dilin işlevleri nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

heyecan bildirme,dil ötesi işlevi gibi bunlara örnek veriniz

Bu soru için toplam 20 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

20 Cevap

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

Dil Bilgisi'nde dilin işlevleri 6 tanedir. Bu işlevler şunlardır:

  1. Göndergesel işlevi yada Göndericilik İşlevi
  2. Heyecana bağlı işlev
  3. Alıcıyı Harekete geçirme işlevi
  4. Kanalı kontrol işlevi
  5. Dil ötesi (Üst dil) işlevi
  6. Sanatsal işlev (yada şiirsel)


1. Göndergesel işlevi yada Göndericilik işlevi: Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Burada amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlilenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

ÖRNEK: "Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir".

2. Heyecana bağlı işlev: Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. Bu işlev, göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir. Bu işlevde çoğunlukla duygular, heyecanlar, korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir. Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde öznellik hâkimdir. Özel mektuplarda, öznel betimlieler ve anlatılarda, lirik şiirlerde, eleştiri yazılarında dilin heyecana bağlı işlevinden sıkça yararlanılır.

ÖRNEK: "Ben bu davranışınızı etik bulmuyorum, siz yanlış davranıyorsunuz.".

3. Alıcıyı Harekete geçirme işlevi: Bu işlevde ileti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir. İletinin bir çeşit çağrı işlevi gördüğü bu işlevde amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği yaratmaktır. Propaganda amaçlı siyasi söylevler, reklâm metinleri, genelgeler, el ilanları genellikle dilin bu işleviyle oluşturulur. Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle hazırlanan metinlerde gönderici, iletiyi alanı işin içine sokmayı, onu sorgulamayı ister.

ÖRNEK: "Sınıfı hemen terk et".

4. Kanalı kontrol işlevi: Bir ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır. Gönderici ile alıcı arasında iletişimin kurulmasını, sürdürülmesini ya da kesilmesini sağlayan bu işlevde iletinin içeriğinden çok iletişimin devam ettirilmesi olgusu ağır basar. Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda; dilin kanalı kontrol işlevini yansıtan iletiler sıkça kullanılır.

ÖRNEK: "Beni anladınız değil mi?".

5. Dil ötesi (Üst dil) işlevi: Bir ileti dille ilgili bilgi vermek üzere düzenlenmişse o iletide dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Dilin dil ötesi işlevinde iletiler, dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek için düzenlenir. Daha çok bilimsel metinlerde ve öğretme amaçlı konuşmalarda karşımıza çıkan ve "yani, diek istiyorum ki, bir başka deyişle gibi sözcüklerde kendini gösteren dil ötesi işleve, günlük yaşamda da sıkça başvurulur. Örneğin "Beni yanlış anlamayın, ben bu sözcüğü mecaz anlamda kullandım.cümlesinde ileti, dille ilgili bilgi vermek, başka bir iletiyi açıklamak üzere düzenlenmiştir.

ÖRNEK: "Beni yanlış anlamayın, ben bu sözcüğü mecaz anlamda kullandım." cümlesinde ileti, dille ilgili bilgi vermek, başka bir iletiyi açıklamak üzere düzenlenmiştir.

6. Sanatsal işlev yada Şiirsel işlev: Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. Dil bu işlevde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisindedir. Bu durumda ileti, kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Örneğin dilin şiirsel işlevde kullanıldığı metinler olan lirik anlatılarda ve şiirlerde şiirin amacı o şiirin kendisidir. Şiirsel metinler, kendinden başka bir şeyi ifade etmeye ihtiyaç duymaz, bir şiir sadece şiir olduğu için önili ve anlamlıdır, yani şiirin gerçeği, şiirin kendisidir. Dilin şiirsel işleviyle kullanıldığı metinlerde gönderici alıcıda hissettirmek istediği etkileri uyandırmak için, dili istediği gibi kullanır, yani kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden yaratır. Edebi sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak imgeler oluşturur, sözcükleri daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanır. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. Şiirsel işleve örnek olarak direkt bir yazı belirtmek yanlış olur. Şiirsel yada sanatsal işleve örnekler kısaca şöyle özetlenebilir; her türlü şiir, romanlar, hikayeler, öyküler, masallar ve diğer benzer sanatsal eserlerdir.

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

1.heyecen bildirme işlevi:Dilin göndericinin duygu ve heyecanını amacıyla kullanılması

2.alıcıyı harekete geçirme işlevi:Dilin alıcıda bir etki uyandırması,onun bir işi yapmasını sağlamak amacıyla kullanılması

3.kanalı kontrol işlevi:Dilin iletişim kanallarını denetlemek için kulanılması

4.dil ötesi işlevi:Dilin dil bilgisi kurallarını ve dil ile ilgili konuları anlatmak için kullanılması

5.göndericilik işlevi:Dilin iletiyi olduğu gibi ifade etmesi

6.şiirsellik işlevi:bu da şiir varsa kullanılır

İŞTE ALIN SİZE CVP FAZLA STRESS YAPMAYIN ARKADAŞLARRR:d:d:d

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

DİLİN İŞLEVLERİ Göndericilik işlevi: Öğretici olan , bilgi veren işlevdir. Makalelerde kullanılan dildir.Bilimseldir."Tanzimat edebiyatı üç döneme ayrılır.Hazırlık dönemi, I.dönem ; II.dönem" Heyecan bildirme işlevi: Ünlem cümleleridir. Örnek: Eyvah yandık! gibi.... Alıcıyı harekete geçirme işlevi: Emir cümleleridir. Örnek: "Metni oku." Gibi.. Şiirsel işlev: Şirlerdeki dilin işlevidir. Örnek: . "yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek/ bizim diyarımız da binbir baharı saklar" ( F. Nafiz Çamlıbel)... Kanalı kontrol işlevi: Karşınızdakinin sizin söylediklerinizi anlayıp anlamadığını öğrenmek için kurulan cümlelerdeki işlevidir Örnek:’’ söylediklerimi anlıyor musun? Gibi.. Dil ötesi işlev: dil bilgisi kurallarına veya dille ilgili hususlar işlenmişse bu işler dil ötesi işlev denir Örnek: "Yapım eki almamış sözcüklere basit sözcük denir." gibi.

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

ya valla çok saolun sanırım sizin sayenizde yapıoruz ödevlerimizi en azından kendi adımaaa

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

sanatsal metinlerde sanatsal işlev kullanılır.eğer karşınızdaki metin şiirse şiirsel işlev burada kulanışmıştır.eğer bir cümlede duygular ünlemlerle de beraber ön plana çıkmışsa heyecan bildiren işlev kullanılmıştır.eğer ki karşınızdaki cümle veya metindedil bilgisi kuralları işlenmişse örneğin, nokta cümle sonlarına konur, dil ötesi şlev kullanılmıştır.eğer ki bir cümle bilgi vermeyi amaçlayan bir cümle ise o zaman göndergesel işlev kullanılmıştır.eğer karşınızdakinin sizi dinleyip dinlemediğinden emin olmak istiyorsanız ve bu amaçla ona dinleyip dinlemediğiyle ilgili soru soruyorsanız alıcıyı kontrol işlevidir.eğer ki birisine emir verir biçimde bir şey söylüyorsanız onun yapması gereken örneğin ,tahtayı sil,o zaman alıcıyı harekete geçirme işlevidir.aysun

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

heyecan bildirme işlevi:adı üstünde zaten/örn,aaaa sen mi geldin.alıcıyı harekete geçirme işlevi:örn su getirirmisin..alıcıyı harekete gçiriyo yani.dil ötesi işlev:dil bilgisi kuralarını içerir/örncümle sonuna nokta konur..şiirsel işlev:adı üstünde şiir..kanalı kontrol işlevi:örn,söylediğimi anladın mı/yani genelde soru.göndericilik işvi:bilgi verir

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

İnsanoğlunun en önemli varlığı dilidir kuşkusuz. Çünkü evren ve yaşama konusunda her şeyi dili aracılığı ile sorar, sorgular ve bulur. Ses imgelerinden yararlanarak karşındaki insanlarla iletişim kurar. İnsanoğlu dilini sözvarlığı, anlatım olanakları vd. yönlerden geliştirdikçe yaşamı ve evreni daha iyi kavramaya başlamıştır. Ünlü düşünür Wittgenstein''in dediği gibi "Dilimin sınırları, evrenimin sınırlarıdır." Dilimizin birçok işlevi var. Örneği, bir durumu belirtmek için betimleme, duygularımızı ve düşüncelerimizi belirtmek için anlatım, birisinin esenliğini sormak için toplumsal, öyküden, şiirden tat almak içinse dilin yazınsal işlevinden yararlanırız. Ayrıca kendimize özgü dünyamızdan söz etmek için de özgünlük işlevini kullanırız. Dilin işlevlerinin somutlaştığı en büyük dilsel birim, metindir. Okur ile metin arasındaki ilişki özel bir ilişkidir. Her okur, yazınsal bir metinden değişik tatlar alır ve onu değişik bir biçimde anlamlandırır. Böylece bir metin çok okumalıdır, her okuyuşta değişik tatlar verir insana. Bu kitabın amacı, iletişim olgusu bağlamında dilin değişik işlevlerini nasıl kullandığımızı göstermektedir. İşlev kavramı, anlam kavramıyla özdeş olarak alınmaktadır. Anlam olgusunu yalnızca tümcelerden değil, iletişimde yer

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

-göndericilk işlevi: eğer dil bir varlığı tanıtıyor betimliyor veya ifade ediyorsa bu işleve göndericilik işlevi denir -heycan bildirme işlevi: iletişim esnasında varlık eşya kavram karşısında tavrı dile getiriyorsa bu işleve heycan bildirme işlevi denir -alıcıyı harekete geşirme işlevi: iletişim alıcıda etki uyandırıyorsa veya alıcıyı harekete geçiriyorsa bu tür işleve alıcıyı harekete geçirme işlevi denir -kanal kontrol işlevi: dil iletişim esnasında iletişim sürüp sürmediğini iletişim kanallarını denetlemek amacıyla kullanılmışsa dilin bu işlevine kanal kontrol işlevi denir -dil ötesi işlevi: dil bilgisi kurallarına veya dille ilgili hususlar işlenmişse bu işler dil ötesi işlev denir -şiirsellik işlevi: dil şiir veya edebi metin ise dilin bu tür işlevine şirsellik işlevi denir böle bişiler olması gerek

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

dil ve kültürün ortak özellikjleri: dil ve kültür birbirinin tamamlayıcısıdır. kültürün dili yarattığı kadar dilde kültürü yaratır. her ikiside evrenseldir merve :)

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

dilin işlevleri:göndericilik işlevi,alıcıyı harekete geçirme işlevi,şiirsel işlevi,dil ötesi,heyecan bildirme ve kodu kontrol etme işlevleri bulunur. inşlh işinize yarar. dilin işlevleri:göndericilik işlevi,alıcıyı harekete geçirme işlevi,şiirsel işlevi,dil ötesi,heyecan bildirme ve kodu kontrol etme işlevleri bulunur. inşlh işinize yarr.

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

her bilimin incelediği konu ve bu konuyu incelerken kullandığı yöntemler farklıdır bu nedenle bilimler sınıflandırılmıştır ayrıca bu sınıflandırma öğrenmeyi ve araştırmayı da kolaylaştırmaktadır bilimde sınıflandırma yapılırken konu ve yöntemlerindeki benzerliklere ve farklılıklara dikkat edilir örneğin doğayı deney ve gözelemle inceleyen fizik kimya biyoloji vb. bilim dallarına formel bilimler denirken insanı konu edinen tarih sosyoloji gibi bilim dallarına ise insan bilimleri denmiştir kısacası sınıflandırma yapılırken bilimlerin ortak ve farklı özelliklerine dikkat edilir bu sınıflandırmada araştırma ve öğrenmeyi kolaylaştırır....)inş işinize yarar arkadaşlar şym..)))))))

