Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.
Gelenek kavramına sosyal bilimlerin farklı alt disiplinlerinin yaklaşımları ile geleneksel toplumların yükledikleri anlamlar arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunur.

Örf

Örf ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gelenek

örf

Osmanlıca örf kelimesinin Türkçe karşılığı.
İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeydir. Bu kelime; ihsan, ma'ruf, cud, sehâ, bezl ve atâ olunan, atiyye, tanımak, bilmek, biliş, ikrar eylemek, arka arkaya tetebbu ve tevâli etmek, Allah (C.C.) tarafından ulülemre ve Sultana tevdi' olunan hüküm, müstahsen, yani Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) iyi gördüğü şeyler, gibi mânalara gelir. * Fık: Şer'an ve şeriata bağlı. Akl-ı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir. Örf, şeriata eğer muhalif olursa, gayr-i meşru olur, onunla amel edilmez ve onun izâlesi lâzım gelir.

örf

yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet2.

örf

Türkçe örf kelimesinin İngilizce karşılığı.
[orf] n. very contagious virus disease that affects goats and sheep caused by a poxvirus and characterized by blisters on the animal's lips filled with pus (transmittable to people)

örf

Türkçe örf kelimesinin Fransızca karşılığı.
usage [le], coutume [la], mìurs

örf

Türkçe örf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brauch, Gebrauch, Usus

Yanıtlar