Dünyadaki dinler nelerdir? Dünyada kaç tane din ve inanç vardır?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Dünyadaki dinler ve inançlar

Bu soru için toplam 1 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

1 Cevap

Soru: Dünyadaki dinler nelerdir? Dünyada kaç tane din ve inanç vardır?

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında, birçok farklı kültür, topluluk ve bireyde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

Genel olarak din, doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir, değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı yani teslimiyeti gerektirir. Pek tabii ki din tanımı, özellikle dini bir bakış açısından, her farklı dini grup ve dinde çeşitlilik gösterir. Dinin taşıdığı nitelik ve öğeler de farklı dinlerde büyük bir değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir.

Din kavram, anlayış ve türlerinin gelişimi tam olarak bilinemediği gibi tam olarak belirlenememektedir de. Bunun en büyük nedeni, açıkça ayrıştırılabilecek devrelere sahip olmamasıdır. Yine de, özellikle 1800'ler sonrası yapılan arkeolojik kazılar ve dünyanın geri kalanından izole edilmiş kültürlerin antropolojik ve tarihi yapılarına dair elde edilen bilgi ve gözlemler sayesinde, bir kronoloji elde edilememiş olsa da bir tipoloji geliştirilebilmiştir.1

Bugün eldeki bulgular ve var olan kültürel çeşitlilik sayesinde, gerek eski gerek yeni farklı din tipleri, formları ve anlayışları tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar akademisyenler arasında çeşitlilik gösterse de belli bir oranda benzeşmektedir. Daha Fazla Bilgi başlığı altında farklı inanç tipleri, dini öğeler vb. isim olarak sıralanmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için o başlığa göz atabilirsiniz.

Dünya'daki Dinler

1. Afrika Geleneksel Dini

2. Ana Yerli İnançlar

3. Bahailik

4. Budizm

5. Cao Dai

6. Çin Geleneksel Dini

7. Farangizm

8. Hristiyanlık

9. İslamiyet

10. Jainizm

11. Juche

12. Mormonluk

13. Musevilik/Yahudilik

14. Neopaganizm

15. Rastafari Akımı

16. Sihizm

17. Şinto

18. Tengricilik

19. Tenrikyo

20. Tinselcilik

21. Üniteryan Üniversalizm

22. Yehova'nın Şahitleri

23. Zerdüştlük

Dini İnançlar

 • İnanç şekilleri: transteizm - deizm - henoteizm innateizm - malteizm - monizm - monoteizm - panteizm - panenteizm - politeizm - teizm

 • Bazı dini dünya görüşlerinin barındırdığı çeşitli varlıklar: - melek - şeytan - cin - hayvan tapınımı - yarıtanrı - deva - ekam - peygamber - gök baba - güneş ilahı - ruh

 • Bazı dini dünya görüşlerinde bulunan çeşitli kavramlar: Dharma Yukam - ahiret - seçilmiş insanlar - yaratılış inancı - dünyanın sonu - cennet - cehennem - karma - mucize - mokşa - nirvana - diriliş - kurtuluş - ruh - doğaüstü

  Deneyim ve Uygulamalar

 • Dini uygulamalar: kehanet - vecd - cin veya şeytan çıkarma - inanç - rahmet - büyü - meditasyon - mistisizm - dua - tövbe - kurban etmek - hurafe - tapma

 • Dinler tarafından hoş görülmeyen uygulamalar: dinden dönme - dalalet - putperestlik - günah

 • İlgili konular: din felsefesi - teoloji - mitoloji

  Din Bilimleri ve İncelemeleri

 • Dine akademik yaklaşımlar: din antropolojisi - din bilimleri - mukayeseli mistisizm - din psikolojisi - din sosyolojisi

 • Dinlerin tipleri: ata tapımı - sivil din - halk dini/folk din - fundamentalizm - mistik din - New Age - paganizm - şamanizm - ruhanilik - totemcilik - animizm

 • Bazı dinlerin özellikleri: ruhban - amentü - kült - dogma - ortodoksluk - rahipler

 • Doğu ve Batı dini geleneklerinin karşılaştırılması

 • Tanrı'nın varlığını destekleyen ve reddeden argümanlar

  Din ve Toplum

 • Dini ve toplumsal meseleler

 • Dini oluşumlar: kült - fırka - mezhep

 • Dini özgürlük - din ve inanç özgürlüğü

 • Erdem

  İlgili Felsefi Tutumlar

 • Balagangadhara

 • Düalizm

 • İdealizm

 • Vitalizm

  Diğerler

 • Bazı dinlerin sorunlu etkileri: dini şiddet

 • Genel eleştiri: Din eleştirisi

 • Seküler inançlar: agnostisizm - ateizm - sekülerizm - seküler hümanizm

 • Dinsizlik

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız