Tatarlar

Tatarlar

Tatar sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. Ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, Avrupa Rusyası’nda yaşayan Türk soylu Müslümanlar için kullanmışlardır

Tatarlar Türkistan’ın doğusundan, Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim.

Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kullanılan Tatar kelimesi, daha ziyade Moğolları ve Türkleri ifade etmiştir. Tatar kelimesine, ilk olarak Orhun Kitabeleri'nde, İstemi Han'ın bir merasimine gelenler listesinde rastlanmaktadır. Aynı şekilde Kültigin ve Bilge Kağan kitabelerinde de Tatarlar, çeşitli vesilelerle anılır. Bu kitabelerde Otuz-Tatarlar olarak geçen kavim, Göktürk ve Uygur kitabelerinde Dokuz-Tatarlar şeklinde geçer. Bayan-Çur Kağan kitabesinde, Uygurlar'la Tatarların yaptıkları savaşlar anlatılır. Farklı devirlerde yazılan yukarıdaki kitabelere bakılırsa, Otuz-Tatarların Moğol, Dokuz-Tatarların ise Türk olmaları muhtemeldir.

Türk ve Moğol menşeli olmak üzere iki grup olarak kabul edilen Tatarların, Asya’dan batıya yayılmaları, iki dalga hâlinde olmuştur. Atilla zamanındaki savaşlar esnasında batıya gitmişlerse de, çoğunluğu geriye dönmüş ve bir kısmı, Kuzey Kafkasya ve Karadeniz’de Bulgar birliğini kurmuşlardır. Altıncı asırda, bu birlik dağılmış ve Balkanlar’a doğru göçmüşlerdir. İkinci dalga ise, Cengiz Hanın savaşları esnasında vuku bulmuştur. Moğol İmparatorluğunun dağılmasından sonra, batıya gelen Türk çoğunluklu Tatarlar, Altınordu Devleti'ni kurmuşlardır.

Moğolların Ortadoğu’ya yayılmaları esnasında, geniş bir Moğol ve Türk topluluğu da Anadolu’ya gelmiştir. Tarihî kaynaklarda Tatar olarak anılan bu zümrenin beyleri, İlhanlıların hizmetine girmişlerdir. On beşinci asırdaki kaynaklarda, bunlara, Kara Tatar denilmekle beraber, bunların aynı isimdeki boyla münasebetleri yoktur.

Anadolu’ya gelmiş olan Tatarlar, elli iki oymağa ayrılmışlardı. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde zengin otlaklara sahiptiler. Hayvancılık sayesinde rahat bir hayat süren Tatarlar, vergi de vermiyorlardı. Yıldırım Bayezid Han'ın Anadolu’yu fethi sırasında Osmanlı hizmeti altına giren Tatarlar, menfaatlerini her zaman kuvvetli bir hükümdarın emri altında olmakta görmüşlerdir. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han tarafından, Anadolu’dan göçe zorlanan Kara Tatarların büyük bir kısmı sürülmüştür. Anadolu’da kalabilenler de, zamanla Türkleşmişlerdir.

Göç etmeyip, Anadolu’da kalanlar, Fetret Devri'nde şehzadeler arasındaki mücadelede, önemli rol oynamışlardır. Sultan Çelebi Mehmed Han (1413-1421), iktidarı ele geçirdikten sonra, bunları Filibe civarında yerleştirmiştir.

Tatarların Türk olanları, günümüzde Rusya’nın ve dünyanın muhtelif bölgelerine yayılmışlardır. Tataristan, Başkırdistan, Çuvaşistan, Astırhan, Batı Sibirya, Ukrayna, Kafkasya, Türkistan ve Kırım’da toplu veya dağınık halde yaşamaktadırlar. Bu bölgelerin dışında Finlandiya, Mançurya, Kore, Japonya, ABD, Birleşik Almanya ve Türkiye’de Tatarlar bulunmaktadır. Ancak, Mançurya, Kore ve Japonya’daki Tatarların ekseriyeti, Türkiye’ye göç etmişlerdir.

Zamanımızda, özellikle Eskişehir civarında yaşayan ve Tatar olarak bilinenler ise, Kırım’dan göçmüş Türklerdir.

