özgürlük

Kişinin kendisini belirlemesi, denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenle­mesi durumu. Bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve istekleri­ne göre yönlendirmesi. Kişinin, başkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de, kendi is­teklerine göre davranabilmesi gücü.

Kişinin kendisini belirlemesi, denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenle­mesi durumu. Bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve istekleri­ne göre yönlendirmesi. Kişinin, başkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de, kendi is­teklerine göre davranabilmesi gücü.

Başkalarının, fakat özellikle devletin keyfi müdahalelerinden masun olma. Bireylerin, başkalarına bir insan hakkı ihlali yoluyla zarar vermedikçe, istedikleri kararları alabilecekleri ve istedikleri gibi yaşayabilecekleri bir özel alanlarının olması. Bir birey, yapmak istediği bir şeyi yapması önlenmediği veya onu yaptığı için cezalandırılmadığı yahut yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlanmadığı veya onu yapmadığı için cezalandırılmadığı takdirde özgürlüğe sahiptir.

Bu özgürlük anlayışına negatif özgürlük de denir. Geniş anlamda liberal gelenek içinde yer alan her çizgi, negatif özgürlüğün asıl ve/veya yeri pozitif özgürlükle ikame edilemeyecek olan özgürlük olduğunu kabul eder. Negatif özgürlüğün sınırı, teorik olarak, J. S. Mill'den kaynaklanan "zarar ilkesi" tarafından çizilir. Ancak, zaman içinde bu ilke işlenmiş ve "bir hak ihlali yoluyla zarar ilkesi" haline gelmiştir.

Pozitif özgürlük bir bakıma negatif özgürlüğü tanımlama ve geliştirme, bir bakıma onu tasfiye etme amacıyla/güdüsüyle gelişmiş/geliştirilmiş bir özgürlük kavramıdır. Buna göre, negatif özgürlüğe teorik olarak veya kağıt üzerinde sahip olmak fiilen özgür olmayı garantilemez. Negatif özgürlüğü kullanmak için gerekli mali imkanlara/somut araçlara sahip olmaya/oldurtulmaya ihtiyaç vardır. Bunun sorumluluğu genellikle devletin omuzlarındadır. Dolayısıyla, parası/mali gücü olan özgürdür. Olmayanlara devlet bunları sağlamak suretiyle özgür olma imkanı verebilir.

Pozitif özgürlüğün (bedeni) kabiliyetle (ve yeterlilikle), akli davranmakla (rasyonellik) ve siyasal katılımla (siyasi) ilgili yorumları da vardır. Mamafih, tecrübe pozitif özgürlüğün hiçbir şekilde negatif özgürlüğün yerini alamayacağını kanıtlamıştır.

Diğer anlamları

özgürlük

Türkçe özgürlük kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Mustafa Kemal Atatürk] n. freedom, independence, liberty, latitude

özgürlük

herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ya da davranma, herhangi bir koşula bağlı olmama durumu, serbesti.
her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi istecine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.

özgürlük

Türkçe özgürlük kelimesinin Fransızca karşılığı.
liberté [la]

özgürlük

Türkçe özgürlük kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Freiheit, Independenz, Selbständigkeit, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Ungebundenheit

özgürlük

1 . Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî:
"... her çeşit baskı, sanatın özgürlüğünü yok eder."- Y. N. Nayır.
2 . Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

özgürlük ilgili konular

 • İstenç

  İstenç, Eski Türkçede irade anlamında kullanılıp, belirli bir yapabilme gücünü ya da itici gücün varlığını belirtmek için kullanılı
 • Hak

  Hak Alm. Recht (n), Gerechtigkeit (f), Wahrheit (f), Fr. Droit (m), Justice (f), İng. The right, Justice, Equity, Law, Truth. Kullanıldığı yerler
 • Özgürleşme etiği

  Marx ve ardılları tarafından benimsenen önce insanın kapitalist toplum düzeninde maruz kaldığı yabancılaşmadan kurtarılmasını, sonra da
 • Ahlak Felsefesi ve kavramları

  ÖZGÜRLÜK : Onu her türlü iç ve dış engelden arınmış olma olarak tanımlamak mümkündür. Herhangi bir zorlamanın olmamasıdır, özgürl
 • Özgür yazılım

  Kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılımdır. Özgür Yazılım
 • Marksist demokrasi

  Marksist demokrasi, insanların arasındaki maddi ve manevi (düşünce, çıkar gibi) her tür ayrılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırma amacı
 • Muhafazakar liberalizm

  Muhafazakâr liberalizm, muhafazakar duruşun liberal değerler ve politikalarla birleştirildiği, liberal ideolojinin sağ kanadını temsil eden ha
 • Freedom House Basın Özgürlüğü Raporu

  Amerikan Özgürlük kuruluşu Freedom House verilerine dayandırılarak oluşturulan ülkelerine göre basın özgürlüğü listesi.Derecesi az olan
 • Toplantı ve gösteri özgürlüğü

  Toplantı ve gösteri özgürlüğü, bireylerin düşüncelerini açığa vurmak amacıyla toplanabilmelerini ve yürüyüş ya da başka yöntemlerl
 • Klasik liberalizm

  Klasik liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulu ve bu özgürlüklerin korunmasıyla sınırlandırılmış, topluma yüksek oranda avantaj sa