Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.

IRK (türkçe) anlamı
1. ortak genetik ve fizyolojik özellikler taşıyan insanların ayırt edici karakterleri.
2. bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.
3. soy
IRK (türkçe) ingilizcesi
1. [Kirksville Regional Airport] adj. racial
2. n. race
3. strain
4. folk
5. peoples
6. pref. phylo,

Irk İngilizce anlamı ve tanımı

Irk anlamları
    (v. t.) To weary
7. to give pain
8. to annoy
9. -- used only impersonally at present.
Irk tanım:
Kelime: irk
10. Söyleniş: '&
11. rk
12. İşlev: transitive verb
13. Kökeni: Middle English
14. : to make weary
15. irritated
16. or bored
17. synonym see ANNOY
18.
Irk ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Gall
19.
IRK (türkçe) fransızcası
1. race [la]
2. engeance [la]
IRK (türkçe) almancası
1. n. Rasse

Irk hakkında detaylı bilgi

Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla benzer olan bireyler topluluğudur.

Irsi yol ile atalarından kendilerine geçen genetik, biyolojik vasıf ve karakterler gösteren insanlar topluluğu. Irk kelimesine biyolojik bir terim de denilebilir. İnsan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan felsefeye de ırkçılık denilmiştir.

Irk terimi, zooloji ve botanikte son derece açık ve anlaşılabilir olmasına rağmen, insan topluluklarının sınıflandırılmasında çok karmaşık bir durum kazanır. Bu sebeple de insan ırkları bazan boylarla, milletlerle, hatta dil gruplarıyla karıştırılır. İnsanoğlu yeryüzünün her tarafında yaşamıştır. Mevcut şartlar ve aradan geçen uzun yüzyıllar, topluluklar üzerinde çeşitli tesirlerde bulunmuş, bunların fiziki yapısında değişiklikler meydana getirmiştir.

İnsan türünün özelliği yani beyaz, sarı, siyah derili gibi çok çeşitli olması, insanların yeryüzünde yaygın bulunmasındandır. İnsanların karakterlerine göre insan grupları ve bu grupların vücuda getirdiği ırklar vardır.

Irk biyolojik bir terim olup, millet, kavim; dil ise tarih, kültür ve toplum ile ilgili terimlerdir. Kavim ve millet insanlardan meydana geldiğine göre, ırk esas temel olmaktadır. Bir milleti teşkil eden fertlerin bütünü ana bir ırka ve onun tali ırklarına mensub olabildikleri gibi, bu topluluğun içine başka bir ana ırkın mensupları da karışabilir.

İnsan ırkları organik ve biyolojik bir gerçektir. Bu realitenin varlığını ve devamını sağlayan başlıca amil bütün canlı varlıklara hükmeden verasettir. Veraset değişmedikçe ırk da değişmez. Beyaz, sarı ve siyah derili insanlar eski devirlerden beri olduğuna göre, ırki verasetin değişmediğine hükmetmek gerekir.

İnsan ırklarını ayırdetmek için birçok karakterler vardır. Bu ayrılıklar deri renginde, saçlarda ve gözlerdedir.

Bugün ırkların sınıflandırılmasında başvurulan bir usul de, kafatasının yapısını esas tutar. Bunda da kafanın tepeden bakılınca görünümü esas alınır. Kafa uzunluğunun genişliğe oranına göre ırklar ayrılır. Kafatasının uzunluğu 100 ise genişliğe oranı 75'ten aşağı olan tipteki kafalara dolikosefal (yani uzun kafa), oran 80'den yukarı ise brakisefal (yani kısa kafa), bunların ortalaması olan gruba da mezosefal (orta kafa) adı verilir.

Yeryüzünde bulunan insanlar, üç grup ırktan meydana gelirler.

Kara ırk (Mlenoderm)

Bu ırka mensup insanların derileri ile gözündeki iriste ve kıllarda melanin denilen kara madde vardır. Alt çene kemiğinin ileri doğru uzun olması, yassı burun olması, kafanın ön-arka çapının nisbi uzunluğu, yani dolikosefal olması, bedeninde çok az kıl bulunması, kıvırcık saç, kalın dudaklar ve küçük kulakların olması gibi özellikler taşır. Afrika siyahları bu ırka mensupturlar.

Sarı ırk (Ksanthoderm)

Bu ırktan olan insanların derileri sarımtrak veya bakır rengindedir. Bu ırkın başlıca karakterleri şunlardır: Yüzün kısalığı ve enliliği, elmacık kemiklerinin büyüklüğü, gözün ve kılların koyu rengi, beden kıllarının azlığı, saçların kabarık ve dik oluşu, boynun kısa oluşu, kafanın brakisefal oluşudur. Sibiryalılar, Moğollar, eskimolar ve Amerika yerlileri bu ırka mensupturlar.

Beyaz ırk (Leukoderm)

Bu ırktan insanlar Avrupanın tamamında, Afrika, Amerika ve Asyanın bir kısmında bulunurlar. Diğer ırklar gibi bazı kesin vasıfları yoktur. Saçlar düz, dalgalı veya buklelidir. Hiçbir zaman kıvırcık değildir. Beden, boy, kafa ve yüz ölçüleri, göz ve deri rengi, burun şekillerinde oldukça çok değişen vasıflara rastlanır. Irk farklarını küçümsemek yanlış olduğu gibi, bunları büyütmek de doğru değildir. Çünkü her ırk belirli bir ortama uymuş durumdadır. Fakat başka bir ortama da uyabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Irk Ve Irkçılık

Alm. Rasse (f), Fr. race (f), İng.

Irk Fetişizmi

yetersiz

Rum (ırk)

Rum, Arapça, Osmanlıca ve Türkçede, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimselere denir. Romeos (``Romalı``) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.

Ari ırk

Ari ırk Hint-Avrupa dillerini kullanan Hindistan'dan Batı Avrupa'ya Kadar olan bölgede yaşayan halkların çoğunu ortak bir ırk kabul eden kavramdır. Ari ırk teorisine göre Avrupalı olan bu kavim tarih çağlarının başında Hindistan'ı istila etmiş ve bugün Hindistan'daki kast ...

Arı ırk

Arı ırk yani "saf ırkı" anlatır. Avrupalılar kendilerine arı derler. Sebeb olarak da Hint-Avrupa dillerini gösterirler. Arı ırkı "hastalıksız ve en pozitif ırk" olarak tanımlayanlarda vardır.

Irk (Biyoloji)

Biyolojide Tür ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba bitki ve hayvanlardır.

Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü

Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü, her yılın 21 Mart günü kutlanmaktadır. 1960 yılında bu gün, Güney Afrika'nın Sharpeville kentinde apartheid paso yasalarını protesto etmek isteyen göstericilere polis tarafından ateş açılması sonucu 69 kişinin ölümüne neden ...

Irk Standardı

Irk standardı; hayvan yetiştiricilerine rehberlik etmesi ve hayvan ırklarının kalitesini muhafaza etmesi amacıyla oluşturulmuş, hayvanların ideal fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımlayan liste. Örneğin bir hayvan ırkının (her iki cinsiyetin) ideal ağırlığını, yerden ...

ırk Ayrımı

Irkçı, İnsan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise "ırkçılık" adı verilmektedir.

Kök ırk

Yedi kök soy (root-race),Teozofi’de kullanılan bir terim olup, Dzyan kitabı gibi Doğu’nun kadim metinlerinden yola çıkan Batı teozofisinin, dünya tarihini ve dünya insanının bedensel değişim sürecini açıklamak üzere ortaya attığı, bilimsel dayanağı olmayan bir teoriyi dile ...

Yedi Kök ırk

Yedi kök soy (root-race),Teozofi’de kullanılan bir terim olup, Dzyan kitabı gibi Doğu’nun kadim metinlerinden yola çıkan Batı teozofisinin, dünya tarihini ve dünya insanının bedensel değişim sürecini açıklamak üzere ortaya attığı, bilimsel dayanağı olmayan bir teoriyi dile ...