cehennem sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük cehennem anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
cehennem; din inanışına göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza gördükleri yer; tamu. çok sıkıntılı, koşulları çok kötü yer.
Osmanlıca - Türkçe sözlük cehennem anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
cehennem; allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; allah'a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer. cehennem'in varlığını bütün geçmiş peygamberler ve onların yolundan giden bütün âlimler ve evliyalar kesin bir bilgi olarak bildirmişlerdir. esasen allah'ın adaleti cehennemi gerektirir. ezenlerle ezilenler, haklılarla haksızlar, zâlimlerle mazlumlar, iyilerle kötüler, inananlarla inanmıyanlar, allah'a kul olanlarla kula kul olanlar eşit olamaz. allah'ın adaleti iyilere mükâfat, kötülere cezayı gerektirir. İnkarcılar hayatı mânasız bulmakla, ölümü de kendilerini ve bütün sevdiklerini yok eden ebedî bir idam saymakla daha hayatta iken cehennemin müjdecisi olan ruh bunalımını yaşıyorlar. İçki, kumar, zevk, eğlence, sefahet onları ruh bunalımından kurtaramıyor. çağımız insanının huzursuzluğu ve mutsuzluğu, inançsızlıktan kaynaklanıyor. onların bu halleri, inançsızlığın cezasının cehennem olacağını gösteriyor.cehennem'in yedi tabakasının isimleri: sair, sakar, cahim, hutame, lâzı, hâviye, derk-i esfel.(cehennem, azab yeri olan ateşin ism-i alemidir ve müennestir. arabca cehnam kelimesinden me'huz, bu da cehm'den müştaktır. cehm, galiz ve müstekreh olmak; cehnam, dibi görünmez derin kuyu demektir. e.t.)(cehennem nerededir?elcevap: $cehennemin yeri, bâzı rivâyatla tahtel-arz denilmiştir. başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma-ı haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. cehennem ise, arzın o medar-ı senevisi altındadır demektir. görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azimede pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz.cehennem ikidir. biri suğra, biri kübrâdır. İleride suğra, kübrâya inkılâb edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. cehennem-i suğrâ, yerin altında, yâni merkezindedir. kürenin altı, merkezidir. İlm-i tabakat-ül-arz'ca malûmdur ki: ekseriya her otuzüç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd eder. demek merkeze kadar nısf-ı kutr-u arz, altı bin küsur kilometre olduğundan, ikiyüz bin derece-i harareti câmi; yâni ikiyüz def'a ateş-i dünyeviden şedit ve rivayet-i hadise muvâfık bir ateş bulunuyor. şu cehennem-i suğrâ, cehennem-i kübrâya ait çok vezaifi, dünyada ve alem-i berzah'da görmüş ve ehâdislerle işaret edilmiştir. âlem-i âhirette, küre-i arz nasılki sekenesini medar-ı senevisindeki meydân-ı haşre döker; öyle de: İçindeki cehennem-i suğrâ'yı dahi cehennem-i kübrâ'ya emr-i İlâhi ile teslim eder. ehl-i İtizâl'in bâzı imamları; cehennem sonradan halkedilecektir demeleri, hâl-i hâzırda tamamiyle inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. hem perde-i gayb içindeki âlem-i âhirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilâyet derecesine getirmeli, veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tâyin edelim. $ âhiret âlemi'ne ait menziller, bu dünyevi gözümüzle görülmez. fakat bâzı rivâyâtın işaretiyle âhiretteki cehennem bu dünyamızla münasebetdardır. yazın şiddet-i hararetine $ denilmiştir. demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. fakat İsm-i hakim'in nuriyle bakabiliriz. şöyle ki: arzın medâr-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübrâ, yerin merkezindeki cehennem-i suğrâyı güya tevkil ederek bâzı vazaifini gördürmüş. kadir-i zülcelâl'in mülkü pek çok geniştir, hikmet-i İlâhiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübrâ oraya yerleşir. evet, bir kadir-i zülcelâl ve emr-i künfeyekün'e mâlik bir hâkim-i zülkemal gözümüzün önünde kemâl-i hikmet ve intizam ile kamer'i arz'a bağlamış; azamet-i kudret ve intizam ile arzı güne
Türkçe - İngilizce sözlük cehennem anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
cehennem; adj. infernal n. hell, inferno, gehenna, lower world, nether world, swelter, underworld, blazes, hades
Türkçe - Almanca sözlük cehennem anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
cehennem; n. hölle, inferno
Türkçe - Fransızca sözlük cehennem anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
cehennem; enfer [le], sombre demeureYorumlar - Lütfen konu (cehennem) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.