)

 • Cavitas thoracicae; göğüs kafesi içinde kalan boşluk.

 • Apertura thoracis superior ile boyun iskeletine bağlanır.

 • Apertura thoracis inferior ; diaphragma ile kapatılmış olup göğüs bölümünü karından ayırır.

 • Cavitas thoracicae'da bulunan organlar;

 • Kalp

 • Akciğer

 • Thymus

 • Oesophagus

 • Trachea

 • Aorta

 • V. Cava superior

 • V. Cava inferior

 • Truncus pulmonalis

 • A.subclavia

 • A. Carotis communis

 • Ductus thoracicus

 • N.vagus

 • N.phrenicus

 • 3b- Karın (Abdomen)

 • Göğüs ile pelvis arasında bulunana gövdenin en geniş ve en kalın orta segmentidir.

 • Karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında diaphragma bulunur.

 • Karın boşluğu ile pelvis boşluğu arasında bir yapı yoktur. Bu iki boşluk birbirleri ile direkt bağlantılıdır.

 • Karnın sınırları;

 • Ön ve yandan; karın kasları

 • Arkadan; columna vertebralis, m.psoas major, m.quadratus lumborum

 • Yukarıdan; diaphragma

 • Aşağıdan; apertura pelvis superior ile sınırlıdır

 • Karın boşluğunun büyük kısmı kas ve fasialar ile sınırlanmış olması nedeni ile organların ve içindeki muhtevanın miktarına göre şeklinin değişmesine imkan sağlar. ( gebelik- tokluk)

 • Yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir.

 • Karın boşluğunda bulunan organlar;

 • Mide (gaster)

 • İnce bağırsaklar (intestinum tenue)

 • Karaciğer (hepar)

 • Pankreas

 • Kalın bağırsaklar (intestinum crassum)

 • Dalak (splen)

 • Böbrek (ren)

 • Safra kesesi (vesica biliaris)

 • İdrar yolları

  Karın bölgeleri (regiones abdominis);

 • Karın anterolateral duvarı organların yerlerini tarifte kullanmak üzere karın 9 bölgeye ayrılır. Klinik ve cerrahi girirşimlerdede tarifsel amaçlar için kulanılır.

  9 bölgeyi birbirinden 2 horizontal , 2 sagittal olmak üzere 4 plan ayırır.

  üst horizontal plan; planum trnspyloricum, alt horizontal plan; planum transtuberculare aracılığı ile karın boşluğu üst, orta ve alt olmak üzere 3 bölüme ayrılır.

 • Bu bölmelerde iki sagittal düzlem (planum sagittale) ile 9 bölgeye ayrılır.

 • Regio hypocondrica dextra

 • Regio epigastrica

 • Regio hypocondrica sinistra

 • Regio abdominalis (colica)dextra

 • Regio umblicalis

 • Regio abdominalis (colica)dextra

 • Regio inguinalis dextra

 • Regio pubica

 • Regio inguinalis sinistra

  3c- Pelvis

  Gövdenin bir bölümü olan pelvis, abdomenin aşağısında yer alır. Os coxa, os sacrum, os coccygeus'un eklemleşmesi ile oluşmuş kemik, kas ve bağlardan meydana gelen huni şeklindedir.

 • Cavitas pelvis; pelvis boşluğuna denir.

 • Linea terminalis'in üst tarafında kalan bölümüne; pelvis major

 • Linea terminalis'in alt tarafında kalan bölümüne; pelvis minor (gerçek pelvis)

 • Pelvis minor (gerçek pelvis);çocuğun normal yoldan sağlıklı doğum için pelvis minorun ölçüleri ile çocuğun baş ölçülerinin uyması şarttır. Baş pelvis uygunsuzluğunda doğum nırmal yoldan

  gerçekleşemez.

 • Kadın ve erkek pelvisleri arasında önemli farklılıklar vardır.

 • Cavitas pelvis'te bulunan organlar;

 • Mesane (vesica urinaria)

 • İnce bağırsaklar (intestinum tenue)

 • Kalın bağırsaklar (intestinum crassum)

 • Erkek genital organlar

 • Kadın genital organlar

  3d- Sırt (Dorsum)

  Gövdenin arka bölgesidir. Sırtın iskeletini columna vertebralis ve costae yapar. Etrafında sırt kasları bulunur.

  Canalis vertebralis; içinde omurilik (medulla spinalis) bulunur. Kafatası tabanından başlayıp boyun ve tüm gövde boyunca uzanan longitudunal kemik kolonudur. 26 kemiğin birleşmesi ile oluşur.

 • Vertebra (omur); Omurganın oluşumuna katılan kemikler 5 bölüme ayrılır.

 • Vertebrae cervicales : 7 tane

 • Vertebrae thoracis : 12 tane

 • Vertebrae lumbalis : 5 tane

 • Os sacrum : 1 tane

 • Os coccygeus : 1 tane

  Collumna vertebralisin fonksiyonları;

 • 1- Medulla spinalisi (omiriliği) korur.

 • 2- Baş ve gövde ağırlığını destekler

 • 3- Postürün korunmasını sağlar.

 • 4- Yürüme ve dik durma esnasında vücut ağırlığının pelvis ve alt extremite kemiklerine aktarır.

 • 5- Kan hücrelerini yapar

  4- Üst extremite ( Extramitas superior )

  Vücudumuzun en hareketli, dinamik ve esnek parçası olan üst extremiteler, gövdenin üst kısmına tutunurlar.

 • Omuz; os clavicula, os scapula

 • Kol (brachium); os humerus

 • Ön kol (ante brachium); os radius, os ulna

 • El (manus); 27 kemikten oluşur.

  5- Alt extremite ( extramitas inferior )

  Gövdenin en alt bölümü olan pelvisin iki yanına tutunmuş iki sütun halindedir. Vücudumuzun tüm ağırlığını taşıma, dik durma,ve yer değiştirme görevlerini üstlenir.

 • Kalça (gluteus); os ilii, os pubis, os ischii

 • Uyluk (femur); os femur

 • Bacak (curis); os tibia, os fibula

 • Ayak (pes); 26 kemikten oluşur.

 • Soru: vücut kaç bölümden oluşur

  Vucut bölgelerinin isimlendirmelerinde kullanılan terimler ve Türkçe karşılıkları.

 • Dorsal: bir canlı vücudunun sırt tarafı.

 • Ventral: karın tarafı.

 • Anterior: ön tarafı.

 • Posterior: arka tarafı.

 • Mediyan çizgi: vücudun burun ucundan ve kuyruk kısmından geçen eksen.

 • Lateral: yan tarafı.

 • Bazal: bir organın vücuda bağlandığı kısım.

 • Distal: uç kısmı.

 • Apikal: yüzeye bakan uç kısmı.

 • Apeks: tepe kısmı.

 • Proksimal: kaideye yakın kısmı.

 • Diskoidal: ortadaki alan.

 • Vertikal: düşey doğrultu ve düzlemler.

 • Horizontal: yatay düzlem ve doğrultular.

 • Kaudal: yan kısımlara, özellikle kuyruk tarafına ait olan kısımlar.

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız