2002’den bugüne Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim
Üyelerindendir. Dünyaca tanınmış bir bilim adamı olup, tarih alanında yaptığı çalışmalarla
ünlenmiştir.

Özcan Azmi

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN, 1960 Burdur Doğumlu.ÖĞRENİM DURUMU Lisans: Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997 Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002 İŞ DENEYİMİ 1990 - 1996, İSAM Araştırmacı 1996 - 1999, İSAM Başkanlığı 1991 - 1992, Boğaziçi Ünv. part time ders 1994 - 1996 Marmara Ünv part-time ders 1997 - 1999 Fatih Üniversitesi 2000 - ... Sakarya Ünv. YABANCI DİL BİLGİSİ: İngilizce, Arapça, Urduca İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI: Osmanlı Hindistan ilişkileri, Hilafet makamı, Sultan II. Abdülhamid, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, 19-20 yüzyıl İslam Dünyası ve Fikir Hareketleri, Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri BUTUN YAYINLAR Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler "The Press and The Anglo-Ottoman Relations (1876-190", Middle Eastern Studies, vol. XIX. Ocak 1993. "Jamaladdin Afgani's Honorable Confinement in İstanbul", Osmanlı Araştırmaları, c.XV. 1995. "The Turks in Urdu Literature in the Age of Pan-Islamism", Journal of Pakistan Historical Society, vol. XL. 1992 "İngiltere'de Hilafet Tartışmaları (1873-1909)", Turkish Journal of Islamic Studies , II, 1998,49-71. �Osmanlı Devletinin Son Döneminde Araplara Arasında Hilafete Karşı Gelişmeler�, Türk Kültürü Araştırmaları, Haziran 2005. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler - "The Shift From Ottomanism to Pan-Islamism in the Ottoman Empire and the Western Attitude", II. Abdulhamid ve Dönemi hakkında Colloquim'e sunulan Tebliğ. Bod-Hamburg-Almanya 1993 - "The Issue of An Arab Caliphate in Britain", Paper presented to the International Symposium on the Brismes, Manchester-İngiltere 1994 (yay.1995) - "The Ottomans and Baburids", İSAV, Paper presented to the International Symposium entitled "XV.-XVI. Sırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 11-12 Kasım 1996. - "The Millet System in the Ottoman Empire", Paper presented to the International Symposium on the Minorities in the Middle-East, Osaka, Japan 1998 - "Tanzimat ve Din Hürriyeti, Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti", Paper presented to the International Symposium, İstanbul 27-28 Kasım 1999. - "Islam As a Medium of Political Opposition; Tanzimats Legacy, International Conference on Ottoman Intellectual Heritage". Swedish Research Centre, İstanbul, 14-14 Şubat 2001. - "Egypt in the Caliphal Policy of Sultan Abdulhamid II.", Paper Presented to the Colloque International, Les Ottomans et le monde Mediterraneen, Rabat 18-20 Avril 2002, Morocco. - �The Prospect of Muslim World in the 21 st Century�, International Conference on Enlightened Moderation , 23-25 June 2004, Islamabad PAKISTAN - �Indo-Turkish Relations in Historical Perspective-Turkish Image in India�, Joint Conference on Indo-Turkish Relations , 13-13 February 2005, N. Delhi, INDIA. - "Ottoman Factor in the Legitimation of British Rule in India�, International Conference on Legitimacy of Power in Asia , 23-25 April 2005, SINGAPUR Yazılan Uluslararası Kitaplar -Indian Muslims, the Ottomans and Britain 1877-1924, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1997 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler -1880'de İstanbul'da Çıkarılan bir Gazete ve İngiltere'nin Kopardığı Fırtına, Peyk-i İslam, Tarih ve Toplum, Mart 1992 -Özbekler Tekkesi Postnişini Buharalı Şeyh Süleyman Efendi bir �Double Agent' mi idi?, Tarih ve Toplum, Nisan 1992 -Birinci Dünya Savaşı Sırasında İngilizlere Karşı Bir Hind-Osmanlı Planı, İpek Mektup Komplosu, Tarih ve Toplum, Temmuz 1992 -İngiliz Yönetimi Altındaki Hindistan'da Daru'l-İslam-Daru'l-Harb Tartışmaları, Yeni Toplum, Mayıs-Haziran 1992 -1857 Büyük Hind Ayaklanması ve Osmanlı Devleti, İÜEF İslam Tetkikleri Cemiyeti Dergisi, c.IX. 1995 -Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi Üzerine Tezler, İzlenim, Eylül 1993 -Toynbee'nin Gözünde Türkler, İzlenim, Kasım 1993 -Osmanlı Devleti Üzerine Planlar, Ocak 1994 -Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi, Ağac yay. (yayımlanacak) -İslam Dünyası ve Siyaset, Ağaç Yay. -Osmanlı Devletini Paylaşım Planları, İslami Araştırmalar , Ankara 2000 sy II -Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik, Church Missionary Society İstanbul'da, İstanbul Araştırmaları Dergisi, c. I. Bahar 1997 -J. Louis Sabuncu'nun İstanbul Yılları, İstanbul Araştırmaları dergisi, V, 1998.117-127 -"Osmanlı ve Babürlü Devleti Arasındaki İlişkiler", Türkler VIII , Ankara 2002 -"Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar ve Hindistan Müslümanları", Türkler XIII , Ankara 2002. -"The Ottomans and the Baburids", The Turks II , Ankara 2002 -"The Ottomans and Muslims of India During the Reign of Sultan Abdülhamid II" The Turks IV , Ankara 2002. -"II. Abdülhamid Döneminde Afganistan ile İlişkiler ve İngiltere", Bütün Yönleri ile Afganistan , İstanbul 2002, 84-101. - "Hindistan'da İngiliz Hakimiyeti ve Ulemanın Tavrı�, Divan, yıl: 9 sayı: 17, 2005, II, s. 103-115. - "Hindistan'da İslam Modernizmi ve Seyyid Ahmed Han�, İslamiyat, Nisan 2005. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve bildiri Kitabında Basılan Bildiriler -Sultan II. Abdulhamid ve Hindistan Müslümanları, İÜEF, II. Abdulhamid Devri Seminerine Teblig, Mayıs 1992. (yay. 1994) -Sultan II. Abdulhamid'in �Pan-İslam' Siyasetine Cevdet Paşa'nın Tesiri, TDV Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumuna Sunulan tebliğ 10-11 Haziran 1995. (yay. 1997 ) -XIX. Yüzyılda Batı'da Osmanlı (Devleti) İmajı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. Yıldönümü için düzenlenen uluslararası toplantıda okunan tebliğ (7-10 . Nisan.1999) -"Türkiye'de Yakınçağ Tarihi Araştırmalarına Dair Gözlemler" (İSAM, İlmi Sempozyum), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları " İstanbul, 24-25 Şubat 2001' sunulan Tebliğ). DİĞER YAYINLAR Kitaplar Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, (1877-1914) İstanbul 1992), İlaveli ikinci baskı (1877-1924), İstanbul 1997 İngiltere, Arap Hilafeti ve Osmanlı Devleti, (1997) (Baskıya Hazır) Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti (Editörlük) İstanbul 2000 Kitap Tanıtımları - "Pan-Islamism in British Indian Politics", Kitap tanıtımı, Belleten , Ağustos 2000, sayı 240. - "Rise of The Young Turks: Politics, The Military and Ottoman Collapse", Book Review, Turkish Journal of Islamic Studies , 4/2000, 286-287. - AL Macfie: Orientalism: A Reader, BELLETEN c: LXVII , SAYI: 248 (Nisan 2003). Ansiklopedi Maddeleri (TDV İslam Ansiklopedisi) 1-Bereni, 2-Cagir, 3-Darul-Ulum, 4- Ebul Kelam Azad, 5- Encümen-i Huddam-ı Kabe, 6-Bengal, 7-Eyüp Sabri Paşa, 8- Fransa, 9-Frang-ı Mahal, 10- Hilafet, 11-el Hilal, 12- Hindistan Hicret hareketi, 13- Hindistan 14- İngiltere 15- İngiliz Osmanlı İlişkileri 16- İslam'ın Doğuşu ve Yayılışı,17-Modern Dönem Fikri Hareketler 18- İslamcılık 19- İttihad-ı İslam 20- İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. 21-Kandehar, 22-Kanpur, 23-Liyakat Ali Han, 24-Leknev. 25-Keramet Ali 26- Mahmud Celaleddin Paşa 27-Malabar 28-Masonluk 29. Meşveret Gazetesi 30. Meysur 31- Milliyetçilik 32 Mir Sultan Galiev 33. Mirza Muhammed Ali 34. Mevlana Muhammed Ali Lahori 35, Mevlana Yusufi, 36. Multan, 37. Muhammedabad, 38. Muradabad, 39. Mürşidabad, 40. Müttaki el-Hindi, Mecelletü'l-İslamiye Ansiklopedisi (Tunus), 1. Evliya Çelebi, 2. Ahmet Resmi Efendi, 3. Babür, 4. Katip Çelebi "Ottoman empire and the west�, ENCYCLOPAEDIA OF WESTERN COLONIALISM (USA) Çalışmaları Hakkında Değerlendirmeler Book Reviews -N. Göyünç, Journal of Ottoman Studies , 18 (199,285288 -Ş. Hanioğlu, International Journal of Middle East Studies , 31 (1999), 145-147 -H. Fattah, Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies , 1/1,(1999)230-231. - Al-Alam (199, 639. -D. Hall, Middle East Quarterly , June 1999, 87. -P. Batur. V. Lippe, Mesa Bulletin , 33 (1999), 116-117. -E. J. Zürcher, British Journal of Middle Eastern Studies , 27/2 (2000), 201-207. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT İslam Ansiklopedisi İlim Heyeti

Yanıtlar