vatandaşlık görevleri nelerdir

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 14 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

14 Cevap

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ Vatandaş:Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir.Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır.Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır. 1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Milletvekili,muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir.Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır. 2-KANUNLARA UYMAK: Devlet toplumun düzenini sağlamk için kurallar koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar.Kanunlara uymayanlar cezalandırılır.Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur.Kanunlara uymazsak suçlu duroma düşeriz. 3-VERGİ VERMEK: Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize:yol,okul,hastane,okul,köprü olarak geri döner.Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır:Gelir vergisi,kurum vergisi,emlak vergisi,damga vergisi ve katma değer vergisidir. 4-ASKERLİK YAPMAK: TC vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider.Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur.Ülkemizi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışır.Bunu da hava,kara,denizkuvvetleri ile sağlarlar.

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayıp, T.C. Kimlik Belgesi bulunan herkes, devlete vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Yani, Türk vatandaşıdır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının devlete karşı bir kısım sorumlulukları vardır. Bunun yanında, bir kısım hakları da vardır.

Vatandaşlık Hak ve Görevleri

1- Kanunlara Uymak

2- Vergi Vermek

3- Askerlik Yapmak

4- Seçimlere Katılmak (Hem hak hem de görevdir.)

Bunlar dışında Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, seyahat hakkı, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı gibi bir çok hak'a sahiptir.

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

1. askere gitmek. 2.yasa ve kurallara uymak. 3işe gitmek. 4.oy kullanmak 5vergi vermek 6.bir meslek seçmek 7.başkalarının sözlerine saygı duymak. 8.iyi yardımsever ve sorumlu biri olmak. 9.çalışkan volmak 10.kavga etmemek

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

Vatandaşlık hak ve görevlerimiz: Seçme ve seçilme hakkı, kanunlara uymak, vergi vermek ve askerlik yapmak devlete karşı en önemli görevlerimizdir. 1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Milletvekili,muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir.Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır. 2-KANUNLARA UYMAK: Devlet toplumun düzenini sağlamk için kurallar koyar.Aile okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar.Kanunlara uymayanlar cezalandırılır.Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur.Kanunlara uymazsak suçlu duroma düşeriz. 3-VERGİ VERMEK: Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir.Vergi paraları bize 4-ASKERLİK YAPMAK: T.C vatandaşı olan her erkek 20 yaşına gelince askerlik yapmakla zorunludur.askerlik görevini bitirenler 41 yaşına kadar askere çağrılabilir.

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

1- Vergi vermek 2-askerlik yapmak 3-oy kullanmak 4-yasa ve kurallara uymak

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

seçimlere katılma,vergi vermek,kanunlara uymak ve kurallara uymak,yasalara uyma,seçme ve seçilme hakkı,çevreyi temiz tutmak,işe gitmek,oy kullanmak kimin ödevi varsa seve seve alsın çünkü onlara yardım etmeyi çok severim ve askere gitmek vatandaşlık görevleridir

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

Öğretmen, bu derste öğrencilerin özellikle kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarına saygı ve hoşgörü gösterme, aynı zamanda kendisinin ve başkalarının haklarını koruma gibi konularda onları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır. Ancak, öğrencilerin özelliğinden dolayı öğretmen bu hedefini gerçekleştirmede bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Karşılaşılan güçlükleri aşmak amacıyla aileleri insan hakları konusunda bilinçlendirme etkinliklerine de önem vermelidir. Bunu sağlamak amacıyla öğretmen, yeri geldikçe yakın çevresindeki üniversite, vakıf, dernek vb. kuruluşlarla iş birliğine giderek konuyla ilgili kişileri okula davet edip onların öğrenci ve velilerle görüşmelerini sağlayabilir. Ders konularıyla ilgili konferans, sempozyum vb. toplantılara öğrenci ve ailelerin katılımlarını sağlayabilir. Yine öğretmen, resmî ya da sivil kuruluşların engelli bireylere sağladığı sosyal haklardan öğrencileri ve aileleri haberdar edebilmek için toplantılar düzenleyebilir. Toplantılar sayesinde ailelerin birbirleriyle iletişime geçmeleri ve bu konularda kendi aralarında bilgi alışverişi yapmaları sağlanabilir. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin işlenişinde öğretmen, özellikle soyut kavramların öğretiminde yeterli özeni göstermek durumundadır. Bu kavramların tanımlamalar şeklinde öğretilmemesi, ezbere dayandırılmaması, mümkün olduğunca somut örneklerden hareket ederek verilmeye çalışılması gerekmektedir. Konuların işlenişinde önceden bilinmesi gereken ancak programda amaçlar arasında yer almayan bazı kavramlar varsa öğretmen, öncelikle bu kavramları en basit biçimde vererek konuya geçmelidir. Öğretmen, diğer konuların işlenişinde de öğrencinin yakın çevresinden yararlanarak konuları somutlaştırmalı, böylece öğrencinin günlük yaşama uyumunu sağlamalıdır. Toplum düzeninin sağlanabilmesi için kendi hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanmalı, öğrencilerin iyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamaları sağlanmalıdır. Öğrencilere; sosyal ilişkilerinde adil davranabilmesi, ahlâk kurallarına uygun davranışlar gösterebilmesi ve dürüst olabilmesine yönelik davranışlar kazandırılmaya çalışılmalıdır. Öğrencilere sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunması, eleştirilere açık olması, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmesi gereği, yeri geldikçe vurgulanmalıdır. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi işlenirken mümkün olduğunca diğer derslerle bağlantı kurulmasına dikkat edilmeli, benzer konuların işlenişinde paralellik sağlanmalıdır. Atatürkçülük konularıyla ilgili; 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla kabul edilen ve Eylül 1999 tarih 2504 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan ilköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken konular, bütünüyle Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi öğretim programında da işlenecektir. İSTEYENLER BURDAN YAYARLANSIN ARKADAŞLARR KOLAY GELSİN

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri

1. İlk öğrenim görme : Anayasamıza göre ilk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Vatandaşın hem hakkı hem görevidir.

2. Kanunlara uyma ve kuralları saygılı olma: İçinde yaşadığımız toplumda düzenli bir hayat yaşamak için toplumun kurallarına ve devletin koyduğu kanunlara uymak zorundayız.

Kanun ve kurallara saygısızlık devlet ve toplumun düzenini bozar.

3. Askerlik yapma : 20 yaşına giren, sağlam olan, TC vatandaşı olan her Türk erkeği askere alınır. Görev süresini bitirenler terhis olur. Gerekirse 41 yaşına kadar tekrar askere çağrılabilir.

4. Vergi vermek : Vergi, vatandaşların önceden belirlenmiş kurallara göre devletin görevlerini yerine getirebilmesi için herkesin mali gücüne göre devlete ödedikleri paradır. Yalnızca vatandaşlardan değil ülkede ticari faaliyette bulunan herkesten alınır.

5. Seçimlere katılma : Vatarşın hem hakkı hem görevidir. Oy verme yaşına gelen ve oy verme hakkına sahip olan her vatandaş seçme hakkına sahiptir. Ancak silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif eylerinde bulunan. hükümller oy kullanamazlar.

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

1 vergi vermek2kanunlra uymak 3seçme ve seçilme hakkı 4 askerlik yapmak 5 çevreyi temiz tutmak 5 işe gitmak

6doğayı korumak 8 oy kullanmak 9 meslek seçmek 10,,,,,

yardm sever olmak hepsi buuuu:)

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

cvp verim arkadaşlar görevleri 1:seçme ve seçilme hakkı 2:askerlik yapmak 3:devlete vergi vermek 4:devletin çıkardıgı yasalara uymak vs...

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

1-)askere gitmek. 2-)kanunlara ve yasalara uymak. 3-)çevreyi temiz tutmak. 4-)oy kullanmak. 5 işe gitmek. benim bildiklerim bu kadarrrrr.........

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

1.seçme ve seçilme hakkı

2.konulara uymak

3.vergi vermek

4.askere kitmak

5.işe gitmek...

5.

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

Vatandaşlık Hak ve Görevleri

1- Kanunlara Uymak

2- Vergi Vermek

3- Askerlik Yapmak

4- Seçimlere Katılmak (Hem hak hem de görevdir.)

Soru: vatandaşlık görevleri nelerdir

İnsanların toplum ile ilişkilerinden meydana gelen haklarına vatandaşlık hakları denmektedir. Vatandaşlık haklarını üç grupta inceleyebiliriz. Bunlardan ilki Sosyal haklar: sosyal hak insanlığın onuruna yakışan bir şekilde yaşamasını sağlayan amaçlardır. Sosyal hakların başlıcaları şunlardır. Ailenin korunması( kişiye gelebilecek zararlardan devletin kişiyi korumasıdır. Daha sonra öğrenim hakkı ( vatandaşın her türlü şekilde okumaya hakkı vardır ve hiçbir sebep kişinin okuma hakkını elinden alamaz) ev hakkı da sosyal haklardan bir tanesidir

Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız