Vücut Kaç Bölümden Oluşur

vücut kaç bölümden oluşur vücut kaç bölümden oluşur
2009-09-22T03:57:49+03:00
Vucut bölgelerinin isimlendirmelerinde kullanılan terimler ve Türkçe karşılıkları.

* Dorsal: bir canlı vücudunun sırt tarafı.
* Ventral: karın tarafı.
* Anterior: ön tarafı.
* Posterior: arka tarafı.
* Mediyan çizgi: vücudun burun ucundan ve kuyruk kısmından geçen eksen.
* Lateral: yan tarafı.
* Bazal: bir organın vücuda bağlandığı kısım.
* Distal: uç kısmı.
* Apikal: yüzeye bakan uç kısmı.
* Apeks: tepe kısmı.
* Proksimal: kaideye yakın kısmı.
* Diskoidal: ortadaki alan.
* Vertikal: düşey doğrultu ve düzlemler.
* Horizontal: yatay düzlem ve doğrultular.
* Kaudal: yan kısımlara, özellikle kuyruk tarafına ait olan kısımlar.
0 Yorum Yap
vücut kaç bölümden oluşur vücut kaç bölümden oluşur
2009-09-22T03:36:36+03:00

Vucudun Bölümleri ve Bölgeleri*1-Baş ( Caput )
*2-Boyun ( Collum / Cervix )
*3-Gövde ( Truncus )
*4-Üst extremite ( Extramitas superior )
*5-Alt extremite ( Extramitas inferior )

1- Baş ( Caput )


Vücudun en üstteki bölümü olan baş, vücudumuzun fonksiyonlarını koordine eden yaşamsal merkezleri içermesi nedeni ile vücudun en önemli bölümüdür.
*Beyin (cerebrum)
*Beyincik (cerebellum)
*Göz (oculus)
*Kulak (auris)
*Ağız (oris)
*Burun (nasi)
*Dişler (dentes)
*Dil (linguae)
*Boğaz (fauces)
*Yutak (pharynx)
*Tükrük bezleri (glandula oris)

22 kemikten oluşan baş iskeletine kafatası (cranium) denir. Kafatası (cranium) 2 bölümden oluşur.
*A- Neurocranium; saçlı derinin altında kalan beynin yerleştiği cavum craniyi çevreleyen bölüm 6 kemikten oluşur.
*1- os frontale (alın kemiği)
*2- os parietale (çeper kemiği)
*3- os occipitale (ardkafa keiği)
*4- os temporale (şakak kemiği)
*5- os sphenoidale (temel kemik)
*6- os ethmoidale (kalbur kemiği)

*B- Splanchnocranium; kafatasının yüz (facies) iskeletini oluşturan bölümü 8 kemikten oluşur.
*1- os maxilla (üst çene kemiği)
*2- mandibula (alt çene kemiği)
*3- os zygomaticum ( elmacık kemiği)
*4- os lacrimale (gözyaşı kemiği)
*5- os nasale (burun kemiği)
*6- os palatinum (damak kemiği)
*7- vomer
*8- concha nasalis inferior

*Yüz bölgeleri ( regiones faciales) ; yüzde 8 bölge bulunur.
*1- regio parotideomasseterica
*2- regio zygomatica
*3- regio infraorbitales
*4- regio buccalis
*5- regio mentalis
*6- regio orbitalis
*7- regio nasalis
*8- regio oralis

*Saçlı deri bölgeleri ( regiones froncis capitis) ; Başın saçlı deri bölümünde iki bölge bulunur.
*1- regio fronto parieto occipitalis
*2- regio temporalis (şakak bölgesi)

2-Boyun ( Collum / Cervix)


Vücudun en kısa ve en ince bölümüdür. Baş ile gövde arsında geçit yeri olarak fonksiyon görür. İnsan vücudunun en yaşamsal bağlantıları buradan geçer.

Boyun üstte ; Çene ucu (gnathion), mandibula açısı (gonion), processus mastoideus, protuberantia occipitalis externa (inion)'dan geçen sirküler sınır ile baştan ayrılır.

Boyun aşağıda; sternum'un üst kenarı, clavicula'nın üst kenarı, acromion, 7.servikal vertebranın proc.spinosus'undan geçen oval sınır ile göğüsten ayrılır.

*Boyun bölgeleri ; Boyun regio sternocleidomastoidea ile regio cervicales anterior ve regio cervicales laterales olarak ikiye ayrılır.
Regio cervicales anterior ; m.digastricus ve m. omohyoideus'un venter superioru tarafından 3 tane üçgen alana ayrılır.
*1- Trigonum submandibulare
*2- Trigonum submentale
*3- Trigonum caroticum (hayati önemi olan üçgen)

*Trigonum caroticum;
*v.jugularis interna
*a.carotis communis
*n.vagus
*a.carotis externa
*n.hypoglossus
*a.caratus interna
*n.laryngeus superior
*lenf düğümleri

*Regio cervicales lateralis ; m.omohyoidus'un venter inferior ile 2 üçgene ayrılır.
*1- Trigonum supraclaviculare
*2- Trigonum occipitale (en geniş üçgen)

Boyunda bulunan organlar;
Yutak (pharynx)
Yemek bırusu (oesophagus)
Gırtlak (larynx)
Nefes borusu (trachea)
Omirilik (medulla spinalis)
Glandula thyroidea ve paratiroidea

3- Gövde (Truncus)


*

3a- Göğüs (Thorax)


*Boyun ile karın arasında yer alan gövdenin bölümüdür. Solunum ve dolaşım sistemlerinin organlarını bulundurur.

*Göğüs kafesi;
*12 adet göğüs omuru (vertebra thoracicae)
*12 çift kaburga (costae)
*Kıkırdak kaburgalar (cartilago costales)
*Göğüs kemiği (sternum)

*Cavitas thoracicae; göğüs kafesi içinde kalan boşluk.
*Apertura thoracis superior ile boyun iskeletine bağlanır.
*Apertura thoracis inferior ; diaphragma ile kapatılmış olup göğüs bölümünü karından ayırır.

*Cavitas thoracicae'da bulunan organlar;
*Kalp
*Akciğer
*Thymus
*Oesophagus
*Trachea
*Aorta
*V. Cava superior
*V. Cava inferior
*Truncus pulmonalis
*A.subclavia
*A. Carotis communis
*Ductus thoracicus
*N.vagus
*N.phrenicus

*

3b- Karın (Abdomen)


*Göğüs ile pelvis arasında bulunana gövdenin en geniş ve en kalın orta segmentidir.
*Karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında diaphragma bulunur.
*Karın boşluğu ile pelvis boşluğu arasında bir yapı yoktur. Bu iki boşluk birbirleri ile direkt bağlantılıdır.

*Karnın sınırları;
*Ön ve yandan; karın kasları
*Arkadan; columna vertebralis, m.psoas major, m.quadratus lumborum
*Yukarıdan; diaphragma
*Aşağıdan; apertura pelvis superior ile sınırlıdır
*Karın boşluğunun büyük kısmı kas ve fasialar ile sınırlanmış olması nedeni ile organların ve içindeki muhtevanın miktarına göre şeklinin değişmesine imkan sağlar. ( gebelik- tokluk)
*Yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir.

*Karın boşluğunda bulunan organlar;
*Mide (gaster)
*İnce bağırsaklar (intestinum tenue)
*Karaciğer (hepar)
*Pankreas
*Kalın bağırsaklar (intestinum crassum)
*Dalak (splen)
*Böbrek (ren)
*Safra kesesi (vesica biliaris)
*İdrar yolları

Karın bölgeleri (regiones abdominis);
*Karın anterolateral duvarı organların yerlerini tarifte kullanmak üzere karın 9 bölgeye ayrılır. Klinik ve cerrahi girirşimlerdede tarifsel amaçlar için kulanılır.

9 bölgeyi birbirinden 2 horizontal , 2 sagittal olmak üzere 4 plan ayırır.
üst horizontal plan; planum trnspyloricum, alt horizontal plan; planum transtuberculare aracılığı ile karın boşluğu üst, orta ve alt olmak üzere 3 bölüme ayrılır.

*Bu bölmelerde iki sagittal düzlem (planum sagittale) ile 9 bölgeye ayrılır.
*Regio hypocondrica dextra
*Regio epigastrica
*Regio hypocondrica sinistra
*Regio abdominalis (colica)dextra
*Regio umblicalis
*Regio abdominalis (colica)dextra
*Regio inguinalis dextra
*Regio pubica
*Regio inguinalis sinistra

3c- Pelvis


Gövdenin bir bölümü olan pelvis, abdomenin aşağısında yer alır. Os coxa, os sacrum, os coccygeus'un eklemleşmesi ile oluşmuş kemik, kas ve bağlardan meydana gelen huni şeklindedir.

*Cavitas pelvis; pelvis boşluğuna denir.
*Linea terminalis'in üst tarafında kalan bölümüne; pelvis major
*Linea terminalis'in alt tarafında kalan bölümüne; pelvis minor (gerçek pelvis)
*Pelvis minor (gerçek pelvis);çocuğun normal yoldan sağlıklı doğum için pelvis minorun ölçüleri ile çocuğun baş ölçülerinin uyması şarttır. Baş pelvis uygunsuzluğunda doğum nırmal yoldan
gerçekleşemez.
*Kadın ve erkek pelvisleri arasında önemli farklılıklar vardır.

*Cavitas pelvis'te bulunan organlar;
*Mesane (vesica urinaria)
*İnce bağırsaklar (intestinum tenue)
*Kalın bağırsaklar (intestinum crassum)
*Erkek genital organlar
*Kadın genital organlar

3d- Sırt (Dorsum)


Gövdenin arka bölgesidir. Sırtın iskeletini columna vertebralis ve costae yapar. Etrafında sırt kasları bulunur.
Canalis vertebralis; içinde omurilik (medulla spinalis) bulunur. Kafatası tabanından başlayıp boyun ve tüm gövde boyunca uzanan longitudunal kemik kolonudur. 26 kemiğin birleşmesi ile oluşur.

*Vertebra (omur); Omurganın oluşumuna katılan kemikler 5 bölüme ayrılır.
*Vertebrae cervicales : 7 tane
*Vertebrae thoracis : 12 tane
*Vertebrae lumbalis : 5 tane
*Os sacrum : 1 tane
*Os coccygeus : 1 tane

Collumna vertebralisin fonksiyonları;
*1- Medulla spinalisi (omiriliği) korur.
*2- Baş ve gövde ağırlığını destekler
*3- Postürün korunmasını sağlar.
*4- Yürüme ve dik durma esnasında vücut ağırlığının pelvis ve alt extremite kemiklerine aktarır.
*5- Kan hücrelerini yapar

4- Üst extremite ( Extramitas superior )


Vücudumuzun en hareketli, dinamik ve esnek parçası olan üst extremiteler, gövdenin üst kısmına tutunurlar.

*Omuz; os clavicula, os scapula
*Kol (brachium); os humerus
*Ön kol (ante brachium); os radius, os ulna
*El (manus); 27 kemikten oluşur.

5- Alt extremite ( extramitas inferior )


Gövdenin en alt bölümü olan pelvisin iki yanına tutunmuş iki sütun halindedir. Vücudumuzun tüm ağırlığını taşıma, dik durma,ve yer değiştirme görevlerini üstlenir.

*Kalça (gluteus); os ilii, os pubis, os ischii
*Uyluk (femur); os femur
*Bacak (curis); os tibia, os fibula
*Ayak (pes); 26 kemikten oluşur.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar