Α1-Antitripsin

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Α1-Antitripsin ilgili konular

 • Elastin

  Elastinin esnekliği çapraz desmozin bağları ve amorf yapısından kaynaklanır.
 • Organ

  Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince ''organum'' ("alet, araç") sözcüğünden türemişti
 • Nekroz

  Bir veya daha fazla sayıda hücrenin,dokunun ya da organın geri dönüşemez şekilde hasar görmesi sonucu görülen patolojik ölümdür.
 • Aat

  AAT, Alfa-1-Antitripsin adı verilen proteaz inhibitörünün kısaltmasıdır. A1AT de denilmektedir. Plazmada yüksek konsantrasyonda bulunmakta (1.
 • Metaplazi

  Metaplazi patolojik anatomide olgunlaşmış ve farklılaşmış bir dokunun bir başka farklılaşmış dokuya normal olmayan dönüşmesidir. Burada
 • Kan Doku

  Kan, atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan p
 • Organ (anatomi)

  Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince ``organum`` ("alet, araç") sözcüğünden t
 • Hepatik lipaz

  Hepatik trigliserit lipaz veya hepatik triasilgliserol lipaz, yaygın adıyla da Hepatik lipaz, karaciğer, adrenal bezler ve overde, ayrıca makrofaj
 • Karboksilesteraz 1

  Karboksilesteraz 1 (monosit/makrofaj serin esteraz 1), insanda CES1 geni tarafından kodlanan bir karboksilesteraz enzimidir. Bu enzim, ester, tiyoest
 • Fenotipik özellik

  Fenotipik özellik veya biyolojik özellik, bir canlı organizmanın fenotipik karakterinin kalıtılan, doğal çevre tarafından belirlenen veya her