Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50' ve 38° 14' doğu boylamları ile 38° 32' ve 40° 16° kuzey enlemleri arasında yer alır.

SIVAS (türkçe) anlamı
1. Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

2014 yılı TUİK verilerine göre Sivas'ın nüfusu 623,116 kişidir. 2007 yılında 638,464 olan Sivas nüfusu, 2008 yılında 631,112, 2009 yılında 633,347 ve 2010 yılında da 642,224 kişi olmuştur.

Sivas hakkında detaylı bilgi

Sivas'ın konumu
Sivas'ın konumu
Sivas Türk Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi’nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’ ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16’ kuzey enlemleri arasında yer alır. KuzeydenGiresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. İl plaka numarası 58’dir.

Sivas isminin kökeni

RŞehrin ismi kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün değişerek türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de yunancada 'saygıdeger, yüce' anlamına gelir ki, Latince Augustus'un yunanca karşılığıdır. Bu da pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasindaki rivayetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden“Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivayete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” manasına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci, yerleşim birimi sayısı bakımından birinci ili olan Sivas aynı zamanda Cumhuriyet Türkiyesi'nin önemli bir tarih ve kültür merkezidir.

Coğrafi

Konum

Sivas İli İç Anadolu'da yer alır. İl topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bir bölümüde Yeşilırmak havzalarına girer. 35 derece-50 dakika ve 38 derece-14 dakika doğu boylamlarıyla, 38 derece-32 dakika ve 40 derece-16 dakika kuzey enlemleri arasında kalan il, 28, 488 km2 lik yüzölçümü ile Türkiye'nin toprak bakımından ikinci büyük ilidir.

Yüzey şekli

Yüzölçümü itibariyle Sivas'ımız 28.567.m2 alan üzerindedir. Konya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. İç Anadolu'nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda daglik ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. İl alanının %47, 6 si dağlarla, %6, 2 si ovalarla kaplıdır.

Dağlar

İldeki dağlar, III. Zamanda başlayan Alp Kıvrımlaşması sırasında Kuzey ve Güney Anadolu dağ sistemleri de belirgenleşmiştir. Kuzey Anadolu Daığlarının güneye, Güney Anadolu Dağları’ nın kuzeye açılan uzantıları il alanının büyük bölümünü kaplamaktadır.

Kuzey Anadolu sistemine bağlı dağlar; Kelkit Vadisi ile Kızılırmak Vadisi arasını doldurarak batı-doğu doğrultusunda uzanır. Tüm Güney Anadolu’yu batıdan doğuya doğru geçen Toroslara bağlı dağlar ise Şarkışla’dan başlayıp ilin ortalarına doğru sokulur. Bu iki sıranın dışında kalan ve genellikle tek tek yükselen dağlar, ilin ikinci derecede kabartıları durumundadır.

Vadi ve Ovalar

Sivas İlinde Vadi oluşumları çok önemlidir. İlin kuzeydoğusu ve batısındaki yüksek kesimden kaynaklanan akarsular, genellikle batı ve güney yörelerinden akmaktadır. Bu hızlı akışlı sular, dar ve derin oluklar açmıştır. Vadiler il alanının batısında yer yer genişleyerek, il tarımında belirleyici rol oynayan alüvyonlu ovalara dönüşmektedir. Sivas’ta vadilerin ikinci önemli rolü de, dağlar ve platolarla kaplı bu alanda belli başlı ulaşım kanallarını oluşturmalarıdır. Yerleşim merkezleri arasındaki kara ve demiryolu ulaşımı, düzenli sıralar oluşturan yüksek ve sarp yapıyı kesintiye uğratan vadi boylarınca sağlanır. Bunlardan en önemlileri şunlardır;

İklim

Sivas İlinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soguk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşam

İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal bir orman alanı olması gerekirken; yüzyıllar boyunca devam eden ormanların tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer tutmaz. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı ile kaplıdır. Şerefiye yöresi Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman bölgesidir. Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli orman bölgesidir. İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tutmayan bu orman alanları dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkırlardır. İlkbahar ayında yağışlarla canlanan çoğunlukla boyları 20-25 cm’yi geçmeyen yaz aylarında yağış yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kuruyup kaybolan bozkır bitkileri içinde kısa ömürlü olan çiğdem, navruz (kar çiçeği), gelincik, üvez türünden bitkiler yanında kuraklığa dayanıklı kökleri derine kadar inen keven, sığır kuyruğu, çoban döşeği, sütleğen, dağ yoncası, kekik, yavuşan gibi bitkiler geniş yer tutar. Ancak yakacak sıkıntısı çekilen kimi bölgelerde bu bitkiler yakacak olarak kullanıldığı için hızla azalmaktadır. İlde ormanların azalmasından doğan yakacak odun ve kereste ihtiyacının karşılanması için kavakçılığa büyük önem verilmiştir. Özellikle Şarkışla, Zara, Divriği, Gemerek ve Yıldızeli’nde akarsu boyları söğüt ve kavak ormanı haline getirilmiştir.

Sivas İli, Coğrafi konumu itibariyle yabanil hayvan bakamından çok zengindir. İlin Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçit yeri oluşu, il topraklarının engebeli ve sarp olması yabanil yaşamı çeşitlendirir.

Divriği İlçesi ile bu ilçeye bağlı Danişment ve Sincan Bucaklarında; Zara ilçesi ile bu ilçeye bağlı Beypınar ve Bolucan bucaklarında, Yıldızeli ilçesinde, Suşehri ilçesi ile bu ilçeye bağlı Gökçekent bucağı’nda bol miktarda keklik ve tavşan bulunmaktadır.

Merkez ilçe, Ulaş, Kangal, Hafik ilçeleri ile Çukurbelen köyü çevresinde bol miktarda kanatlı av hayvanlarından; şahin, bıldırcın bulunmaktadır. Hafik, Çukurbelen, Merkez ilçe, Seyfebeli yörelerinde sazlık ve bataklıklarda yaban ördeği, ildeki tüm göllerin çevresinde yaban kazları yaşamaktadır. Tödürge Gölü’ndeki iki küçük adacıkta turnalar yaşamaktadır.

Sivas’taki bütün akarsular ile Tödürge, Hafik, Lota ve Gürün Gökpınar Gölleri de bolca balık avlanan tatlı sulardır. İlin iğne yapraklı ormanlarının yayıldığı Koyulhisar, Yıldızeli, Akdağlar, Zara ve Şerefiye yörelerinde bol miktarda yaban domuzu, tilki ve ayıya rastlanır.

Sosyal yapı

Nüfus Sivas Genel nüfusu 638, 464 - Sivas il merkezi nüfusu 335.002 dir. - Şehrimizde 62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya sahiptir.

Eğitim-Öğrenim Fakülte 3 Enstitü ve il ve ilçelerde 15 Meslek Yüksek okulu ile dev bir eğitim yuvası olan Cumhuriyet Üniversitesi, 18.000 öğrenci kapasite ile Sivas'ın Parlayan yıldızıdır.

Sivas Merkezinde 160 İlköğretim, 22 Lise ve dengi okul. Sivas Genelinde 702 İlköğretim, 70 Lise ve dengi okul . bulunmaktadır.

İlçeleriTarihçe

Sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal İlçesi Çukurtarla ve Kavak Nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ (maden taş devri M.Ö.5000-3500) ile Tunç devri (M.Ö.3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.

Sivas'ın yazılı tarihi M.Ö.2000 yılı başlarında Hititlerle başlamakta olup, merkez Tatlıcak Köyü ile Uzuntepe köylerinde bulunan höyük ve Gürün Şuğul Vadisindeki Hititçe yazılar başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelen Friglerin Hititleri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas'ta Frig yerleşimi Hitit yerleşim alanlarının üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas'tan geçmektedir.

Anadolu'daki Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin zamanla Roma İmparatorluğuna bağlandığı, önemli yol kavşağı üzerinde bulunan şimdiki şehir merkezinin iskan edildiği ve Sebasteia adını aldığı bilinmektedir. Bu ad, rivayete göre Pontus Kralı Polemonos'un karısı Pitodoris'ce verilmiş ve Roma İmparatoru Augustus'a ithaf edilmiştir.

Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, 395'te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde kaldı.1059'da Anadolu'ya giren Türkmen güçleri ve 1064'te Alparslan'ın önünden kaçan Selçuklu şehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süre hakimiyet sağlamışsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi 1071 Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu hakimiyetinde kalan Sivas'ta 1075'te Danişmend Beyliği kuruldu. Danişmend Beyliğinin taht kavgaları ile zayıf düşmesinden sonra Anadolu Selçuklularını yeniden birleştiren I.Mesud, 1152'de Sivas'ı ele geçirdi.

Bizanslıların da karıştığı taht ve egemenlik kavgaları sırasında Anadolu Selçukluları ile Danişmendliler arasında sürekli el değiştiren Sivas, 1175'te II.Kılıçarslan tarafından kesin olarak Selçuklulara bağlandı. Daha sonra İzzeddin Keykavus Sivas'ı başkent yapmış, uzun müddet Sivas'ta kalarak günden güne genişleyen Sivas Şehri mamur edilmiş ve 1217 yılında Şifaiye Medresesini yaptırmıştır. İlim adamlarını Sivas'ta toplayarak şehri büyük bir ilim merkezi haline getirmiştir. İzzeddin Keykavus'un türbesi, yaptırdığı medrese içinde bulunmaktadır.

1220 Yılında İzzeddin Keykavus ölünce yerine I. Alaeddin Keykubat hükümdar oldu. Bu dönem Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi oldu. Moğol istilasını dikkatle izleyen ve önlemler almaya çalışan sultan 1224'de Sivas'ı surlarla çevirerek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev'in kötü yönetimi sırasında sıkıntı çeken halk, 1240 yıllarında ayaklanarak Sivas'ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar Anadolu'yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyasettin Keyhüsrev'i 1243'te Kösedağı Savaşında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas'ı işgal ettiler. Moğollara bağımlı duruma gelen Selçukluları, bir süre de Moğollar tarafından kurulan İlhanlı devleti ile idare etti. Sivas ili bu dönemlerde büyük bir gelişme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti olmuştur.

Anadolu'da yarım asır kadar devam eden İlhanlılar devrinde Vali Demirtaş Sivas'a yerleşmiş ve istiklalini ilan ederek Sivas'ta uzun yıllar saltanatını sürdürmüştür. Demirtaş'tan sonraki Sivas Valisi sırayla, Alaeddin Eratna oğlu Gıyasettin Mehmet, Alaeddin Ali ve oğlu Mehmet Bey'dir.

Ali Bey'in ölümünden sonra yerine geçen yedi yaşındaki Mehmet Bey'i Kadı Burhaneddin saltanatından uzaklaştırarak Sivas'ta kendi adıyla anılan devletini kurmuştur. Sivas'ı onarmak için de birçok çabalar göstererek surların etrafında hendekler kazdırılmış, kaleleri tamir ettirilmiştir. Akkoyunlu aşireti reisi Kara Osman'la yaptığı muharebe sonunda katledilmiş yerine oğlu Alaeddin geçmiştir. Bu sırada Timurlenk Anadolu'ya akınları başlamıştır. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Amasya'yı almış Sivas'a yaklaşmıştır. Güneyde Karamanlıların baskısına dayanamayan Alaeddin, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bir davetle Sivas'ı teslim alan Yıldırım Beyazıt, şehri vali olarak tayin ettiği en büyük Şehzadesi Emir Süleyman'a vermiştir. Sivas Osmanlıların eline geçtikten bir yıl sonra 1400 yılında Timur'un istilasına uğramış, bir süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesi'nde belirtildiği gibi Sivas zamanının en önemli eyaletlerinden biridir (40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir).

Sivas'a birçok vali atanmış, bunlar içinde belki de ismi hiç unutulmayacak olan Halil Rıfat Paşa'nın yaptırdığı yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen Sivas 'ta yaşayanların hizmetindedir.

Sivas üzerinde Tarih içinde süre gelmiş yönetimler;Önemli şahsiyetler

* Ahi Emir Ahmed (1244)
* Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi (..... – 1302)
* Kadı Ahmed Burhaneddin (1329 – 1384)
* Sıvaslı İbrahim Efendi
* Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (..... – 1384)
* Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (.... – 1387)
* Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi (1374-1445)
* Şehabüddin Ahmed Es Sivasi (.... –H.860)
* Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi (....-1470)
* İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri (....-1471)
* Molla Hüsrev (....-1480)
* Sivaslı Hasan Paşa (...-1566)
* Muharrem Es-Sivasi (....-1584)
* Behram Paşa (16.YY.)
* Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1616)
* İsmail Bin Sinan Es-Sivasi (....-1632)
* Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (...-1633)
* Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (.... –1633)
* Recep Sivasi (....-1640)
* Abdülahad Sivasi (....-1645)
* Ebus-Sena Şeyh Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1650)
* Sivaslı Müftüoğlu (....-1748)
* Numan Efendi (....-1768)
* İvazzade Halil Paşa (....-1804)
* Durak Baba (1831-1916)
* Mur Ali Baba (....-1885)
* Fazlullah Moral (1878-.....)
* Nüzhet Efendi (.... – 1888)
* Abdulkadir Bin Kör Ali (....-1894)
* Halil Rıfat Paşa (....-1907)
* Vali Muammer Bey (1874 - )
* İhramcızade İsmail Hakkı Efendi (1880-1969)
* Mehmet Samih Fethi (1886 - )
* Hayri LÜTFULLAH (1899 – 1930)
* Mehmet Şükrü AKKAYA (1894-1971)
* Eflatun Cem GÜNEY (1896-1981)
* Muzaffer SARISÖZEN (1899-1967)
* Ömer ALTUĞ (1905 – 1965)
* Vehbi Cem AŞKUN (1909-1979)
* İbrahim ARSLANOĞLU (1920-1995)
* Prof.Dr. M. Kaya BİLGEGİL (1921 – 1987)
* İlhan BAŞGÖZ (1924 - )
* Prof. Dr. Sedat Veyis ÖRNEK (1927-1980)
* Hasan Hüseyin KORKMAZGİL (1927-1984)
* Şemsi Sivasi (1520 - 1597)
* Muhlis Akarsu
* Pir Sultan Abdal
* Abdulkadir Galami (1854 - 1886)
* Aşık Veysel (1894 -1973)
* Külhaşzade Rahmi (1870 - 1910)
* Abdulahad Sivasi (Nuri-i Sivas-i (1594 - 1650)
* Kul Himmet Üstadım (XIX.Yüzyıl)
* Feryadi (1914 – 1987)
* Emsali (1900 – 1978)
* VELİ (? – 1853)
* İbrahim ASLANOĞLU (1920 - 1995)
* RUHSATİ (1835 - 1911)
* MİNHACI (1862 - 1901)
* Talibi COŞKUN
* Âşık Ali İzzet ÖZKAN
* Mesleki
* Serdari
* Vehbi Cem AŞKUN
* Osman Hikmet IŞIK
* Reşad Şemseddin SİRER
* Seyyid YALÇIN
* Mustafa ÇAĞRICI (1950 - .... )
* M.Kaya BİLGEGİL
* Seyit TÜRK 
* Deneme 
* Kemaleddin İbnü'l-Hümam
* Zaralı Halil Söyler (İnce Halil ) (1906-1964) 
İlgiliLinkler

 • http://harita.turkcebilgi.com/sivas
 • http://www.cumhuriyet.edu.tr/sivas/
 • http://www.sivas.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.sivas.bel.tr/ - Belediye
 • http://www.sivasspor.org.tr

  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

  Kaynak

  * Vikipedi * Rehber Ansiklopedisi
 • Sivas nerede?

  Sivas haritadaki konumu

  Şarkı Sözleri

  Songül Karlı tarafından Bir Yana albümünde söylenen Sivas adlı şarkının sözleri.

  Sevinç Eratalay tarafından Yeniden Başlamalı albümünde söylenen Sivas adlı şarkının sözleri.

  Ferhat Tunc tarafından söylenen Sivas adlı şarkının sözleri.


  adını söylesem dilim takılır
  sanki yüreğime bir şey çakılır
  orda semah dönen naara yakılır
  kızılırmak boylarında bir şehir

  güvercinler gide baykuşlar öte
  ne kışın azala ne çilen bite
  hafik ten bu yana bağnaz dan öte
  kızılırmak boylarında bir şehir

  Kutup Yıldızı tarafından söylenen Sivas adlı şarkının sözleri.

  biz de bu ellere geldik geleli
  vurur hızır paşa başımız bizim
  dosta dost düşmana düşman diyeli
  yakar hızır paşa canımız bizim

  namı hızır paşa aslı devlettir
  ta ezelden beri özü zulmettir
  yakılan da asılan da emektir
  alır hızır paşa ahımız bizim

  sivas ellerinde canım yanan asılan biter mi sandın
  haberim yollayın yare dostlara silahım kuşansın

  yel estikçe alevlerim beslenir
  yoksul halkım bundan sonra hınçlanır
  elde silah kapısına yaslanır
  kaçar hızır paşa önümüz bizim

  sivas ellerinde canım yanan asılan biter mi sandın
  haberim yollayın yare dostlara silahım kuşansın

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sivas Tarihi

  Sivas’ın bilinen târihi Hititlere dayanır. Sivas ilinin topraklarının bulunduğu yerler, Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hitit İmparatorluğunun sınırları içinde kaldı. Hititler iç savaş ve iktidar kavgalarıyla yıkılınca, bu bölge Bâbil, Asurlular, Sami ...

  Sivas Coğrafi Bilgiler

  Sivas toprakları çok engebelidir. İlin % 94’ü dağlardan, platolardan ve yaylalardan meydana gelir. Ovaları ancak % 6’dır.

  Sivas Ekonomisi

  Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarım sektöründe çalışır. Tarım ise tarla tarımı şeklindedir.

  Sivas Nüfus Ve Sosyal Hayat

  Nüfus: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 767.481 olup, 381.947’si ilçe merkezinde 385.

  Sivas Ilçeleri

  Sivas’ın biri merkez olmak üzere on yedi ilçesi vardır.Merkez ilçe 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 270.329 olup, 221.

  Sivas Müzesi

  Sivas'ta müze teşkilatı kurulması fikri eski yıllara kadar uzanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde (1922) Hars Müdürlüğü'nün emirleri ile dağınık olarak bulunan eserlerin vilayet merkezindeki bir okulda toplanarak müze kurulması istenmiştir. Lise haline getirilen okulda küçük bir ...

  Sivas Kaplıcaları

  Kangal Balıklı Kaplıca: Sivas'a 96 km. Kangal İlçesine 13 km. uzaklıkta ve Kangal'ın kuzeydoğusunda Kavak deresi vadisindedir. Kaplıca suyunda en büyüğü 10 cm boyunda olan binlerce küçük balık yaşar. Balıklar vücuttaki sivilce, yara, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının ...

  Altınyayla (Sivas)

  Altınyayla (Tonus) Sivas iline bağlı ilçe. 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 15.739 olup, 3017’si ilçe merkezinde, 12.

  Çifte Minareli Medrese (Sivas)

  Çifte Minareli Medrese (Sivas) Anadolu’nun en ünlü tarihi yapılarından. Sivas, Medreseler Sokağında İzzeddin Birinci Keykavus Şifahanesi’nin karşısındadır. İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271-1272 (H.670) tarihinde yaptırılmıştır. ...

  Sivas Madımak Olayı

  Sivas Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Sivas Madımak Oteli'nin kuşatılıp yakılması ve dolayısıyla

  Akıncılar, Sivas

  Akıncılar, Sivas´ın Karadeniz iklim ve coğrafi bölgesine düşen ve ilin en kuzeyinde bulunan 4 ilçeden birisidir.

  Altınyayla, Sivas

  Altınyayla, Sivas iline bağlı bir ilçedir.

  Deliilyas, Sivas

  Deliilyas, Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı bir kasabadır.

  Divriği, Sivas

  Divriği, Sivas ilinin bir ilçesidir. Türkiye'nin en zengin demir yataklarına sahiptir.