Çad

Çad (Fransızca: Tchad; Arapça: تشاد‎), Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. ...

ÇAD (türkçe) anlamı
1. Bir kimseyi
2. bir şeyi anlatmaya
3. tanımlamaya
4. açıklamaya
5. bildirmeye yarayan söz
6. isim: Çocuk
7. kedi
8. ağaç
9. düşünce
10. iyilik
11. Ahmet
12. Ertuğrul birer addır.
13. 2. anlamı Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu
14. ün
15. nam
16. şöhret
17. 3. anlamı Anılacak değer
18. önem:
Bir baş soğanın da adı mı olurmuş?- .
19. 4. anlamı dil bilgisi İsim.

Çad nüfusu on dört milyon otuz yedi bin dört yüz yetmiş iki kişi

2015 yılı verilerine göre Çad'ın nüfusu 14,037,472 kişidir. 1960 yılında 3,002,596 olan Çad'ın nüfusu, 1970 yılında 3,644,911, 1980 yılında 4,512,795 ve 1990 yılında 5,958,022 kişi olmuştur. Çad'ın 2000 yılı nüfusu ise 5,958,022 kişiydi.

Çad hakkında detaylı bilgi

DEVLETİN ADI: Çad Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ: Fort-Lamy NÜFUSU: 5.823.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 1.284.000 km2 RESMİ DİLİ: Fransızca, yerli dili, Sara ve Arapça DİNİ: İslamiyet, Katolik, Putperest PARA BİRİMİ: CFA Frankı

Afrika’nın kuzey ortasında denizlerden uzak bir devlet. Doğusunda Sudan, kuzeyde Libya, batısında Nijer, Nijerya, Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti yer alır.

Tarihi

Çad’ın ilk tarihi ve kavimleri hakkında elde yeterli yazılı belge yoktur. Bulunan arkeolojik kalıntılardan anlaşıldığına göre Çad, 4. asırda önemli bir ticaret merkeziydi. Yedinci asırda bölgede Sao kabileleri hakimiyet kurmuşlar ve bronz ve seramik sanatlarında çok ileri gitmişlerdi. Meşhur Arap tarihçilerinden Bekri, 11. asırda Çad’da bir Berberi Devleti kuran Kanemlilerin hüküm sürdüğünü bildirmektedir. Üç asır kadar Kanemliler hegomonyalalarını sürdürdüler. On altıncı asırda Bornu Devleti Kanem’i fethetti ve siyasi birliği temin ederek Kuzey Afrika ve Nil havzasında bulunanlarla ilişkiler kurdular. Bornu Devleti 1550’lerden itibaren kısa aralıklarla Osmanlı Devletine tabi oldu. Bornu hakimiyeti, bölge Fransızların eline geçinceye kadar devam etti. İkinci Dünya Savaşında Fransa’nın Almanlara karşı Afrika’daki stratejik bakımdan en önemli sömürgesiydi. 11 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlıklarını kazanarak bir cumhuriyet idaresi kurdular.

Bağımsızlığın ardından ülkenin güneybatısındaki hıristiyan zenciler ile Müslümanlar arasında mücadeleler başladı. Devlet başkanlığına seçilen François Tombalbaye, 1961 senesi Martında iktidardaki Çad İlerleme Partisi (PTT) ile muhalefetteki Afrika Ulusal Partisinin (PNA), Çad’ın ilerlemesi için Birlik adıyla tek bir partide birleşmesini sağladı. 1963’te eski PNA yöneticilerinin tutuklanması ile sadece iktidar partisinin adayları seçime girebildi. Böylece tek partili bir devlet şekli meydana getirildi. Bu arada yönetimi devirmek ve ülkedeki Fransız nüfusuna son vermek için Çad Ulusal Kurtuluş Cephesi ile Çad Ulusal Cephesi gerilla faaliyetlerine başladılar.

Tombalbaye 1975’te askeri bir darbe ile görevden uzaklaştırılarak öldürüldü. Yerine Tuğgeneral Felix Malloum geçti. 1977’de Aozovu şeridini işgal eden Libya, iki sene sonra Çad içlerine girdi ise de geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Libya’nın desteğini sağlayan Halk Silahlı Kuvvetleri lideri Goukouni Oueddei devlet başkanlığını ilan etti. Ardından kurulan Geçici Ulusal Birlik Hükümeti 1982 senesinde Hissen Habré yönetimindeki Kuzey Silahlı Kuvvetleri tarafından devrildi. Hissen Habré 1990 senesi Aralık ayına kadar iktidarda kaldı. Bu tarihte yapılan bir darbe ile devlet başkanı İdriss Deby oldu. Ekim 1991’de Deby’e karşı Habré yanlıları tarafından başarasız darbe yapıldı. Ülkede halen iç karışıklık devam etmekte olup, tam bir huzur sağlanmış değildir.

Fiziki Yapı

Çad Gölünden sonra yavaş bir eğimle yükselen sığ bir havza görünümünde olan Çad’ın kuzey kısmı çöllerle kaplıdır. Çad Gölünün havzası dağlarla çevrilidir. Bu dağların en yüksek noktası Tibesti Mesifi (3415 m)dir. Ülkenin kuzeydoğusunda Ennedi Platosunun kumtaşı tepeleri, doğusunda Ouaddai dağlık bölgesi, güneyinde ise Oubangui Platosu yer alır.

Çad Gölü: Çad Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan bataklık bir göldür. Ülkenin batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun sınırına yakın bir yerdedir. Gölün alanı 25.600 km2dir. Gölün kuzey batı kısmı girintili çıkıntılı bir görünümdedir. Kuzeydoğusu kumlarla örtülü olup, oldukça güzel manzaralı yerleşmeye uygun bir saha halindedir. Gölün kuzeydoğusunda bulunan Kanem bölgesinde su sığırları yetiştirilmektedir. Gölün güneyinde, Şari Nehrinin havzası bulunmaktadır. Bu havza sık bir orman halindedir.

Göl suyu, çok az tuzludur. Bu sebepten göl etrafındaki çöküntüler kurutularak kazanılan arazide verimli mısır ve buğday ziraati yapılmaktadır. Gölün kıyısındaki çöküntülerde biriken tuz, kıyılarda oturanlar tarafından işlenilmektedir. Çad Gölünde önemli miktarda su ürünleri bulunmaktadır. Fakat buradaki balıklar, kafi miktarda avlanılmadığından, balıklarda dejenerasyon (yozlaşma) görülmektedir. Çad Gölü, bataklığı çok olan bir göldür. Ortalama derinliği 2 metreyi geçmez. Dışarıya hiç bir akıntısı olmadığı gibi beslenmesi de çok azdır. Bu sebeple gölün suyu her geçen sene azalmaktadır. Yüz seneyi aşkın bir zaman önce göl kıyısında kurulan bir balıkçı kasabası bugün gölden 32 km uzakta kalmıştır. Gölle ilgili halk arasında pekçok hikaye ve efsane vardır. Üzerinde yerlilerce papirüs cinsi bir çeşit ottan yapılmış Kadeye adlı sandallarla balık avcılığı yapılmaktadır. Eskiden sivri sineklerle dolu olarak bilinen bu gölde dünyanın en çok balık çeşidi bulunur. Üzerinde adacıklar da vardır. Ülkenin güneyinden gelen Şari ve onun önemli kolu olan Lagona suları Çad Gölüne dökülür.

İklim

Çad’da, enlem farkı yüzünden değişik iklim özellikleri görülür. Güney bölgesinde tropik iklim hakim olup, mayıs-ekim arasında düşen yağış miktarı 800-1200 mm arasındadır. Orta kesimde yarı kurak bir iklim hakimdir. Yıllık yağış miktarı 300-800 mm arasındadır. Kuzeyde ise az yağışlı sıcak bir iklim hüküm sürer. Yıllık sıcaklık ortalaması, 12°C ile 50°C arasında değişir.

Tabii Kaynakları

Ülkedeki bitki örtüsü iklim kuşaklarına göre değişiklik gösterir. Güneyde fundalıklar ve seyrek olarak yaprak dökmeyen ağaçlar vardır. Orta kuşakta Savanlar, Cablar ve bozkır bitkileri yer alır. Kuzey bölgesinde ise yer yer olan vahalarda hurmalıklar mevcuttur. Orta ve güney kesimde yaşayan fil, arslan, bufolo ve leoparlar hem turist, hem de avcıları çeker.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Çad, Afrika’nın ortasında oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Kuzeydeki İslami bölgeden güneydeki siyah Afrikaya bir geçiş bölgesi olarak görülür. Günümüzde 5 milyonu aşan nüfusu, 11 ana ırk grubuna ve pekçok alt gruba ayrılmıştır. Şari Nehri kabaca, kuzeydeki Müslüman olan berber siyahları güneydeki sahra siyahlarından ayırır. Kuzeydeki Müslüman olan grup; hayvancılık yapan Araplar, Sudan sınırına yakın ve çiftçi olan Wadaian ve çöldeki Touboulardan müteşekkildir. Buna karşılık güneyde bulunan en büyük grup olan Saralar çiftçilik yaparlar. Daha çok kırsal bölgelerde yaşayan halkın sadece % 5’i şehirlerde yaşar. Başşehri Fort-Lamy’nin nüfusu ancak 200.000’in üzerindedir. Yedinci asırda İslamiyet buraya gelmiş ve bu dinin ırk, renk ayırımı gözetmemesi ülkede hızla yayılmasına sebeb olmuştur. Bugün en yaygın dindir. Halkın ancak % 5’i Hıristiyandır. Resmi dili Fransızca olmakla birlikte, Arapçaya dayanan lehçeler, bilhassa Turku kuzeyde yaygındır. Eğitim sistemi Fransa’ya benzer. Ancak yetişkin nüfusun % 5’lik bir kısmı okur yazardır.

Ekonomi

Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Ülkede önemli miktarda darı yetiştirilir. Fıstık, hurma ve pirinç önemli ürünleri arasındadır. Pamuk, ihracatın % 80’ini, fıstık ise geri kalanını teşkil eder.

Hayvancılık çöl ve stepte en önemli faaliyettir. Yaklaşık 4 milyon sığır, 4 milyon keçi ve koyun ve 500.000 eşek ve at ve 250.000 deve beslenir. Göl ve nehirlerde ortalama olarak 100.000 ton balık tutulur.

Îmalat sanayisinde; deri, tekstil, şeker, radyo, bisiklet ve ayakkabı önemli bir yer tutar. Ülkenin ödemeler dengesindeki açık en çok ticaret yaptığı ülke olan Fransa tarafından karşılanır. Fransa, Çad’ın pamuğunu piyasa üstü bir fiyatla alır. Önemli ithalat malları motorlu araçlar, makina ve petrol ürünleridir.

Çad aynı zamanda dünyanın en bol ve en çok çeşitli kelebeleklerine sahib ülke olarak tanınmaktadır. Dünyanın hemen her yerinden gelen kelebek kolleksiyoncuları her zaman için o güne kadar bulup göremedikleri çeşitlerle ülkelerine dönmektedirler. Bunun için yabancı ülkeler Çad’a “Turizm gelirini kelebek kanatları ile kazanan ülke” adını vermişlerdir.

Ulaşım: Çad’da ulaşım hizmetleri çok sınırlıdır. Karayollarının ancak % 1’i asfaltlanmıştır. Ülkede demiryolu yoktur. Büyük uçakların inmesine uygun N’Djamena havaalanı dışında 40 kadar küçük havalanı vardır. Hava ulaşımı ekonomik açıdan önemli rol oynar.

Çad nerede?

Çad haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

ÇAD CUMHURİYETİ

Afrika'nın kuzey yarısında bir cumhuriyet Yüzölçümü 1.247.000 kilometrekare, nüfusu 2.580.000 dir. Başşehri Fort ...

Çad'daki şehirler Listesi

Çad'daki şehirler listesi:

Çad'ın En üst Düzey Idari Birimleri

Borkou Bölgesi (eski iller; Borkou Department)

Çad'ın Illeri

Çad, idari olarak 22 bölgeye (region), bu 22 bölge de 53 ile (department) ayrılmıştır. Bu iller bölgelerin alfabetik sıralamasına göre aşağıda listelenmiştir:

Çad Arması

Çad arması, Afrika ülkesi Çad tarafından kullanılan resmi devlet armasıdır.

Çad Bayrağı

Çad bayrağı, günümüzde kullanılan hali ile ilk olarak 1959 yılında Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olduğunda kullanılmaya başlanmış, ülkenin 1960 yılında bağımsızlığını kazanması ile yeni ülkenin resmi bayrağı olarak göndere çekilmiştir.

Çad Pasaportu

Çad pasaportu Çad vatandaşlarına yurtdışı seyahatleri için verilen belgedir. Çad Pasaportu Fransızca, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde yazılmıştır.

Ati, Çad

Ati, Çad'ın Batha Bölgesi'nin yönetim merkezi olan şehir.

Çad - Coğrafi Verileri

Konum: Orta Afrika, Libya'nın güneyi.Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey derecesi, 19 00 Doğu boylamıHaritadaki konumu: AfrikaYüzölçümü: toplam: 1.284 milyon km²kara: 1,259,200 km²su: 24,800 km²Sınırları: toplam: 5,968 kmsınır komşuları: Kamerun 1,094 km, Orta Afrika Cumhuriyeti 1,197 ...

Çad - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 8,707,078 (Temmuz 2001 verileri)Nüfus artış oranı: %3.29 (2001 verileri)Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Bebek ölüm oranı: 95.06 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 50.