Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler nelerdir?

Soru: (Soru Henüz Onaylanmamış)

Bu soru için toplam 3 cevap yazılmış. Tüm cevaplar aşağıda yer almaktadır.

3 Cevap

Soru: Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler nelerdir?

Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler

 • Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

 • 1924 Anayasası ilan edildi.

 • Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

 • Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesi Anayasaya eklenmiştir.

 • Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiş ve modern giyim kuşam tarzı ortaya çıkmıştır.

 • Çok partili siyasi hayata geçilmiştir.

 • Tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatılmıştır.

 • Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

 • Soyadı Kanunu çıkarılmış ve ad karmaşasının önüne geçilmiştir.

 • Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımı yasaklanmıştır soyadı kanununa paralel olarak.

 • Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçüleri kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

 • İslam vakıfları devlet idaresine alınmıştır.

 • İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanunu kabul edilmiştir.

 • İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu kabul edilmiştir.

 • Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumları kapatılmıştır.

 • Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanmıştır.

 • Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

 • Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla tekrar eğitim hayatına başlamıştır.

 • Soru: Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler nelerdir?

  harf devrimi, kılık kıyafet devrimi , kadınlara verilen özgürlükler, laiklik devrimi,tekke ve zaviyelerin kapanması

  Soru: Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler nelerdir?

  Cumhuriyet'in ilanından yada Cumhuriyetten sonra yapılan yenilikler:

  Siyasal Alanda Yapılan Yenilikler

 • Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922)

 • Ankara’nın başkent olması (13 Ekim)

 • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

 • Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

 • Siyasi Partiler kuruldu. (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası)

  Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

 • 20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.

 • Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.

 • 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.

  - a) Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı.

  - b) Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

 • 8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den

 • 10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—Almanya’dan

 • 1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

 • 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi

 • 1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.

 • 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.

 • 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.

 • 1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.

 • 1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

  Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

 • 25 Kasım 1925’de "Şapka Kanunu" çıkarıldı.

 • 30 Kasım 1925’de tekke , zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı.

 • 1934 çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç (Diyanet İşleri Başkanı ""gibi)

 • 1925 Yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.

 • 1931 Yılında bir kanunla Okka ,arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine Kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.

 • 1935 Yılında hafta sonu tatili Cuma’dan Pazar gününe alındı.

 • 24 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.

 • Türk Kadınına Siyasi Haklar Verildi:

  - a) 30 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı,

  - b) 26 Ekim 1933’te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı,

  - c) 5 Aralık 1934’te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi.

  Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler

 • 17 Şubat 1923'de "İzmir İktisat Kongresi" toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği,yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir. Ayrıca kongrede "Misak-ı İktisadi" (Ekonomi Andı) ilan edildi. Buna göre ekonomik kararlar uygulanırken ekonomik bağımsızlığın titizlikle korunması kararlaştırıldı.

 • Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren "Devletçi" bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

 • 1933 yılında "İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı ve başarıyla uygulandı.

  Tarım Alanında Yapılan Yenilikler

 • Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.

 • Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı.

 • Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi.

 • Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi.

 • 1929’da "Tarım Kredi Kooperatifleri" kuruldu.

  Sanayii Alanında Yapılan Yenilikler

 • 1925’te "Sanayi ve Maadin Bankası" kuruldu (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.).

 • 1927’de "Teşvik-i Sanayi Kanunu" çıkarıldı (Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından "Devletçilik" politikası izlendi.).

 • 1933’te "İlk Beş Yıllık Sanayi Planı" hazırlandı.

 • 1933’te Sümerbank kuruldu.

 • 1938'de "İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı. Ancak 1939’da II. Dünya Savaşı’nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur.

 • Ülkedeki madenleri aramak için 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu. Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu.

 • 1939’da Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.

  Ticaret Alanında Yapılan Yenilikler

 • 1924’te İş Bankası kuruldu (İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu).

 • 1 Temmuz 1926'da "Kabotaj Kanunu" çıkarıldı. Böylece Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank’ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır.

  Bayındırlık Alanında Yapılan Yenilikler

 • Demiryolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları yapıldı. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 km demiryolu yapılmıştır.

 • Osmanlı Devleti’nden 18335 km kalan karayolu 1948 yılında 45000 km’ ye çıkmıştır.

 • Denizcilik alanında Kabotaj Kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır.

 • Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır.

 • Cevap yazabilmek için oturum açmalısınız