çiçek

Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan yapı. Bir çiçek, 4 kısımdan oluşur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: çiçek, anter, bir çenekliler, bitki, golgi aygıtı, kedicik, kozalak, kromoplast, organel, polen, stigma
çiçek
çiçek


Zambak
Zambak
Alm. Blume (f), Fr. Fleur (f), İng. Flower. Bir bitkinin üreme organlarını ihtiva eden ve sonradan meyve halini alan kısmı. Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan yapı. Bir çiçek, 4 kısımdan oluşur. Üreme organlarını dıştan sararak onları dış etkilerden korur. Doğrudan üremeye katılmadığı için 'verimsiz kısım' olarak da adlandırılır. Dikotil bitkilerde çiçek örtüsü 2 kısımdan oluşur: Çanak yapraklar (sepal) ve taç yapraklar (petal).

Çanak yapraklar (sepal)

Çiçeğin yeşil veya kahverengi tonlarında olan küçük yapraklardır. Bu yapraklar, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etmenlerden korur. Ancak çiçeğin eşi uyumsuz ise çanak yaprak diye bir şey yoktur.

Taç yapraklar (petal)

Çiçeğin en gösterişli kısmıdır. Üreme organlarının dışında bulunur. Gösterişli yapısı ve renkleriyle birçok canlıyı cezbederek tozlaşmada önemli bir role sahiptir. Ayrıca hücresindeki golgi aygıtı adlı organel sayesinde güzel koku salgılar. İçindeki kromoplast organeli ise yeşil hariç diğer renkleri salgılar. Bu da tozlaşmada önemli rol oynar.

Monokotil bitkilerde çiçek örtüsü 'tepal' adı verilen bir kısımdan oluşur. Taç yapraklar gösterişli, güzel kokan ve renkli olduklarından böcekleri kendilerine çeker ve bu olay sonucunda arılar veya böcekler polen depo etmiş olurlar.

Üreme organları

Üreme işlevini yerine getirerek neslin devamlılığını sağlar. Bu nedenle 'verimli kısım' olarak da adlandırılır.

Erkek üreme organı

Filament (sapçık) ve anter (başçık) olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Filament, anterin çiçeğe tutmasını; anter ise, polen oluşumunu sağlar.

Dişi üreme organı

Ovaryum (yumurtalık), stilus (boyuncuk) ve stigma (tepecik) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Ovaryum, dişi üreme organının en alt kısmında bulunur ve tohum taslaklarını taşır. Stilus, dişi üreme organının ortasında bulunur ve stigmada çimlenen polenlerin ovaryuma ulaşmasını sağlar. Stigma ise, tozlaşma ile gelen polenlerin dişi organa tutunmasını ve çimlenmesini sağlar. Ayrıca çiçeklerin güzel kokup renkli olmaları arıları ve bocekleri kendilerine çekmektedir.

Çiçek sapı

Pedisel olarak da adlandırılan bu kısım, çiçeği taşır. Saplı çiçeklere 'pedisellat çiçek', sapsız çiçeklere de 'sessil çiçek' adı verilir.

Tozlaşma

Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin diğer çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ve burada yeni bitki tohumlarının oluşması olayıdır. Tozlaşma olayında etkili faktörler şunlardır: -Polenlerin taşınması rüzgarla sağlanır. Kullanışlı ve sık görülen bir tozlaşma çeşidi değildir. -Polenlerin arılar, sinekler ve benzer böcekler tarafından taşınması. Yaygın olan tozlaşma şeklidir. Çiçeğin güzel kokusu, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olurlar. -Kendi kendine tozlaşma: Aynı çiçeğin erkek organındaki polenlerin dişi organına ulaşması sonucu meydana gelen tozlaşma şeklidir.

ÇiçeklerAyçiçekleri
Ayçiçekleri
Tohumlu bitkilerin en önemli özelliği, çiçek denen üreme organıyla tohum meydana getirmeleridir. Eşeyli üremeye yarayan ve buna uygun şekilde değişikliğe uğramış yapraklar taşıyan sürgün veya sürgün kısımları çiçek adını alır. Bu kısım sınırlı büyüme gösterir ve çoğunlukla diğer sürgünlerden kesin olarak ayrılır. Döllenme ve ekseriya yavru bitkinin ilk gelişmesi burada olur.

Bir çiçek, başlıca çiçek örtüsü (Periant), erkek organları (Andrökeum) ve dişi organlardan (Ginekeum) meydana gelmiştir. Erkek ve dişi organlar aynı çiçek üzerinde bulunursa, böyle çiçeklere erşelik (hermafrodit) denir. Erkek veya dişi organlardan biri bulunmazsa, böyle çiçeklere de bir eşeyli (monoklin) denilmektedir. Bu durumda erkek ve dişi çiçeklerden bahsolunur. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde bulunduğu takdirde bitki monoik, yani tek evciklidir. Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunuyorsa, bitki dioik, yani iki evciklidir.

Çiçeğin yapısıErguvan
Erguvan
Gelişmiş bir çiçek dıştan içe doğru daireler teşkil edecek şekilde dizilmiş olup, şu kısımlardan meydana gelir:

Çiçek örtüsü (Periant): Çiçeğin en dış kısmını teşkil eder. Vazifesi iç kısımları muhafaza ve döllenmeyi sağlayan böcekleri çekmektir. Çiçek örtüsünü teşkil eden örtü yaprakları ya birbirine benzer, yani tek örtü halindedir veya örtü yaprakları birbirinden farklıdır ve çift örtü meydana gelir. Böylece çiçek örtüsü tek örtüden ibaretse perigon adını alır ve herbir yaprağına tepal denir. Çiçek örtüsü çift ise dıştaki örtüye çanak (kaliks), her bir çanak yaprağına da çanak yaprağı (sepal) adı verilir. Çanak yaprakları genel olarak yeşil renklidir. İç daireyi teşkil eden örtüye taç (korola) ve her bir taç yaprağına da taç yaprağı (petal) denilir. Taç yaprakları çeşitli renklerde olabilir. Çanak veya taç yaprakları ya serbest haldedir veyahut da kısmen veya tamamen birleşmişlerdir.

Erkek organlar (Andrökeum): Çiçek örtüsünden sonra erkek organ (Stamen)lardan müteşekkil bir veya birkaç daire gelir ki, bunların toplamına anrdrökeum denilir. Bir erkek organ (Stamen), ipçik (Filament) ve başçık (Anter) olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Tipik bir anter ikişer lokulus (Çiçek tozu kesesi-Polen kesesi) ihtiva eden 2 tekadan müteşekkildir. İki tekayı birbirine ve aynı zamanda filamente bağlayan verimsiz doku konnektif adını alır. Çiçek tozu (Polen), çiçek kesesinde (Polen kesesi) çiçek tozu ana hücreleri tarafından meydana getirilir ve olgunlukta lokulusların açılması ile dışarı atılır.

Dişi organlar (Ginekeum): Çiçeğin en iç dairesini teşkil eden kısımdır. Kapalı tohumlu bitkilerde dişi organlar açık tohumlu bitkilerden daha iyi gelişmiş durumdadırlar. Kapalı tohumlularda, açık tohumlulardan farklı olarak tohum taslakları ovaryum (yumurtalık) adını alan bir muhafaza içinde gelişmiş olmasıdır. Dişi organlar pistil (dişi organ)lerden müteşekkildir. Bir pistil; ovaryum (yumurtalık), stilüs (boyuncuk) ve stigma (tepecik) olmak üzere başlıca üç kısma ayrılır.

Ginekeum dolayısıyle ovaryum çiçeğin diğer kısımlarından yukarıda, aşağıda yahut bunlarla aynı hizada olabilir. Buna göre üç ovaryum ve çiçek tipi ayırt edilir:

1. Ovaryum üst durumlu; çiçek hipogin,

2. Ovaryum orta durumlu; çiçek perigin,

3. Ovaryum alt durumlu; çiçek epigin.

Çiçekler ya münferit olarak bulunurlar veya birçok çiçeğin bir araya gelmesiyle hasıl olan ve çiçek durumu (infloresans) adını alan topluluklar teşkil ederler.

Münferit çiçekler ya yapraklı bir sürgünün uç kısmında, yani terminal olarak bulunabilirler. Lale, gelincik gibi. Veya koltuk sürgünü halinde yanda bir yaprakçığın koltuğunda bulunabilirler. Menekşede olduğu gibi.Yaban Gülü
Yaban Gülü
Çiçek durumlarında ya ana eksen büyümesine devam ederek, üzerinden yan dallara hakim gelişme gösterir (kasemoz çiçek durumu). Salkım, başak, şemsiye çiçek durumları bunlara misal verilebilir. Yahut da ana eksen büyümesine son verdiği halde yan eksenler büyümeye devam ederek ana eksenin yerini alır (kimoz çiçek durumları). Orak, yelpaze, helezon çiçek durumları bunlara misal verilebilir.

Kaynaklar

Vikipedi Rehber Ansiklopedisi

Linkler

http://www.cicekansiklopedisi.com

çiçek Anlamları

çiçek

Türkçe çiçek kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. floral
n. flower, blossom, smallpox

çiçek

bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü; süblimleşme ya da çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
çiçek açan kır ya da bahçe bitkisi; irinli kabarcıklar dökerek deride izler bırakabilen ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse.

çiçek

Türkçe çiçek kelimesinin Fransızca karşılığı.
fleur [la]

çiçek

Türkçe çiçek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Blatter: Blattern, Blume, Blüte

çiçek

1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi:
"Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaziDavranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse:
"Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."-
4 . kimyaSüblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***)İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
çiçeğe kesmek , çiçek açmak (veya vermek) , çiçek çıkarmak , çiçek gibi , çiçek olmak

çiçek

(Türkçe) Kadın ismi 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği.

İlgili konuları ara

çiçek anter bir çenekliler bitki golgi aygıtı kedicik kozalak kromoplast organel polen stigma
...

Okuma Önerileri

İçgüdü
1 yıl önce

Modası geçmiş olan bu kavram, bugün yalnızca yüzeysel bir anlamda kullanılmaktadır. Birbirleriyle aralarında korelasyon olmayan birkaç davra

Kaşıntı
3 yıl önce

Kaşıntı Özellikle, deride ve mukozanın deri ile sınırlaştığı yerlerde (göz, burun gibi) hissedilen bir duygu. Bu yerlerde bulunan özel bi

Turpgiller
3 yıl önce

Turpgiller (Brassicaceae), Brassicales takımına ait bir bitki familyası.

Labada
1 yıl önce

Labada Familyası: Çobandeğneğigiller (Polygonaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu. Haziran-eylül ayları arasında, yeşilimtrak

Nohut
2 yıl önce

Nohut Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Batı, Orta ve Güneydoğu Anadolu. Yemeklik baklagillerden bir bitki.

Nohut, Anadolu, Baklagiller, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Carl von Linnİ©, Cicer, Fabaceae, Hindistan, Humus, Leblebi
Tomurcuk
1 yıl önce

Tomurcuk, yaprakları biri biri üzerine sıkıca kapanmış ve internodları uzamamış embriyonik sürgün.

Tomurcuk, Botanik, Sürgün, Taslak, Yaprak
ITIR
3 yıl önce

Bermuda
2 yıl önce

DEVLETİN ADI: Bermuda BAŞŞEHRİ: Hamilton NÜFUSU: 60.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 54 km2 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PAR

Bermuda, Bermuda (ülke), Bermuda ޞeytan İœçgeni, Bermuda ޞeytan İœçgeni (kitap), Anlam ayrım
Unutmabeni
3 yıl önce

Unutmabeni (Unutma beni olarak da yazılır), bilimsel ismi ile ''Myosotis'' (Yunanca: "fare kulağı") olan bir çiçekli bitki cinsidir. Boraginacea

Dereotu
3 yıl önce

Maydanozgillerden bir bitki. Yıllık bir bitkidir. Gövdesi bazen bir metreye kadar yükselebilir.

Dereotu, Asya, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Bitki, Carolus Linnaeus, Elips, Kültür, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Meyve
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.