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

heyecan bildirme,alıcıyı harekete geçirme,kanalı kontrol,göndericilik,dil ötesi zaten bunlar 9.sf dil we annatım ders kitabnda yazıo

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

İletişim tablosunda; gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, iletilen objenin/kavramın (gönderge) ve şifre durumundaki dilin yer aldığı belirtilir. İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla düzenlenerek oluşturulmuşsa dilin 'göndergesel işlev'de; ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dilin 'heyecana bağlı işlev'de; ileti, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmişse dilin 'alıcıyı harekete geçirme işlevi'nde; ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse 'kanalı kontrol işlevi'nde; ileti, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmişse 'dil ötesi işlev'de ve iletinin iletisi kendinde ise dilin 'şiirsel işlevi'nde (Poetik) kullanıldığı vurgulanır. Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hakimiyetinde dilin diğer işlevlerinin de kullanıldığı belirtilir. Bazı metinlerde, birkaç işlevin birlikte kullanılabileceği sezdirilir. Dil 'şiirsel işlevi'nde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisinde aranmalıdır. Bu durumda ileti kendi dışında herhangi bir şeyi, herhangi bir olguyu ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Ancak bu, iletinin insandan, hayattan ve yaşanılan dünyadan soyutlanması değildir. Burada sanata özgü gerçeklik vurgulanmalıdır. "

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla düzenlenerek oluşturulmuşsa dilin 'göndergesel işlev'de; ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dilin 'heyecana bağlı işlev'de; ileti, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmişse dilin 'alıcıyı harekete geçirme işlevi'nde; ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse 'kanalı kontrol işlevi'nde; ileti, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmişse 'dil ötesi işlev'de ve iletinin iletisi kendinde ise dilin 'şiirsel işlevi'nde (Poetik) kullanıldığı vurgulanır. Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hakimiyetinde dilin diğer işlevlerinin de kullanıldığı belirtilir. Bazı metinlerde, birkaç işlevin birlikte kullanılabileceği sezdirilir. Dil 'şiirsel işlevi'nde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisinde aranmalıdır. Bu durumda ileti kendi dışında herhangi bir şeyi, herhangi bir olguyu ifade etmez, yansıtmaz. Obje iletinin kendisidir. Ancak bu, iletinin insandan, hayattan ve yaşanılan dünyadan soyutlanması değildir. Burada sanata özgü gerçeklik vurgulanmalıdır.

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

dil roman ve hikayelerde en cok hangi islevde kullanılır ?

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

heycan bildirme işlevi::bir işlev göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve daavranışını belirtir bu işlevde genellikle sevinç korku dile getirilir

göndericilik işlevi ::dilin bilgi verme işlevidir burada amaç gönderme konusunda doğru nesnel gösteriler bilir

kanalı kontrol işlevi::: bir ileti kanalı iletiyi iletmeye uygun olup olmadıgını ölçmek için düzenlenmiştir

şiirsel işlevi::: bir iletisi kendisinde ise şiirsel işlevde kullanılır

dil ötesi işlev ::: dilötesi işlev bir ileti diille ilgili bilgi vermek için düzenlenmiştir

allıcıyı harekete geçirme işlevi ::bu işlevde ileti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir örneğin hemen sınıftan çık

hemen silgiyi getir...

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

dil bilgisinde dilin işlevleri 5 tanedir. 1.heyecana baglı işlev 2.kanalı kontrol işlevi. 3.dil ötesi işlevi. 4.alıcıyı harekete geçirme işlevi

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

arkadaşlar ben size cevaplayım. dilin işlevleri:göndericilik işlevi,heyecan bildirme işlevi,alıcıyı harekete geçirme işlevi,dil ötesi işlevi,şiirsel işlev ve kanalı kontrol işlevi. bu kadar korkma burayı okursan okuldan atılmazsın.

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

valla şu cevap 1 o kadar işime yaradıki sözlüden 100 aldım :P

Soru: dilin işlevleri nelerdir?

arkadaşlar dilin görevleri akkında güzel açıklama yapmışsınz banada şu pozitivizm nedr konusunda yardımcı olablirmisnz?

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız