Yasama

Yasama

Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır.

YASAMA (türkçe) anlamı

1. 1 . Yasa koyma
2. yasa yapma
3. teşri
4. 2 . hukukGenel
5. soyut
6. objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

YASAMA (türkçe) anlamı

7. yasa koyma
8. teşri
9. genel
10. soyut
11. objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

YASAMA (türkçe) ingilizcesi

1. adj. legislative
2. n. legislation
3. n. experience
4. life
5. lifetime
6. living
7. vita

YASAMA (türkçe) fransızcası

1. législation [la]

YASAMA (türkçe) almancası

1. adj. legislativ
Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır.

1982 Anayasasının 7’nci maddesi, “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” demektedir. Ancak Anayasa, “yasama yetkisi”nin ne olduğunu tanımlamamaktadır. Bununla birlikte biz, 7'nci maddeden yola çıkarak, yasama yetkisinin en azından “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yetki” olduğunu söyleyebiliriz. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri” ise 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılmıştır. O halde yasama yetkisini, “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ve 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir” şeklinde tanımlayabiliriz.

Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilânına karar vermek.

7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
Önceki Paylaşımlar