Zamir veya adıl, ad olmadıkları halde cümlede varlıkların yerine kullanılabilen, varlıkların yerini tutan ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen kelime veya ek. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, şu, o; kim, ne; biri; -ki kelimeleri ve ekleri zamirlere örnek gösterilebilir.

ZAMIR (türkçe) anlamı
1. Düdük çalan. Ney çalan. Ney-zen.
ZAMIR (türkçe) anlamı
2. içyüz
iç.
ZAMIR (türkçe) anlamı
3. (Arapça) Erkek ismi 1. İç
4. yüz. 2. Yürek
5. vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
ZAMIR (türkçe) ingilizcesi
1. n. pronoun,
ZAMIR (türkçe) fransızcası
1. pronom [le]
ZAMIR (türkçe) almancası
1. n. Fürwort
2. Nomen
3. Pronomen
Zamir veya adıl, ad olmadıkları halde cümlede varlıkların yerine kullanılabilen, varlıkların yerini tutan ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen kelime veya ek. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya ek. İsim olmayıp ismin yerini tutan kelimelerdir. Kelime durumundaki zamirler dörde, ek zamirleri de ikiye ayrılır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, şu, o; kim, ne; biri; -ki kelimeleri ve ekleri zamirlere örnek gösterilebilir.

Zamirler "kelime halindeki zamirler" ve "ek halindeki zamirler" olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kelime ve ek halindeki zamirler anlamlarına göre 6 gruba ayrılırlar:

Kelime zamirler

1. Kişi (Şahıs) zamirleri: Bunlar kişi adlarının yerlerini tutmak için kullanılır: Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Ayrıca, asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli mânâya sâhip olan “kendi” kelimesi dönüşlülük zamiri adını alan bir başka şahıs zamiridir.

2. İşâret zamirleri: Varlıklar işâret edilerek onların adları yerine kullanılan zemirlerdir: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar gibi.

3. Belirsiz zamirler: Yerlerine kullandıkları isimleri belirsiz olarak bildiren zamirlerdir. Bâzısı, birkaçı, pekazı, pekçoğu, herkes gibi.

4. Soru zamirleri: Varlık adlarının yerini soru yolu ile tutarlar: Kim, ne, kimler, neler gibi.

Ek durumundaki zamirler de iyelik ve ilgi zamirleri olarak ikiye ayrılırlar.

İyelik zamirleri, âit olduğu kişinin yerini tutar. Ekleri: -(i)m, -(i)n, -(s)i, -(i)miz, -(i)niz, -leri’dir. Meselâ; ev-im, ev-in, ev-i, ev-imiz, ev-iniz, ev-leri veya sıra-m, sıra-n, sıra-sı, sıra-mız, sıra-nız, sıra-ları gibi.

İlgi zamiri ise, tek şekilli bir ek olan -ki ekidir. Bu ek, isim tamlamasında tamlananın yerini tuttuğu için ilgi zamiri adını almıştır. Meselâ; bizim-ki, annemin-ki, Seyfi’ninki gibi.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Zamir Damar Arıkoğlu

  Zamir Damar Arıkoğlu, (d. 1887, Adana - ö. 8 Nisan 1969), Türk siyasetçi.

  Sen

  Sen'', teklik ikinci kişiyi gösteren söz.Voroluşçu felsefede SEN,ötekiler içinde bize en yakın olanıdır.yada bize eşlik eden ''öteki''dir.

  şu

  Şu (mitoloji)

  Biz

  Biz, Yevgeni İvanoviç Zamyatin romanı