Çigong

Çigong veya Çikung (Pinyin: Qìgōng, Geleneksel Çince: 氣功) belirli fiziksel duruşlar ve beden hareketleri ve/veya hayalle birleştirilen nefes tekniklerini kullanarak bedenin enerji dengesini düzenleyen Çin tıbbının ve savaş sanatlarının bir parçası olan Çin kaynaklı biyoenerjetik/enerjetik egzersizlerin genel başlığı. Çigong bedendeki çeşitli sistemleri optimum fonksiyon halinde tutarak vücudun doğal sağlık durumunu yeniden oluşturmasıyla Alternatif tıp uygulamalarının arasında yer almaktadır.

Çigong

right|frame|300px|Hu Yuen Xian bir çigong gösterisi sırasında Çigong ya da Qigong farklı fiziksel duruşlar ve beden hareketleri ile nefes tekniklerini içeren Çin tıbbının bir parçasıdır. Kelime yaşam enerjisi anlamına gelen Çi ile çalışma ve inceleme anlamına gelen etkinlik yani gong kelimesinin biraraya gelmesinden türetilmiştir.

İnsanın atıl tuttuğu gücünü ortaya çıkarmak ve çeşitli yeteneklerini geliştirmek amacıyla ortaya konulan bu bilim veya sanatı Uygurlar ``Can Maharet`` olarak adlandırmışlardır.

Çigong, bedende çi olarak bilinen doğal yaşam gücünün akış halinde bulunduğu şeklindeki geleneksel Çin görüşüne dayanmaktadır. "Çi" Mandarin Çincesinde nefes veya gaz anlamına gelmektedir. Nefes yoluyla bu enerji canlı tutulur, gong ise beceri geliştirici kararlı çalışma veya teknik anlamına gelir. Çigong "nefes/yaşam gücü çalışması" veya iyi bir sağlığa ulaşıp onu sürdürmek için nefesi/çiyi kullanma sanatıdır.

1949`da Çin Halk Cumhuriyeti`nin kurulmasından sonra diğer geleneksel yöntemler gibi Çigong da eleştirilerden payını almış ve Çigong uygulamarı yasaklanmış ancak 1970`lerde Çigong resmen tanınmıştır.

Günümüzde Çin`de ve dünyanın dört bir tarafında iki milyondan fazla insan sağlık amacıyla düzenli çigong yapmakta ve yaygın olarak ikiyüzün üzerinde çigong yöntemi kullanılmaktadır. İlk dönemlerde daha kapalı bir çevrede uygulanmasına karşın günümüzde Çin`de hem sağlık gerekçeleriyle hem de savaş sanatlarının bir parçası hem de Taoist ve Budist keşişlerin eğitilmesinde Çigong`dan yararlanılmaktadır.Tarihçe

Çigongun Çin`de uzun bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Çi ve etkileri ile ilgili ilk yazılı kaynaklar 3,300 yıl kadar önceye gitmektedir (Shang ve Zhou hanedanları). Ma Huan Tui mezarlarında yapılan arkeolojik keşiflerde sağlık için duruşlarla nefesin bir araya getirildiği dans serileri ortaya çıkarılmıştır. Shanghai Qi Gong Araştırma Enstitüsündeki araştırmacılar Çigong`un ilk Vu şaman danslarından ortaya çıktığı teorisini öne sürmüşlerdir. Bu dansların çoğu hayvanların hareketlerine dayanılarak geliştirilmiştir. Çigong tarihi dört döneme ayrılmıştır:

Taocu ve Doğacı Dönem: Antik çağdan başlayıp M.Ö. 206 yılına kadar giden Han hanedanlığı döneminde Çigong insanların Tao ile uyumlu bir ruhsal ve bedensel birliktelik sağlaması için kullanıldı. Tarihi kayıtlarda dörtbin yıl önce Kral Yao zamanında halkın hastalıklardan korunmak amacıyla çeşitli özgün devinimler yaptıklarını göstermektedir. Bu dönemdeki enerji alıştırmaları ``daoyin`` adıyla geçiyordu. Daoyin sadece sağlık gerekçesiyle değil aynı zamanda olağanüstü kudretler geliştirmek için de kullanılmıştı. Sarı İmparatora atfedilen Dahiliye tıp Klasiği, Huang Di Nei Cing, Çigongun kökeni, uygulamaları, sınıflandırılması ve kuramı konularını ve günümüzün akupunktur iğneleri yerine geçen taş millerin kullanımıyla ilgili bilgileri içermekteydi.

Eyaletler savaşı sırasında (M.Ö. 770-222)ünlü Taocu bilge Lao Tzu ve daha sonra Chuang Tzu çi düzenleme konusunu incelediler ve bu dönemde çi akışı ile ilgili ilk çizimler kaleme alındı ve aynı dönemde çigong kuramı oluşturuldu. Bu dönemde sağaltımın yanısıra iğneleme yöntemi de kullanıldı.

Taocu çigong günümüze Bilimsel Çigong olarak gelmiştir. Bu okulda sağlığı koruma ve hastalıkları önleme üzerinde durulur. Çi`nin vücutta serbestçe akışının önünde en büyük engeller duygusal karmaşalar ve aşırılıklar olduğu kabul edilir.

Dinsel Dönem: İkinci dönem M.Ö. 206`da Han Hanedanlığı kurulmasıyla başlayıp Liang Hanedanlığının başladığı M.S. 502 yılına kadar uzanır. Bu dönemde Çigong dinsel ve gizli bir nitelik kazanmıştı. Bu dönemde Budacılık Çin`de gelişip benimsendi ve Budacı meditasyon ve uygulamalar Çigong ile birleşerek tapınaklar öğretilip uygulanmaya başlandı. Budacı ve Taocu okullar amaçları bir olmasına rağmen farklı yaklaşımlar geliştirdiler. Bunun sonucunda örneğin günümüzde 3600 Taocu çigong yöntemi bulunmaktadır. Ancak bu dönemde de Çigong Çin tıbbının bir uygulaması ve sağaltım yöntemi olarak kullanılmaya da devam etmiştir. Dönemin ünlü hekimi Hua Tua seleflerinin de deneyimlerinden yararlanarak ve beş hayvanın devinimlerini de gözleyerek adına Vu Çin Şi (beş hayvan oyunu) denilen özel bir çigong dizisi geliştirdi. Hakkındaki söylenceler Hua Tuo`nun yüz yaşında bile genç göründüğünü aktarmaktadırlar. Bu dönemde Hint Budacılığı, Tibet Budacılığı ve Taoculuğun Çigong üzerinde etkileri görülmeye başlanmıştır.

Dinsel Çigong`da izdeşlerin ana amacı aydınlanmaktır. Kuram ve uygulaması dinsel olmayan çigong`dan daha derin ve zor olan bu okulun bazı takipçileri daha sonra çigongu dinsel amaçlarla değil ömürlerini uzatmak amacıyla kullanır hale geldiler. Yirminci yüzyılda bu çigong biçimini dünyaya yine bu grup tanıttı. Bu çigong türü Budacı, Taocu ve Tibet Çigongu okullarında temsil edilmektedir.

Budacı Çigong: Bilimsel çigong sağlık amacıyla çalışılırken Budacı çigong Buda`nın gösterdiği hedeflere ulaşmak amacıyla çalışılır. Çin`e Budacı Çigongu getiren de ünlü Hintli Budist rahip Bodhidharma olmuştur.

Taocu Çigong: Budacılığın etkisine kadar Taocu okul bilimsel okulun sağlığı koruma amacını benimsemiş ancak Budacılık Çin`e girdikten sonradır ki onlar da Budacılar gibi ruhsal amaçlarla çigong çalışmaya başladılar. Onlar için uzun ve sağlıklı yaşam da önemliydi çünkü ancak bu durumda aydınlanmaya yönelik çalışmalarını daha fazla sürdürme olanağı bulacaklardı. Üçbin altıyüz

Taocu çigong yöntemi ve her birinin de onbin alt bölümü bulunan Taocu çigong yöntemleri ancak 1970`lerden sonra kamuya açıklanmıştır.

Tibet Çigongu: Hint ve Çin kültüründen etkilenen Tibet`te Hint Budacığılının etkisiyle çigong çalışmaları yapılmış ve kendilerine özgü çigong uygulamaları geliştirmişlerdir. Tibet çigongu da Budacılar gibi aydınlanmayı hedeflemektedir.

Savaş Sanatları Dönemi: Bu dönem Liang Hanedanlığı başlangıcından Çing Hanedanlığının 1911`de son buluşuna kadar sürmüştür. Budacı ünlü patrik Bodhidharma Çin`e imparatorun davetiyle gitmiş ve Şaolin Tapınağındaki rahiplerin sağlık durumlarını geliştirmeleri için bazı çigong çalışmalarını öğretmiştir. Bu dönemde Çigongun rahiplerin savaş tekniklerinin etkinliğini arttırdığı görülünce savunma sanatlarında kullanılmaya başlanmıştır. Kung Fu`nun beş hayvan stili de Çigong`un beş hayvan stilli çalışmalarıyla etkileşime burada girmiştir. Çalışmalar manastır dışında da devam etmiş ve Thai Chi Chuen adlı içsel savaş sanatı da yine bu dönemde geliştirilmiştir.

Altıncı yüzyıldan başlayarak çigong kuramına dayanan pek çok stil geliştirilmiştir. Stiller Vaigong (dışa özgü çalışma) ya da Vaidan (dış iksir) ve neigong (içe özgü çalışma) ya da neidan (iç iksir) denilen ve çigongun uygulanma şeklinde göre iki ana gruba ayrılmaktadırlar.

Shaolin tapınağı kökenli Vaigong/Vaidan ya da içe özgü çalışmalarda çigong çalışmaları kasların güç ve etkinliğini arttırmaya yöneliktir. Zihin yardımıyla uzuvlardaki güç arttırılarak kullanılan savaş sanatı tekniklerinin daha etkin olması sağlanır.

En tanınmış örneklerinin başında Tai Chi Chuen`in geldiği Neidan (İç İksir) kuramına dayalı içe yönelik savaşçı çigonlarında ise kaslar en alt düzeyde kullanılır ancak bu okulun çalışmaları Vaidan okuluna göre çok daha zorlu ve içrektir.

Çi Teorisi

Geleneksel Çin Tıbbının (Traditional Chinese Medicine-TCM) temelinde Çi fikri yatmaktadır. İnsan vücudunda meridyen denilen vücudu boyuna kesen enerji kanallarda seyreden çi bedenin çeşitli organlarına gönderilmektedir. Normal şartlar altında sözkonusu çi serbestçe akmakta ancak duygusal ve fiziki bir takım engellerle bu akış kesilmeye ve bozulmaya uğrayabilmektedir. Çigong denilen çalışmalarla insanlar çi`nin bu akışına karşı duyarlılık geliştirebilmekte ve onun akışını düzenleyebilmektedirler.

Batı`lı dillere çevrildiği şekliyle çi sadece bir yaşamsal enerji olarak da tanımlanamaz Çi`nin bir yönü enerji, kuvvet ise diğer yönü de bilinçli zeka veya enformasyondur. Her organ sistemi kendi çi`sini taşır ve hem onun fiziksel hem de enerjetik fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar.

Bu teoride kan ve çi birbirinden ayrılamaz. Kan, Çi`nin anasıdır, çi`yi taşır ve onun hareketi için gerekli maddeleri sağlar ancak Çi kanın yöneticisidir bu, çi`nin kanın tüm vücutta dolaşımını ve hatta ihtiyacı olan yere yönlenmesini mümkün kılan güç oluşundan ileri gelmektedir. Aşırı kan kaybı Çi`de eksilmelere yol açar ve beden fonksiyonunu tam icra edemez ve vücutta ateş ortaya çıkar.

Özelliği ve Uygulanması

Çigong çoğunlukla sağlığın korunması için öğretilmesine karşın bazıları onu terapötik müdahalede de kullanmaktadır. Bu amaçla yapılan çigong çalışmalarında yaşam enerjisini yani Çi`yi arttırmak ve vücutta serbestçe dolaşımını sağlayarak bazı sağlık sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla temel gevşeme, dikkat toplama ve solunum teknikleri, belli duruş ve devinimleri, kendi kendine masaj uygulamaları ve dengeli yeme alışkanlıkları kullanılır.

Çigong çalışmalarında birtakım aygıtlar ve büyük alanlara hatta güçlü kas ve eklemler, elastik bir vücuda veya kondüsyona ihtiyaç duyulmamakta ancak bu çalışmalarda vücut sağlığına kavuşmakta veya mevcut sağlıklı olma durumu geliştirilmekte ve korunmaktadır. Savaş sanatları için çalışılan sert çigong formlarında belirli bedensel koşullar gerekmekle birlikte bu amaçla yapılmalan çigong her yaş ve durumdaki insan tarafından çalışılabilmektedir.

Geleneksel Çigong`un çeşitli formları Çin savaş sanatları ile birlikte uygulanmakta ve genellikle içsel savaş sanatlarının (內家, ileri düzey çalışmalarında yaygındır. Çin`deki savaş sanatları içinde özellikle ülkemizde Kung Fu adıyla bilinen Wushu sanatlarında, shaolin manastırlarındaki savaşçı rahiplerin eğitim çalışmaları arasında mutlak surette Çigong`un savaş sanatlarında kullanılan forumları ya da Sert Çigong tabir edilen çalışmalar yaptırılmaktadır. Bu çalışmalarla kas ve tendonlar normal bir insanın dayanıklılık sınırlarının çok ötesinde geliştirilmekte, vuruşlar daha etkili kılınması için enerji çalışmaları yapılmaktadır.

Çigong uygulamalarında üç ana esas bulunmaktadır. Bunlar; zihin, nefes ve enerjidir. Bu çalışmalarla çi ya da yaşam enerjisi yoğunlaştırılır, etkinleştirilir ve kullanılır. Gevşeme çigongun temelidir çünkü gevşeme ile birlikte yalnızca bedendeki çi`nin rahatça akışı sağlanmamakta aynı zamanda zihin dingin ve uyanık hale getirildiğinden soluma da kendiliğinden düzenli hale gelmektedir. Zihin çigong alıştırmalarında çok önemlidir. Zihinle dikkati yönlendirerek çi yoğunlaştırılır, dolaştırılır, belirli uzuvlara yönlendirilir ve beslenip güçlendirilir.Dantien

Çigong`da bedenin en önemli parçası Dantien bölgesidir. Çigong teorisine göbek deliğinin bir parmak kadar aşağısı olan bu bölgede bedenimizi dengede tutan Çi biriktirilmektedir. `Dan` enerji kristali veya özü anlamına gelirken `Tien` de alan anlamına gelmektedir. Çigong yapıldıkça bu bölgede biriken çi enerjisi vücuda dağıtılır ve oniki ana kanal daha duru hale gelir. Kanallar şunlardır: Akciğer Kanalı; Perikard (Kalp Dış Zarı Kanalı); Kalp Kanalı; Dalak Kanalı; Karaciğer Kanalı, Böbrek Kanalı; Kalın Bağırsak Kanalı; Üç Isıtıcı Kanalı; İnce Bağırsak Kanalı; Mide Kanalı; Safra Kesesi Kanalı; İdrar Kesesi Kanalı. Çigong`da Dantien`de enerji biriktirildikçe daha sağlıklı ve güçlü olunur.

Zihin Eğitimi

Çigong uygulamasında zihnin çok önemli bir yeri vardır. Uygulama sırasında yapılan uygulama dışında hiçbir şey üzerinde yoğunlaşılmamalıdır ve bu özellikle Çi`nin Dantien`de biriktirilmesini sağlayan meditasyon sırasında izlenmesi gereken önemli bir kuraldır. Bazı Çigong egzersizlerinde uygulayıcıdan bedeninin belirli akupunktur noktalarına yoğunlaşması istenir. Örneğin ayak tabanının ortasındaki Yongquan noktası böbrek ile ilişkilidir ve hipertansiyon ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelen bir manipülasyon noktasıdır. Çigong uygulamasında zihin ile ilgili ana husus zihnin berrak ve sakin olması; sakince yoğunlaşma ve sonunda zihni boşaltıp evrenle birlikte olma halini yaşamaktır.

Nefes Talimi

Çigong`un bir diğer önemli unsuru nefestir. Alınan nefes pozitif Çi`yi bedene taşır ve genellikle açılış hareketi sırasında gerçekleştirilir, verilen nefes ise negatif Çi`den bedeni arındırır ve kapanış hareketlerinde uygulanır. Nefes kimi zaman da akupunktur noktaları, deri yoluyla toplanan enerji hareketleriyle kombine halinde uygulanır. Nefes alış verişinde çoğunlukla doğal yol izlenir.

Soluk düzenleme ile zihin dinginleştirilir ve çi uyarılarak yükseltilir, alçaltılır veya kapatılır. Çigong`da pek çok soluma alıştırması olmakla birlikte en önemli soluma biçiminin tıpkı bebeklerde de olduğu gibi karın soluması ya da Dantien Solunumu denilen soluk alıp verme biçimi olduğu kabul edilir. Sanıldığının aksine göğsün üst kısmıyla soluklanma oksijen alınımını daha fazla arttırmamaktadır. Oysa en doğal ve sağlıklı soluklanma biçimi diyaframın kullanıldığı bu soluklanma biçimidir.

Duruşlar

Çigong`da sadece zihin üzerinde yoğunlaşılmaz aynı zamanda hareket ve duruşlar üzerinde de durulması gerekir aksi halde yapılan Çigong olmaz. Çigong uygulamalarında başın tepe noktasındaki Gök-Kapısı (Baihui noktası) noktası ile bacakların arasındaki anüse yakın olan Huiyin noktası arasındaki bölge düz ve dikey bir hat üzerinde bulunmalıdır. Bu duruş kişinin Çi`sinin doğal bir şekilde akmasına ve yer ve gök çilerinin toplanmasına izin verir, fazla enerji harcanmasını önleyerek kişinin çabuk yorulmamasını sağlar.Çigong Stilleri

Çigongun binlerce sistemi vardır. Seksendört bin Budacı, her birinin on bin alt bölümü olan üç bin altı yüz Daocu çigong sisteminin yanında birçok Konfüçyüsçü ve Tibet kökenli çigong sistemi de bulunmaktadır.

Ancak alıştırmaların hedefleri bu kadar çok değildir: Koruyucu sağlık, hastalık (destek) tedavisi, ruhsal gelişim, spor ve sahne sanatları eğitimlerine destek vb. amaçlarını güder.

Çigong`un günümüzde bir kısmı tarihi uygulamaların günümüz koşullarına adaptasyonundan doğan 3 binden fazla stili bulunmaktadır. En ünlü stiller: Vahşi Kaz (Dayan) Çigongu, Beş Hayvan Oyunları, Tai Çi Çigong, Sekiz Parmak Brokarı, Altı Sağaltıcı Ses, Kazık Üzerinde Duruş Çigongu, Tek Parmak/Büyülü Aya.

Çigong stilleri kullanım yerlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Çin`deki sınıflandırmaya göre Çigong dahili çigong ve harici çigong olarak iki büyük kategoriye ayrılabilir.

``Dahili Çigong`` (internal qigong): Çi`nin vücut içindeki dolaşımı ve düzenlemesini fiziksel devinimler kullanılmaksızın gerçekleştirildiği çalışmalardır. Bu çalışmalar yatarak, oturarak veya ayakta yapılabilmektedir. ``Harici Çigong`` (external qigong): Fiziksel devinimlerin kullanıldığı çigong stilleridir.

Kişinin kendi çi`sini düzenleme çalışmaları ile kendi çi`sini dışarıdaki bir nesneye veya sağaltım amaıcıyla bir başka kişiye yönlendirdiği çigong çalışmaları da vardır. Ancak kişinin çi`sini dışarıya yönlendirdiği bu çalışmalar ileri düzeylidir ve çigong ustları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çigong sağlık için uygulanan "yumuşak" çigong ile savaş sanatları ve güç talimleri için uygulanan "sert" çigong olarak da sınıflandıranlar vardır.

``Sert Çigong`` asırlardır dahili Çi`yi geliştirmek, darbelere karşı incinmemek için kemik ve kasları güçlendirmek için savaş sanatçıları tarafından kullanılmış bir Çigong tekniğidir. Öğrencilerin çi`lerinin gelişme düzeyleri çeşitli testlerle sınanır. Bu teknikle çigong öğrencileri vücutlarını normal bir insanın dayanamayacağı (başlarıyla kiremit veya demir kırma, mızrakları boyunla bükme vs.) darbelere karşı dayanıklı kılabilmektedirler.

Sert Çigong Batı ülkelerinde uygulanan eğitimlerle kas geliştirilmesine benzememekte çünkü vücutta dolaşan Çi`nin belirli nefes ve duruş teknikleriyle yönlendirilmesi ile işlerlik kazanmaktadır.

Sert Çigongun hem yumuşak (yin) hem de sert (yang) yönleri vardır. Yang yönü belirli duruş ve nefes tekniklerinin kullanıldığı bedene eller, özel bambu kamışlar ve demir çubuklarla düzenli vuruşları içerir. Yin yönü ise eğitimin ihmal edilmemesi gereken ve egzersizle oluşan yangıyı serinletmek için gerekli olan meditasyonu içermektedir. Sert Çigong eğitiminde belirli düzeyler bulunmaktadır. Öğrenci gelişiminde bu düzeyleri teker teker geçmesi gerekir. Her bir düzey bir diğerinden daha zor talimleri kapsar.

Sert Çigong sadece bedeni güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda vücutta astım, dolaşım sorunları, depresyon ve akciğerlerin gelişimini de sağlamaktadır

Diğer bir sınıflandırma Taoist, Budist, Konfüçyen, Tıbbi ve Savaş sanatları çigonlarıdır. Taoist Çigong içsel gevşeme, sakin devinimler üzerinde yoğunlaşırken Budist Çigong okullarında güçlü, aktif, dinamik duruş ve hareketler vardır. Her iki okul da diğer çigong okulları gibi Yin ve Yang dengesi ve zihnin boşaltılıp sakinleştirilmesini hedefler. Konfüçyen Çigong nadirdir ve metotları temel ve basittir. Tıbbi Çigong akupunktur noktaları ve meridyenler üzerinde durur. Savaş sanatı Çigongu (Tai chi chuan, Shaolin Quan, Xing Yi Quan, Bagua Zhang ve Wing Chun Kuen) de Taoist ve Budist okullarının metotlarını kullanırlar.

Çigong çalışmalarının Yin ve Yang gibi iyi yönü vardır. Aktif Çigong`da (Dong Gong)hareketler akupunktur noktaları ve kanallarla ilişkilidir ve iç organları güçlendirir. Pasif Çigong (ling Gong) oturarak, yatarak veya ayakta durarak yapılan bir meditasyon türüdür ve Dantien`de Çi`nin biriktirilmesi, bedenin içini çalıştırmayı ve zihni arındırmayı kapsar.

Sağaltım/Tedavi Yöntemi Olarak Çigong

thumb|150px|right|"Işığı Toplama", C.G.Jung ve Richard Wilhelm`in yazdığı "Altın Çiçeğin Gizi" kitabındaki Taoist meditasyon uygulaması

Çigong, Çin`de 1989 yılından bu yana tıbbı tedavi yöntemi olarak resmi kabul görmüş ve çoğu üniversitenin de müfredatına alınmıştır. 1996 yılında ise Çin hükümeti tarafından Ulusal Sağlık Planı`nın bir parçası olarak ele alınmıştır.

Çigong uygulayıcısı Diyafram nefesiyle stres ile mücadelede önemli bir rol oynayan gevşeme çalışmalarını sürdürür.

Batı ve Çin tıbbı alanlarında doktora yapmış olan ve Yan Xin Çigong okulunun kurucusu olan Dr. Yan Xin Çigong`un modern dünyada bir "hurafe" olarak görülüp gözardı edilmesinin önüne geçmek için çigong ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini öne sürmüştür. 1980`lerin ortalarında bu amaçla hem Yan Xin hem de diğer araştırmacılar Çin ve A.B.D`deki bazı araştırma kuruluşlarında Çigong ile ilgili sistematik araştırmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda 20`den fazla bilimsel tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır.

Çigong kadim Çin tıbbının bir başka önemli ve modern tıp tarafından da kabul görülen bir başka uygulaması; akupunkturla da benzer ilkeler üzerine kuruludur. Tıpkı akupunktur gibi pek çok rahatsızlığa karşı alternatif bir tıp yöntemi olarak kullanılan Çigongun klinik deneylerde kronik kalp hastalıklığı, mide ya da oniki parmak bağırsağı ülseri, kronik sarılık, kronik hazımsızlık, gastroptoz, nevrasteni, verem, kronik bronşit, kronik bronşiyal astım, yaşlılığa özgü bel ağrısı, hamilelik toksemisi ve pelvik iltihaplanmada etkili olduğu gösterilmiş. Ayrıca miyop, uykusuzluk, soğuk algınlığı, hipertansiyon, artrit, adet düzensizlikleri, kronik gastrit gibi rahatsızlıklarda da kullanılabilmektedir.

Göz Çigongu : Miyop ve hipermetro gibi göz kusurlarına karşı çigong kullanılması yakın tarihli bir gelişmedir. Çinli ünlü çigong ustası Weizhao Wu`nun Hunyuan Gong stillerinden biri olan Göz Çigongu ilk kez onun tarafından 1980`lerin sonlarında gözlerinden kanama geçiren annesini iyileştirmek için geliştirilmiştir. Doktorların annesinin kör olacağını söylemesiyle birlikte Wu usta annesi için bir çigong programı tasarlamış ve sonunda bu rahatsızlığı ile birlikte gözlük kullanmaktan da kurtulmasıyla bu çigong çalışmasının adı duyulmaya başlanmıştır. Wu ustanın çigong tekniği üzerinde 100 kişilik tıbbi kurul 3 yıl çalışmış ve 4000`den fazla klinik dosya üzerinde yapılan araştırmada yüzde 90`ın üzerinde bir başarı sağlandığı tespit edilmiş ve sonuçlar ulusal düzeyde yayınlanmıştır. Halen Guangdong Bölgesindeki okullarda bu göz çigongu günlük olarak uygulanmaya devam etmektedir. Emekli olduktan sonra Kanada Toronto`ya yerleşen Wu usta kendi çigong merkezinde göz çigongu eğitimi vermeye devam etmektedir.Çigongla İlgili Tartışmalar

80 ve 90`larda Çigong`un popülerliğinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan pek çok grup geleneksel çigong pratisyenleri ve şüpheci çevreler tarafından eleştirilmeye başlandı. Akupunktura yönelik eleştirilerin bazıları Çigonga da yöneltilmiştir. Çi`nin ve meridyenlerin olduğu kadar sağaltım sürecinin de bilimsel yöntemlerle tespit edilemeyişi ve gözlem alanının dışında oluşu ve ilkelerinin modern bilimsel paradigma ile çelişkisi, Çigong gibi antik yöntemlere karşı bilim çevrelerinin ve araştırmacıların şüphelerini sürekli beslemiştir.

Bunun yanısıra çok sayıda insanın yetersiz bir gözetmen altında veya kitaplar veya video ve DVD`lerden öğrendikleri çigongu uygulamaya çalışması Çigong ustaları ve ortodoks çigong okullarının temsilcileri tarafından eleştirilmiş ve bu çalışmaların insanda enerji dengesizliğine yol açarak fiziksel ve zihinsel problemler oluşturabileceği iddia edilmiştir. Çoğu geleneksel çigong okulunda belirli bir uzman gözetmenin kontrolü altında yıllarca süren bir çigong eğitimi söz konusudur ve öğrencinin çigongu yanlış uygulaması gözetmen tarafından engellenir. İç enerjilerin dengesiz bir şekilde dolandırılması bu eleştirmenlere göre sonunda kişide bedenin hem zihinsel hem de fiziksel sistemlerinde dengesiz sonuçlar doğuracaktır.

Rehbersiz veya uzman olmayan rehberlerle çalışılan pratisyenlerde gelişen çeşitli kronik zihinsel ve fiziksel sağlık problemleri hiç de nadir değildir hatta İngilizce konuşan çigong pratisyen ve öğretmenleri bu sendromlardan birini "Çigong Psikozu" (Qigong Psychosis) şeklinde adlandırmışlardır.KaynakçaAyrıca bakınızÇigong Üzerine Bazı Kitaplar

 • Yang Jwing-Ming, The Essence of Shaolin White Crane-Martial Power and Qigong, YMAA Publication Center, 1996
 • Yang Jwing-Ming, The Root of Chinese Qigong: Secrets of Health, Longevity, & Enlightenment, YMAA Publication Center, 1997
 • Wen Mei Yu, Chi Kung: Taoist Secrets of Fitness and Longevity, Unique Publications, 1998
 • Hakan Onum, Ejderi Uyandırmak-Çigong, Bir Canlılık Bilimi, Yol Yayınları, İst.2004
 • Jin, Guanyuan: Scientific Essence of Qigong. Symp Proc. Intl. Conf. of Traditional Medicine, Beijing, PRC, p515, 2000.
 • Maciocia, Giovanni, <cite>The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists</cite>; Churchill Livingstone; ISBN 0-443-03980-1
 • Ni, Mao-Shing, <cite>The Yellow Emperor`s Classic of Medicine : A New Translation of the Neijing Suwen with Commentary</cite>; Shambhala, 1995; ISBN 1-57062-080-6
 • Holland, Alex <cite>Voices of Qi: An Introductory Guide to Traditional Chinese Medicine</cite>; North Atlantic Books, 2000; ISBN 1-55643-326-3
 • Unschuld, Paul U., <cite>Medicine in China: A History of Ideas</cite>; University of California Press, 1985; ISBN 0-520-05023-1
 • Scheid, Volker, <cite>Chinese Medicine in Contemporary China: Plurality and Synthesis</cite>; Duke University Press, 2002; ISBN 0-8223-2872-0
 • Porkert, Manfred ``The Theoretical Foundations of Chinese Medicine`` MIT Press, 1974 ISBN 0-262-16058-7
 • Graham, A. C. (translator). (2001). ``Chuang-tzu: The Inner Chapters.`` Indianapolis: Hackett Publishing Company, inc. ISBN 0-87220-581-9
 • Lau, D. C. (1963). ``Lao Tzu: Tao Te Ching.`` London: Penguin Classics. ISBN 0-14-044131-X
 • Graham, A.C., ``Disputers of the Tao: Philosophical Argument in Ancient China`` (Open Court 1993). ISBN 0-8126-9087-7
 • Blofeld, J. ``Taoism, The Quest for Immortality``, Mandala-Unwin Paperbacks London, 1989. ISBN 0-04-299008-4
 • Cheng, Tinhung. ``Tai Chi Transcendent Art``, The Hong Kong Tai Chi Association Press Hong Kong, 1976. (in Chinese)
 • Chen, Wei. ``Introduction to the Study of Qigong``, Hua Xia Publishing Beijing, 1995. ISBN 7-5080-0702-6 (in Chinese)
 • Wu Gongzao. ``Wu Family T`ai Chi Ch`uan`` (吳家太極拳), Hong Kong, 1980. (in Chinese)
 • Wile, Douglas ``Lost T`ai-chi Classics from the late Ch`ing Dynasty`` (1996) State University of New York Press, Albany. ISBN 0-7914-2653-X
LinklerYazılarVideolar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar