Şeyh Gâlib

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şeyh Gâlib ilgili konular

 • Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu
 • Abdülbaki Gölpınarlı

  Asıl adı Mustafa İzzet Baki (d. 12 Ocak 1900, İstanbul -ö. 25 Ağustos 1982, İstanbul), tasavvuf, tarikatlar, divan edebiyatı ve İran edebiyat
 • Divan edebitatı edebi türleri

  Divan Edebiyâtında tür ve nazım şekli hep birbiriyle karıştırılmıştır. Tür denilince, yazılan manzûmenin veya nesrin hangi konuda yazı
 • Şeyh Galip

  Şeyh Galib 1757 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, annesi Emine Hatun'dur. Kuvvetli bir tasavvuf eğitimi içinde yetişen
 • Hüsn-i tahallus

  Hüsn-i tahallûs, bir Divan edebiyatı terimi. Divan edebiyatında şairlerin genelde mahlasları vardır.
 • Hüsn-i tahallûs

  Hüsn-i tahallûs, bir Divan edebiyatı terimi. Divan edebiyatında şairlerin genelde mahlasları vardır.
 • Hüsn ü Aşk

  Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyittir.
 • Mesnevi (edebiyat)

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Mesnevi Şiir

  Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı
 • Nazım biçimleri

  Şiirlerin dize sayılarının, ölçülerinin ve kafiyeleniş şekillerinin belirli bir nazım birimi temel alınarak gösterdiği özellikler nazım