Kaynak

dallog.com

Ayrıca Bakınız

Türk Boyları
Tatarlar Tatarlar
2011-01-31T01:32:28+02:00
okudugum bazi yorumcu Tatar kardeslerim tarihimizi fazla arastirmamis gibi görünüyor.Bende Nogay boyundan gelen Tatarim Tatarlar dünya cografyasinda Kazan,Çerkez,Nogay,Karatay,Kirim,Ak tatar,Kara tatar diye bölünmek istenerek parçalanmaya çalisilmistir.Fakat bizler bu zamandan sonra birleserek dilimizi unutmayarak ancak örf ve adetlerimizi sürdürebiliriz.Hepimiz Türkçe nin lehçelerini konusan Türkleriz.
0 Yorum Yap
Tatarlar Tatarlar
2011-01-08T20:28:04+02:00
sen ne dersen de yasamin degismezleri var,Anneini,babani ve soyunu degistiremezsin sen asimile olmus bir tatarsin yada asimile olmus bir TURK diyemeyecegim tarihinde yok TURKlerin yine sen olsan olsan cahil bir tatar olursun
0 Yorum Yap
Tatarlar Tatarlar
2010-11-18T01:31:08+02:00
Öncelikle"Türk" sözcüğü üzerinde durulması gerekir. Geçmişe dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda "Türk ya da "Türük" sözcüğü bir budunun ya da bir soyun adı değildir,bu kesin. Türk sözünün anlamı güçlü, türeyen ve çoğalan demektir. Bir de bu sözün diğer anlamı ise de "töreli" yasalı demektir. Orhun Kök-Türk yazıtlarında geçen "Türük Oguz Begleri" sözleri ile başlayan konuşmada bu özellik açık ve net vurgulanmaktadır. "Oguz" sözü oklar demektir. Her og bir soy ya da bir boy demektir. "Türük Oguz Begleri" ise töresi olan boylar demektir. Önceleri bu oglar birliğini Sir Türük Oguzlar olarak yönetimi elinde tutan Hunlardı. Hunlardan sonra bu Sir Oglar Birliğinin yönetimini Kök-Türkler. Daha sonraki sürelerde Uygurlar,Kırgızlar,Karluklar,Karahanlılar,Türkmenler,Selçuklular,Osmanlılar ve en sonunda da Türkiye Cumhuriyeti ele geçirmişlerdir kesinti olmadan. Yani, bu çok uzun ömürlü Türük uygarlığı törelerini de koruyarak bugünlere gelmişler. Türük töresi içinde uzun yıllar hatta yüzyıllar içinde birlikte yaşamış olan bu oglar arasında hemen hemen aynı dil,din,dugu, kültür ve benzeri erdemleri paylaştılar.Bu töreli boyların birlikte ya da yan yana ve bir birlerine destak vererek yaşamaları genelde dil ve kültür birliğine ulaştılar. Olaya soy ya da ırk birliği olarak değil o eski devirlerde bu Türük Ogların kurmuş olduğu siyasi,kültürel,inanç,dil ve alış-veriş sirbirliğidir (boylar-oglar konfederasyonudur). Bu büyük oglar birliği süresince de doğaldır ki evlikler yolu ile de kan bağları da güçlenmiştir de.İşte bu nedenle de Tatarlar da bu Türük Oglar Birliğinin üyeleridir.

0 Yorum Yap
Tatarlar Tatarlar
2010-09-14T12:11:45+03:00
Arkadaşlar üşenmeyip burada bilgilerinizi paylaşmışınız elinizden geldiği kadar. Yazdıklarınızın içeriğine bakıldığında gün görmüş insanlar olduğunuz anlaşılabiliyor. Fakat ben şu olaydan hastalık derecesinde rahatsızlık duyuyorum ve rastgeldiğim tüm sitelerde insanları uyarıyorum. Lütfen Türkçemizi katletmeyelim! Mesela "k" yerine "q" "ay,oy" yerine "ai,oi" kullanmazsak veya "herkes" yazacağımız yerde "herkez" yazmazsak ölmeyiz değil mi?!
0 Yorum Yap
Tatarlar Tatarlar
2010-09-02T23:09:24+03:00
gerçekten çok güzel yazmışsın timurlenk kardeşim bende bir nogay tatarıyım ve allaha şukürler olsun ki tatar dogduk tatar ölecegiz
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar