vesvese sözlükteki anlamları

Türkçe - Türkçe sözlük vesvese anlamı
aşağı en üste çık
turkcetoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vesvese; işkil, kuruntu, şüphe.
Osmanlıca - Türkçe sözlük vesvese anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
osmanlicatoturkce anlamı Türkçe anlamı:
vesvese; şübhe. tereddüt. kuruntu. aslı olmayan ihtimaller.(vesvese, lügatta hışırtı, fısıltı gibi gizli ses demektir. bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze vesvese; ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeğe de, vesvese vermek tâbir olunur.) (e.t.)(arkadaş! vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, resul-ü ekrem aleyhissalâtü vesselâmın sünnetleri birer yıldız, birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. her bir sünnet veya bir hadd-i şer'i zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor. o yollarda, insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse; şeytanlara mel'abe, evhama merkeb, ehval ve korkulara ma'rez ve dağlar kadar ağır yüklere matiyye olacaktır.ve keza o sünnetleri, sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki: onlara temessük eden yükselir, saadetlere nâil olur. muhalefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir minâre ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavun gibi bir firavun olur. m.n.)(ey su-i vesveseden me'yus nefsim! tedai-yi hayâlât, tahattur-u faraziyat, bir nevi irtisam-ı gayr-ı ihtiyarîdir. İrtisam ise, eğer hayırdan ve nuraniyetten olsa, hakikatın hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. güneşin ziyası ve harareti, âyinedeki misaline geçtiği gibi... eğer şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hassası, suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. meselâ necis ve murdar bir şeyin âyinedeki sureti ne necistir, ne murdardır. ve yılanın timsali, ısırmaz.İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; tahayyül-ü şetm, şetm değil. hususan ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. hem ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaatin mezhebinde bir şey'in şer'an çirkinliği, pisliği; nehy-i İlâhi sebebiyledir. mâdemki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazîdir, bir tedâî-yi hayalîdir; nehiy ona taalluk etmez. o dahi ne kadar çirkin ve pis şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz. m.)(İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlâhiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hâtıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. bu gibi hevâî, vehmî ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. onlara karışılmadığı takdirde, insanı terkeder, giderler. hem de o gibi vesveselerin, ne hakaik-ı İlâhiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. evet, pis bir menzilin deliklerinden semânın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. ve fena bir te'sir etmez. (hâşiye)(hâşiye) : o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. meselâ: sen namazda, kâbe karşısında, huzur-u İlâhîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedâî-yi efkâr seni tutup en uzak mâlâyâniyat-ı rezileye sevkeder. meselâ: ayinenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. ateşin misali yakmaz. ve necasetin görünmesi âyineyi telvis etmez. m.n.)
Türkçe - İngilizce sözlük vesvese anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoingilizce anlamı İngilizcesi:
vesvese; n. anxiety, delusion, solicitude, specter, spectre [brit.]
Türkçe - Almanca sözlük vesvese anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetoalmanca anlamı Almancası:
vesvese; zweifel, argwohn
Türkçe - Fransızca sözlük vesvese anlamı
yıukarı aşağı en üste çık
turkcetofransizca anlamı Fransızcası:
vesvese; suspicion [la], soupçon [le]Yorumlar - Lütfen konu (vesvese) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.